با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن روانشناسی سلامت

نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه روانشناسی سلامت، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.

2 دانشیار، گروه روانشناسی، دانشگاه پیام نور تهران، ایران.

3 استادیار قلب و عروق، بخش قلب و عروق، بیمارستان شهید رجایی، دانشگاه علوم پزشکی البرز، کرج، ایران.

4 دانشیار، گروه روانشناسی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.

چکیده

مقدمه: هدف مطالعه حاضر مقایسه اثربخشی آموزش اتوژنیک و تنش‌زدایی پیش­رونده عضلانی بر درد و آنزیم­های قلبی زنان مبتلا به درد قفسه سینه بود. روش: پژوهش حاضر آزمایشی از نوع پیش‌آزمون -پس‌آزمون با گروه کنترل و پیگیری سه ماهه بود. جامعه‌ی آماری شامل تمامی زنان مبتلا به درد قفسه سینه در شهر کرج در سال 1400 بودند. روش نمونه‌گیری هدفمند بود و 60 نفر از بیماران مبتلا به درد قفسه سینه در بیمارستان شهید رجائی کرج انتخاب شدند و در سه گروه آموزش اتوژنیک، آموزش تنش­زدایی پیش رونده عضلانی و گروه کنترل قرار گرفتند. آموزش اتوژنیک 12 جلسه 90 دقیقه ای و مداخله تنش‌زدایی پیش‌رونده عضلانی نیز شامل 8 جلسه 2 ساعته بود. برای ارزیابی متغیرهای پژوهش از پرسشنامه‌های شدت درد مک گیل و فاجعه سازی درد استفاده شد. برای اندازه گیری آنزیم­های قلبی از کیت تروپونین و کراتینین فسفوکیناز (CPK-MB) استفاده شد. تجزیه و تحلیل داده­ها با استفاده از روش­های تحلیل کوواریانس و آزمون تعقیبی انجام شد. یافته‌ها: نتایج نشان داد تنش‌زدایی پیش‌رونده عضلانی در مقایسه با آموزش اتوژنیک بر کاهش درد اثربخشی بیشتری دارد (05/0> p) و بین آموزش اتوژنیک و تنش‌زدایی پیش‌رونده عضلانی بر آنزیم‌های قلبی، تفاوت معنی­داری وجود نداشت (05/0p<). نتیجه‌گیری: با توجه به اثربخشی بیشتر تنش‌زدایی پیش‌رونده عضلانی بر کاهش درد پیشنهاد می‌شود کارشناسان مربوطه جهت کاهش شدت درد بیماران مبتلا به درد قفسه سینه از تنش‌زدایی پیش‌رونده عضلانی استفاده کنند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Comparison of the Effectiveness of Autogenic Training and Progressive Muscle Relaxation on Pain and Cardiac Enzymes in Women with Chest Pain

نویسندگان [English]

  • Masoumeh Kazemi 1
  • M Agah heris 2
  • Mohammad Jalali 3
  • ezatollah kordmirza 4

1 Ph.D. Student, Department of Health Psychology, Payame Noor University (PNU), Tehran, Iran.

2 Associate Professor, Payame Noor University (PNU) of Tehran, Iran.

3 Assistant Professor of Cardiology, Department of Cardiology, Shahid Rajaei Hospital, Alborz University of Medical Sciences, Karaj, Iran.

4 Associate Professor, Payame Noor University (PNU), Tehran, Iran.

چکیده [English]

Objective: The aim of present study was comparison of the effectiveness of autogenic training and progressive muscle relaxation on pain and cardiac enzymes in women with chest pain. Method: The current research was a pre-test-post-test experiment with a control group and a three-month follow-up. The statistical population included all women with chest pain in Karaj city in 1400. The sampling method was purposeful and 60 patients with chest pain were selected in Shahid Rajaei Karaj Hospital and were placed in three groups: autogenic training, progressive muscle relaxation treatment and control group. Autogenic training consisted of 12 sessions for 90 minutes and progressive muscle relaxation intervention included 8 sessions for 2 hours. To evaluate research variables MC Gill pain intensity and pain catastrophizing were used. Troponin and creatinine phosphokinase kit (CPK-MB) were used to measure cardiac enzymes. Data analysis was done using covariance analysis and post hoc test. Findings: The results showed that progressive muscle relaxation is more effective in reducing pain compared to autogenic training (P<0/05) and there was no significant difference between autogenic training and progressive muscle relaxation on cardiac enzymes (P<0/05). Conclusion: Considering the greater effectiveness of progressive muscle relaxation on pain reduction, it is suggested that relevant experts use progressive muscle relaxation to reduce the pain intensity of patients with chest pain.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Autogenic
  • Cardiac Enzymes
  • chest pain
  • Progressive muscle relaxation
آقایوسفی، ع؛ شریف، ن؛ علی‌پور، اح؛ شقاقی، ف. (1393). بررسی رابطه بین راه‌های مقابله با تنیدگی و بیومارکر تروپونین قلبی در بیماران عروق کرونر قلب. مجله پزشکی هرمزگان، 18 (2): 95-104
ابوطالبی قهنویه، ع؛ میرحسینی، س؛ سجادیه خواجویی، ا؛ مؤیدنیا، ر؛ جهرمی دستجردی، م. (1398). مقایسه نشانگرهای تروپونین، تروپونین با حساسیت بالا و کوپتین در زمان‌های مختلف در بیماران با درد قفسه سینه با خطر بالا. مجله دانشکده پزشکی اصفهان، 37 (528): 25-37.
بلوچی بیدختی، ط؛ کیان‌مهر، م؛ توکلی‌زاده، ج؛ بصیری‌مقدم، م؛ بیابانی، ف. (1394). تأثیر تکنیک تنش‌زدایی پیش‌رونده عضلانی بر درد بیماران همودیالیزی. افق دانش، 21 (2): 75-80.
ثاقبی سعیدی، ک؛ ابوالقاسمی، ع؛ اکبری، ب. (1398). اثربخشی آموزش‌های مهربانی با خود و مثبت‌نگری بر کیفیت خواب و کاهش شدت درد در دختران مبتلا به قاعدگی دردناک اولیه. مجله طب مکمل، 9 (4): 3914-3929.
خداویردی، ت؛ اسکندری، ح؛ برجعلی، ا؛ فرخی، ن. (1399). اثربخشی آرام‌سازی پیش رونده عضلانی بر خستگی زنان مبتلا به سرطان پستان. مطالعات ناتوانی، 7 (4): 71-79.
رضوانی امین، م؛ سیرتی نیر، م؛ عبادی، ع؛ مرادیان، ط. (1391). همبستگی مقیاس بصری سنجش درد با پرسشنامه کوتاه مدت درد مک گیل در مبتلایان به کمر درد مزمن. مجله دانشگاه علوم پزشکی قم، 6 (1): 31-34.
سادای، م. (1400). آموزش اتوژنیک (خودزاد). ترجمه دکتر مژگان آگاه هریس، دکتر امیلیا علایینی و دکتر سمیه عبدالمحمدزاده. تهران: انتشارات ارجمند.
شریف، ن. (1391). رابطه زیست نشانگرهای ایمنی شناختی و قلبی - عروقی با ویژگی‌های شخصیتی و راه‌های مقابله ای در شرایط بهنجار و تنیدگی و اثر مقابله درمانگدری بر پاسخ های زیستی. پایان‌نامه دکتری روانشناسی سلامت. دانشکده علوم انسانی، دانشگاه پیام نور.
شهسواری، غ؛ عنبری، خ؛ دهکردی، ن؛ جلالوند، م. (1393). بررسی مقایسه‌ای روش‌های آزمون سریع و روتین در سنجش نشانگرهای قلبی در بیماران مشکوک به حمله قلبی حاد. فصلنامه دانشگاه علوم پزشکی لرستان، 16 (1): 5-13.
طبرسی، ش؛ ذاکری، م؛ رضاپور، ر؛ ابراهیمی، ل. (1397). اثربخشی آرام‌سازی پیشرونده عضلانی بر پریشانی روان شناختی زنان مبتلا به ام. اس. طب توانبخشی، 7 (4): 71-79.
عباسی، م؛ صابری، ه؛ طاهری، ا. (1401). پیش بینی ادراک درد بر اساس تروما دوران کودکی با میانجی‌گری تنظیم هیجان در افراد مبتلا به درد مزمن. روانشناسی سلامت، 11 (41): 7-26.
فخر محمدی، ع؛ ابراهیمیان، ع؛ میر محمد خانی، م؛ قاسمی، س. (1395). بررسی ارتباط بین شدت درد قفسه سینه با شاخص‌های فیزیولوژیک در بیماران مبتلا به بیماری شریان کرونر. مجله دانشگاه علوم پزشکی تهران، 74 (2): 140-145.
متولی باشی نائینی، ا؛ سجادیان، ا؛ بشارت، م. (1395). مقایسه ذهن‌آگاهی و خودتنظیم گری در زنان مبتلا به درد قفسه سینه غیرقلبی و عادی شهر تهران. فصلنامه روانشناسی سلامت، 5 (3): 69-84.
محمدی، س؛ دهقانی، م؛ حیدری، م؛ صداقت، م؛ خطیبی، ع. (1392). بررسی شباهت‌های روانشناختی مرتبط با درد در بیماران مبتلا به دردهای مزمن عضلانی - اسکلتی و همسران آن‌ها. علوم رفتاری، 7 (1): 57-66.
محمدی، ی و احمدی، ش. (1397). مقایسه اثربخشی روش آرام‌سازی عضلانی پیشرونده و تنظیم هیجانی بر کیفیت زندگی بیماران قلبی سالمند. مجله دانشگاه علوم پزشکی قزوین، 21 (5): 69-59.
میرزا محمد علایینی، ا؛ عباس‌پور آذر، ز؛ آگاه هریس، م؛ و باصری، ا. (1400). مقایسه اثربخشی آموزش اتوژنیک و آموزش نظم‌دهی عاطفه بر شدت درد زنان مبتلا به کمر درد مزمن. مجله علوم پزشکی رازی، 28 (2): 56-67.
Ajimsha, M. S., Majeed, N. A., Chinnavan, E., & Thulasyammal, R. P. (2014). Effectiveness of autogenic training in improving motor performances in Parkinson's disease. Complementary therapies in medicine, 22(3), 419-425.
Asbury, E. A., Kanji, N., Ernst, E., Barbir, M., & Collins, P. (2009). Autogenic training to manage symptomology in women with chest pain and normal coronary arteries. Menopause, 16(1), 60-65.
Baranoff, J., Hanrahan, S. J., Kapur, D., & Connor, J. P. (2013). Acceptance as a process variable in relation to catastrophizing in multidisciplinary pain treatment. European journal of pain, 17(1), 101-110.
Bassand, J. P., Hamm, C. W., Ardissino, D., Boersma, E., Budaj, A., Fernández-Avilés, F... & Windecker, S. (2007). Guidelines for the diagnosis and treatment of non-ST-segment elevation acute coronary syndromes: The Task Force for the Diagnosis and Treatment of Non-ST-Segment Elevation Acute Coronary Syndromes of the European Society of Cardiology. European heart journal, 28(13), 1598-1660.
Bernstein, D. A., & Borkovec, T. D. (2017). Progressive relaxation training: A manual for the helping professions. Research Press Publication.
Boyce-Rustay, J. M., & Jarvis, M. F. (2009). Neuropathic pain: models and mechanisms. Current pharmaceutical design, 15(15), 1711-1716.
Burtis, C. A., & Bruns, D. E. (2014). Tietz fundamentals of clinical chemistry and molecular diagnostics–ebook. Elsevier Health Sciences Publication.
Cozby, P. C., Bates, S. (2017). Methods in behavioral research. New York: McGraw-Hill Education; 13 editions.
Crim, M. T., Berkowitz, S. A., Saheed, M., Miller, J., Deutschendorf, A., Gerstenblith, G... & Korley, F. K. (2016). Novel emergency department risk score discriminates acute coronary syndrome among chest pain patients with known coronary artery disease. Critical pathways in cardiology, 15(4), 138-144.
Dayan, J., Creveuil, C., Herlicoviez, M., Herbel, C., Baranger, E., Savoye, C., & Thouin, A. (2002). Role of anxiety and depression in the onset of spontaneous preterm labor. American journal of epidemiology, 155(4), 293-301.
Dikmen, H. A., & Terzioglu, F. (2019). Effects of reflexology and progressive muscle relaxation on pain, fatigue, and quality of life during chemotherapy in gynecologic cancer patients. Pain Management Nursing, 20(1), 47-53.
Harskamp, R. E., Laeven, S. C., Himmelreich, J. C., Lucassen, W. A., & van Weert, H. C. (2019). Chest pain in general practice: a systematic review of prediction rules. BMJ open, 9(2), 270-281.
Johnson, M. I. (2019). The landscape of chronic pain: broader perspectives. Medicina, 55(5), 182-195.
Kazak, A., & Ozkaraman, A. (2021). The effect of progressive muscle relaxation exercises on pain on patients with sickle cell disease: randomized controlled study. Pain Management Nursing, 22(2), 177-183.
Kisely, S. R., Campbell, L. A., Yelland, M. J., & Paydar, A. (2015). Psychological interventions for symptomatic management of non‐specific chest pain in patients with normal coronary anatomy. Cochrane Database of Systematic Reviews, 18(6), 128-139.
Lockwood, C. J. (1995). The diagnosis of preterm labor and the prediction of preterm delivery. Clinical obstetrics and gynecology, 38(4), 675-687.
Melzack, R., & Katz, Z. (1999). Pain measurement in person in pain, In: PD. Melzack, R. Innes (Eds). Text Book of Pain: form Churchill Livingstone. (pp. 338). New-York: Churchill-Livingstone.
Mourad, G., Strömberg, A., Jonsbu, E., Gustafsson, M., Johansson, P., & Jaarsma, T. (2016). Guided Internet-delivered cognitive behavioural therapy in patients with non-cardiac chest pain–a pilot randomized controlled study. Trials, 17(1), 1-12.
Mulder, R., Zarifeh, J., Boden, J., Lacey, C., Tyrer, P., Tyrer, H ... & Troughton, R. (2019). An RCT of brief cognitive therapy versus treatment as usual in patients with non-cardiac chest pain. International journal of cardiology, 289(4), 6-11.
Overbaugh, K. J. (2009). Acute coronary syndrome. AJN The American Journal of Nursing, 109(5), 42-52.
Sadigh, M. R. (2020). Autogenic Training: A Mind-Body Approach to the Treatment of Chronic Pain Syndrome and Stress-Related Disorders. McFarland Publication.
Schroeder, S., Achenbach, S., Körber, S., Nowy, K., de Zwaan, M., & Martin, A. (2012). Cognitive-perceptual factors in noncardiac chest pain and cardiac chest pain. Psychosomatic Medicine, 74(8), 861-868.
Sullivan, M. J., Bishop, S. R., & Pivik, J. (1995). The pain catastrophizing scale: development and validation. Psychological assessment, 7(4), 524-536.
Varvogli, L., & Darviri, C. (2011). Stress management techniques: Evidence-based procedures that reduce stress and promote health. Health science journal, 5(2), 74-90.