با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن روانشناسی سلامت
اثربخشی رفتار درمانی شناختی متمرکز بر اصلاح سبک زندگی در بهبود علائم حیاتی و بهزیستی روانشناختی بیماران کرونر قلبی

احمد علیپور؛ اکبر رضایی؛ تورج هاشمی؛ ناهید یوسف پور

دوره 5، شماره 20 ، بهمن 1395، ، صفحه 125-136

چکیده
  هدف: پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی رفتار درمانی شناختی متمرکز بر اصلاح سبک زندگی  در بهبود علائم حیاتی و بهزیستی روانشناختی بیماران کرونر قلبی انجام شد. روش: روش تحقیق حاضر نیمه آزمایشی بود. طرح پژوهشی به صورت پیش آزمون، پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری شامل کلیه بیماران قلبی عروقی شهر تبریز در سه ماهه اول سال 1393 بود. نمونه ...  بیشتر

مقایسه باورهای غیرمنطقی و سبک‌های دفاعی در بین بیماران کرونر قلب و افراد عادی

مهناز علی اکبری دهکردی؛ شیرین صالحی؛ اکبر رضایی

دوره 2، شماره 6 ، مرداد 1392، ، صفحه 18-32

چکیده
  هدف: نظر به اهمیت نقش عوامل روان­شناختی در بروز بیماری­های جسمی، پژوهش حاضر با هدف مقایسه انواع باور‌های غیرمنطقی و سبک­های دفاعی در بین بیماران کرونر قلب  و افراد عادی، انجام شد. روش:  پژوهش حاضر در چهارچوب یک بررسی زمینه­ای - مقایسه‌ای انجام شد. تعداد نمونه پژوهش حاضر شامل 238 نفر بیمار قلبی، از بیمارستان شهید مدنی تبریز ...  بیشتر