با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن روانشناسی سلامت
مقایسه اثربخشی آموزش اتوژنیک و تنش‌زدایی پیش‌رونده عضلانی بر درد و آنزیم‌های قلبی زنان مبتلا به درد قفسه سینه

معصومه کاظمی؛ مژگان آگاه هریس؛ محمد جلالی؛ عزت اله کردمیرزا

دوره 12، شماره 46 ، مرداد 1402، ، صفحه 131-148

https://doi.org/10.30473/hpj.2023.66350.5696

چکیده
  مقدمه: هدف مطالعه حاضر مقایسه اثربخشی آموزش اتوژنیک و تنش‌زدایی پیش­رونده عضلانی بر درد و آنزیم­های قلبی زنان مبتلا به درد قفسه سینه بود. روش: پژوهش حاضر آزمایشی از نوع پیش‌آزمون -پس‌آزمون با گروه کنترل و پیگیری سه ماهه بود. جامعه‌ی آماری شامل تمامی زنان مبتلا به درد قفسه سینه در شهر کرج در سال 1400 بودند. روش نمونه‌گیری هدفمند ...  بیشتر