با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن روانشناسی سلامت

مدیر مسئول


دکتر مهناز علی اکبری دهکردی(استاد گروه روان شناسی) استاد، گروه روانشناسی، دانشگاه پیام نور،تهران،ایران

روان شناسی بالینی

سردبیر


دکتر احمد علیپور(استاد گروه روان شناسی) استاد، گروه روانشناسی، دانشگاه پیام نور،تهران،ایران

روان شناسی سلامت

اعضای هیات تحریریه


دکتر احمد علیپور استاد، گروه روانشناسی، دانشگاه پیام نور،تهران،ایران

اعضای هیات تحریریه


دکتر حسین زارع استاد، گروه روان شناسی، دانشگاه پیام نور،تهران،ایران

روانشناسی شناختی

اعضای هیات تحریریه


دکتر مهناز مهرابی زاده هنرمند استاد، گروه روانشناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران.

روانشناسی بالینی

اعضای هیات تحریریه


دکتر حمید پورشریفی دانشیار،گروه روانشناسی،دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی،تهران،ایران

روان شناسی سلامت

اعضای هیات تحریریه


دکتر عباس ابوالقاسمی استاد روان شناسی،گروه روانشناسی،دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی،دانشگاه گیلان، رشت، ایران.

روانشناسی

اعضای هیات تحریریه


دکتر رضاباقریان استاد، گروه روانشناسی سالمت، دانشکدهی پزشکی و مرکز تحقیقات علوم رفتاری، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

روان شناسی سلامت

اعضای هیات تحریریه


دکتر علی فتحی آشتیانی استاد مرکز تحقیقات علوم رفتاری.دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله.تهران.ایران

روانشناسی

اعضای هیات تحریریه


دکتر رسول روشن چسلی استاد،دانشکده علوم انسانی،گروه روانشناسی،دانشگاه شاهد،تهران،ایران

روانشناسی

اعضای هیات تحریریه


دکتر فریبرز درتاج استاد، گروه روان‌شناسی تربیتی، دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران.

روانشناسی

اعضای هیات تحریریه


دکتر مهناز علی اکبری دهکردی استاد،گروه روانشناسی،دانشگاه پیام نور،تهران،ایران

روانشناسی بالینی

مدیر داخلی


دکتر حسن عبداله زاده استادیار، گروه روانشناسی، دانشگاه پیام نور،تهران،ایران

روان شناسی