با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن روانشناسی سلامت

مدیر مسئول


دکتر مهناز علی اکبری دهکردی(استاد گروه روان شناسی) استاد گروه روانشناسی دانشگاه پیام نور

روان شناسی بالینی

سردبیر


دکتر احمد علیپور(استاد گروه روان شناسی) استاد گروه روانشناسی دانشگاه پیام نور

روان شناسی سلامت

اعضای هیات تحریریه


دکتر احمد علیپور استاد گروه روانشناسی دانشگاه پیام نور

  • aliporpnu.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


دکتر حسین زارع استاد گروه روان شناسی دانشگاه پیام نور

روانشناسی شناختی

  • h_zarepnu.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


دکتر مهناز مهرابی زاده هنرمند استاد

روانشناسی بالینی

  • mehrabi_84yahoo.com

اعضای هیات تحریریه


دکتر حمید پورشریفی دانشیار

روان شناسی سلامت

اعضای هیات تحریریه


دکتر عباس ابوالقاسمی استاد

روانشناسی

  • abolghasemi_44yahoo.com

اعضای هیات تحریریه


دکتر رضاباقریان استاد

روان شناسی سلامت

  • bagherianmed.mui.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


دکتر علی فتحی آشتیانی استاد

روانشناسی

  • afa1337gmail.com

اعضای هیات تحریریه


دکتر رسول روشن چسلی استاد

روانشناسی

  • rasolroshanyahoo.com

اعضای هیات تحریریه


دکتر فریبرز درتاج استاد

روانشناسی

اعضای هیات تحریریه


دکتر مهناز علی اکبری دهکردی استاد،گروه روانشناسی،دانشگاه پیام نور،تهران،ایران

روانشناسی بالینی

مدیر داخلی


دکتر حسن عبداله زاده استادیار گروه روانشناسی دانشگاه پیام نور

روان شناسی

  • abdollahzadeh2002yahoo.com