با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن روانشناسی سلامت
رابطه ساختاری شرم از تصویر بدن و اشکال خودانتقادی/ اطمینان‌بخشی به خود در دانش‌آموزان دختر: نقش واسطه‌ای ابعاد ترس از شفقت

مرضیه صادق زاده؛ مرضیه رمضانی؛ کاظم خرم دل

دوره 12، شماره 46 ، مرداد 1402، ، صفحه 93-110

https://doi.org/10.30473/hpj.2023.64187.5554

چکیده
  مقدمه: هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه ساختاری میان اشکال مختلف خودانتقادی و شرم از تصویر بدنی دانش‌آموزان دختر با واسطه جنبه‌های مختلف ترس از شفقت بوده است. روش: این پژوهش از نوع توصیفی - همبستگی و جامعه آماری آن شامل تمامی نوجوانان دختری است که در نیمسال‌ تحصیلی دوم 1400 -1399 در مقطع متوسطه دوم دبیرستان‌های شهر کازرون به تحصیل اشتغال ...  بیشتر