با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن روانشناسی سلامت
اثربخشی گروه درمانی شناختی- رفتاری بر داغ‌ننگ و اضطراب مرگ بیماران مصروع شهرستان بوکان

مهری مهرپرور؛ سیدبهاالدین کریمی

دوره 11، شماره 42 ، شهریور 1401، ، صفحه 67-84

https://doi.org/10.30473/hpj.2022.59163.5232

چکیده
  مقدمه: این پژوهش با هدف بررسی اثربخشی گروه درمانی شناختی- رفتاری بر داغ­ننگ و اضطراب مرگ بیماران مصروع شهرستان بوکان انجام شد. روش: پژوهش شبه آزمایشی از نوع پیش‌آزمون- پس‌آزمون یا گروه کنترل بود. جامعه آماری شامل همه­ بیماران مبتلا به صرع مراجعه‌کننده به مراکز درمانی شهر بوکان در سال 1399 بود. بر این اساس 60 نفر (22 مرد و 38 زن) در دو گروه ...  بیشتر