با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن روانشناسی سلامت
اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر پریشانی هیجانی و تعهد به درمان در بیماران دیابتی مبتلا به افسردگی

مسعود هاشمی؛ الهام فروزنده؛ مریم حیدرپور

دوره 12، شماره 46 ، مرداد 1402، ، صفحه 111-130

https://doi.org/10.30473/hpj.2023.64312.5561

چکیده
  مقدمه: هدف این مطالعه بررسی اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر پریشانی هیجانی و پایبندی به درمان در بیماران دیابتی مبتلا به افسردگی است. روش: مطالعه حاضر یک مطالعه نیمه‌تجربی با طرح پیش‌آزمون - پس‌آزمون با گروه گواه و مرحله پیگیری سه‌ ماهه بود. جامعه مورد مطالعه شامل افراد مبتلا به دیابت نوع 2 مبتلا به افسردگی مراجعه‌کننده به ...  بیشتر