با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن روانشناسی سلامت
اثربخشی آموزش تاب آوری بر استرس مادران دارای فرزندان مبتلا به سرطان در بیمارستان امام خمینی (ره) تهران

طاهره حسینی قمی؛ حسین سلیمی بجستانی

دوره 1، شماره 4 ، بهمن 1391، ، صفحه 97-109

چکیده
  چکیدههدف: تشخیص سرطان در فرزندان اثرات نامطلوبی برای خانواده به دنبال خواهد داشت. استرس بیشاز اندازه و مشکلات در زمینه سازگاری تنها تعداد محدودی از مسائل مربو ط به تشخیص سرطان درفرزندان است. یکی از راهبردهای مناسب برای ارتقای سلامت روان تا آوری است. تا آوری به تواناییانسان برای سازگاری در برابر بیماری ها، درد و رن ناشی از گرفتاری ها ...  بیشتر