با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن روانشناسی سلامت

stress
بررسی رابطۀ بین تاب‌آوری خانواده و بار علائم با نقش میانجی پایبندی به ورزش عملکردی در زنان مبتلا به سرطان پستان

هیوا محمودی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 اسفند 1402

https://doi.org/10.30473/hpj.2024.65704.5664

چکیده
  مقدمه: هدف این پژوهش بررسی رابطة بین تاب‌آوری خانواده و بار علائم با نقش میانجی پایبندی به ورزش عملکردی در زنان مبتلا به سرطان پستان بود. روش: پژوهش حاضر از لحاظ هدف، بنیادین و از نوع همبستگی مبتنی بر مدل‌یابی معادلات ساختاری بود. جامعۀ آماری شامل کلیة زنان مبتلا به سرطان پستان ساکن شهر سقز در سال 1401 بود که به بیمارستان‌های شهر سقز ...  بیشتر