با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن روانشناسی سلامت

نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای روانشناسی سلامت، گروه روانشناسی، واحد بین المللی خرمشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، خرمشهر، ایران

2 استاد گروه روانشناسی، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران

3 استادیار گروه روانشناسی، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران.

4 استاد گروه روانشناسی، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران.

چکیده

مقدمه: هدف از پژوهش حاضر بررسی اثربخشی درمان هیجان‌مدار بر تنظیم شناختی هیجان و استحکام من در بیماران قلبی-عروقی مبتلا به چاقی ﺑﻮد.
روش: روش پژوهش حاضر نیمهآزمایشی با طرح پیش‌آزمون، پس‌آزمون و پیگیری با گروه کنترل بود. جامعهی آماری عبارت بود از کلیه‌ی بیماران قلبی- عروقی مبتلا به چاقی شهر تهران مراجعه‌کننده به بیمارستان شریعتی و شهید رجایی در سال 1398 تا 1399 که به روش نمونهگیری هدفمند 30 نفر از بیماران واجد شرایط انتخاب و به‌صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل (در هر گروه 15 نفر) جایگزین شدند که هر گروه 3 نفر ریزش داشت و تعداد به 12 نفر تقلیل یافت. گروه آزمایش، درمان هیجان‌مدار را در 8 جلسه‌ی 90 دقیقهای دریافت کردند و گروه کنترل در لیست انتظار قرار داشتند. جمع‌آوری دادهها با استفاده از پرسشنامه‌ی تنظیم شناختی هیجان گارنفسکی و کرایج (2007) و پرسشنامه‌ی استحکام من مارکستروم و همکاران (1997) انجام شد. تجزیه ‌و تحلیل دادهها با استفاده از نرم‌افزار SPSS-24 و آزمون تحلیل واریانس با اندازه گیری مکرر صورت گرفت.
یافته‌ها: یافتهها نشان داد که درمان هیجان‌مدار در افزایش استحکام من و تنظیم شناختی هیجانی مثبت (001/0>p) اثربخش بود و اثر پایداری بر این متغیرها داشت. اثربخشی این درمان بر تنظیم شناختی هیجانی منفی معنادار نبود (05/0<p).
نتیجه‌گیری: با توجه به یافته­های به‌دست‌آمده می­توان گفت که درمان هیجان‌مدار رویکرد قابل اتکا و پایداری در بهبود شرایط روان‌شناختی بیماران قلبی- عروقی به‌خصوص استحکام من و تنظیم شناختی هیجانی مثبت است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The effectiveness of Emotion-Focused Therapy in Cognitive Emotion Regulation and Ego Strength among Cardiovascular Patients with Obesity

نویسندگان [English]

  • sara zarieh 1
  • Farah Naderi 2
  • Saeid Bakhtiarpoor 3
  • parviz askari 4

1 phD. Student in Health Psychology, Department Of Psychology, Khorramshahr International Brench,, Islamic Azad University, Khorramshahr, Iran

2 Professor, Department of Psychology, Ahvaz Branch, Islamic Azad University, Ahvaz, Iran.

3 Assistant Professor, Department of Psychology, Ahvaz Branch, Islamic Azad University, Ahvaz, Iran.

4 Professor, Department of Psychology, Ahvaz Branch, Islamic Azad University, Ahvaz, Iran.

چکیده [English]

Objective: The present research was aimed to study the effectiveness of emotion-focused therapy in cognitive emotion regulation and ego strength among cardiovascular patients with obesity.
Method: The method was semi-experimental with pretest, posttest and 3-month follow-up with control group design. The statistical population included all cardiovascular patients with obesity in Tehran who referred to Shariati and Rajaei hospitals in 2019-2020. The sampling method was purposive method. Thirty patients were assigned in two groups randomly (15 patients in each group). The experimental group received emotion-focused intevention in 90-minute weekly sessions for eight weeks. The control group were in waitting list. To gather the data, the cognitive emotion regulation (Garnefsk and Kraaij., 2007) and the psychosocial inventory of ego strengths (Markstrom, et al., 1997) questionairs  were implemented. The data were analyzed by SPSS-24 via analysis of variance with repeated measures.
Results: Results showed that emotion-focused therapy was effective in increasing positive emotional cognitive regulation (p<0.001) and ego strength (p<0.001). The effectiveness of this treatment in negative emotional cognitive regulation was not significant (p>0.05). The interactive effect of time group for the components of hope (P = 0.170, h2 = 0.018), desire (h2=0.182, P = 0.012), goal (h2 = 0.207, P = 0.005), competence (h2=0.141, P=0.042), loyalty h2=0.296, P = 0.001, F = 6.95), love (h2=0.317, P=0.001), care (h2=0.274, P=0.001) and wisdom (h2=0.190, P=0.011) are significant. The results of the Ben Feroni test comparing the effect of time showed that the difference in the average scores of the eight components of my strength in the pre-test-post-test and pre-test-follow-up stages is statistically significant, but the difference in the average scores in the post-test-follow-up stages is not significant.
Conclusion: According to the findings, it could be said that emotion-focused therapy was a reliable and a stable method in order to improving the psychological conditions of cardiovascular patients, especially ego strength and positive emotional cognitive regulation. In explaining the effectiveness of emotion-oriented therapy in increasing the strength of cardiovascular patients with obesity, it can be said that emotion-oriented therapy is by processing emotional experiences to cardiovascular patients in regulating their emotional functions and in this way achieve more consistent emotional responses that increase resilience and strength. Achieving adaptive emotional responses by modulating emotional responses and coping with disempowering maladaptive emotions increases my resilience in these individuals.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cardiovascular disease
  • Cognitive emotion regulation
  • Ego strength
  • Emotion- focused therapy
  • Obesity