با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن روانشناسی سلامت
مدل ساختاری ادراک درد در بیماران مبتلا به درد مفاصل مقاوم به درمان بر اساس ویژگی‌های شخصیتی و طرحواره‌های ناسازگار اولیه: نقش تعدیل‌کننده حمایت اجتماعی

فضل الله میردریکوند

دوره 12، شماره 46 ، مرداد 1402، ، صفحه 41-62

https://doi.org/10.30473/hpj.2023.63629.5516

چکیده
  مقدمه: سیر بالینی و جنبه‌های حسی یا هیجانی درد ادراک‌شده تحت تأثیر عوامل روانی و اجتماعی قرار دارد. بنابراین؛ هدف پژوهش حاضر بررسی مدل ساختاری ادراک درد در بیماران مبتلا به درد مفاصل مقاوم به درمان بر اساس ویژگی­های شخصتی و طرحواره­های ناسازگار اولیه با نقش تعدیل‌کننده حمایت اجتماعی، بود. روش: در این پژوهش توصیفی- همبستگی تعداد ...  بیشتر