با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن روانشناسی سلامتاحتراما به اطلاع جامعه علمی و پژوهشی می رساند به کمک فضل الهی و پیگیری های مستمر  طبق نظر کمسیون اعطای اعتبار علمی-پژوهشی وزارت علوم تحقیقات و فناوری (شماره 270917/3 مورخ 24/12/90)فصلنامه روانشناسی سلامت دانشگاه پیام نور  با سردبیری جناب آقای دکتر احمد علی پور استاد تمام گروه روانشناسی موفق به اخذ درجه علمی و پژوهشی گردید.