با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن روانشناسی سلامت

نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 گروه روانشناسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، تهران، ایران

2 گروه روانشناسی بالینی، دانشکده علوم رفتاری، دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی، تهران، ایران

3 گروه روانشناسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی تهران، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

چکیده

مقدمه: امروزه رفتارهای آشفته‌خوردن در میان جوانان رو به افزایش هستند و به دلیل پیامدهای منفی­شان، منجر به نگرانی­های سلامتی شده‌اند. بنابراین شناسایی عوامل مرتبط با این رفتارها، می­تواند به پیشگیری از آن، کمک کند. در این راستا، هدف پژوهش حاضر، پیش‌بینی رفتارهای آشفته‌خوردن بر اساس کمال‌گرایی و ترومای دوران کودکی با نقش میانجی نارضایتی از تصویر بدنی بود. روش: از میان تمامی دانشجویان دانشگاه های آزاد اسلامی شهر تهران،  400 دانشجو به شیوه نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شدند که 324 شرکت‌کننده وارد تحلیل شدند. ابزارهای این مطالعه شامل مقیاس رفتار آشفته‌خوردن (26EAT-)، کمال‌گرایی هیل (HPI) مقیاس ترومای دوران کودکی (CTQ)، نگرانی از تصویر بدنی (لیتلتون و همکاران، 2005) و پرسشنامه ترومای دوران کودکی (CTQ) بود. یافته‌ها: نتایج تحلیل مسیر حاکی از آن بود که نارضایتی از تصویر بدنی در رابطه بین کمال­گرایی و ترومای دوران کودکی با رفتارهای آشفته‌خوردن نقش واسطه­ای دارد (05/0P<). نتیجه‌گیری: به نظر می‌رسد افرادی که در کودکی دچار تروما شده­اند، به‌دلیل تصویر تحریف­‌شده­ای که احتمالا از خود دارند، به تعیین استاندارهای بالا و اقدامات جبرانی همچون رفتارهای آشفته‌خوردن می­پردازند. نارضایتی از تصویر بدنی همچنین می­تواند تلاش­های کمال­گرایانه را تقویت کرده و در جهت ایده­آل‌سازی اندام، رفتارهای جبرانی خوردن را تشدید کند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Investigating the Relationship Between Perfectionism and Childhood Trauma with Disordered Eating Behaviors with the Mediating Role of Body Image Dissatisfaction

نویسندگان [English]

  • Nazanin Hamidinejad 1
  • Behrooz Dolatshahi 2
  • fariborz bagheri 3

1 Department of Psychology, Faculty of Humanities, Islamic Azad University, Science and Research Branch, Tehran, Tehran, Iran

2 Department of Clinical Psychology, Faculty of Behavioral Sciences, University of Rehabilitation Sciences and Social Health, Tehran, Iran

3 Department of Psychology, Faculty of Humanities, Islamic Azad University of Tehran, Science and Research Branch, Tehran, Iran

چکیده [English]

Objective: Today, eating disorders are increasing among adults and their negative consequences have caused health concerns. Therefore, identifying the factors associated with these behaviors can help to prevent them. In this regard, the aim of this study was to investigate the relationship between perfectionism and childhood trauma with disordered Eating Behaviors and the mediating role of body image dissatisfaction. Method: among all students of Islamic Azad universities in Tehran 400 students were selected by available sampling method that 324 participants were entered in the analysis. The tools of this study include Eating Disordered Behavior Scale (EAT-26), Hill’s Perfectionism Inventory (HPI), Body Image Concern (Littleton et al., 2005) and Childhood Trauma questionnaire (CTQ). Findings: The results of the path analysis showed that Body image dissatisfaction mediated the relationship between perfectionism and childhood trauma and eating disorders (P<0.05). Conclusion: it seems that people who have been traumatized, set high standards and compensatory measures, such as disturbed eating behaviors, because of the distorted image they may have of themselves. Body image dissatisfaction can also reinforce perfectionist efforts and intensify compensatory eating behaviors in order to idealize the body.

کلیدواژه‌ها [English]

  • childhood trauma
  • disordered eating behaviors
  • body image dissatisfaction
  • perfectionism
ابراهیمی، ح. ا.، دژکام، م.، و ثقه‌الاسلام، ط. (1392). تروماهای دوران کودکی و اقدام به خودکشی در بزرگسالی، مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران، 19(4)، 282-275.
بساک‌نژاد، سودابه.، و غفاری، مجید. (1386). رابطه بین ترس از بدریختی بدنی و اختلالات روان‌شناختی در دانشجویان، نشریه بین المللی علوم رفتاری، 1(2)، 179.
جمشیدی، بهنام.، حسین چاری، مسعود.، حقیقت، شهربانو.، و رزمی، محمدرضا. (1388). اعتباریابی مقیاس جدید کمال گرایی. مجله علوم رفتاری، 3(1)، 43-35.
مشعل­پور، م، نادری، ف، حیدرئی، ع. ر، مهرابیزاده هنرمند، م. (1393). رابطه اضطراب اجتماعی، ادراک تصویر بدنی کمال‌گرایی و افسردگی با اختالالت خوردن در جوانان. روانشناسی اجتماعی، 9 (30): 35-49.
American Psychiatric Association. (2013). Diagnostic and statistical manual of mental disorders (5th ed.). Washington, DC: American Psychiatric Association.
Arabaci, L. B., Arslan, A. B., Dagli, D. A., & Tas, G. (2021). The relationship between university students' childhood traumas and their body image coping strategies as well as eating attitudes. Archives of psychiatric nursing, 35(1), 66-72.
Bernstein, D. P., Fink, L., Handelsman, L., & Foote, J. (1994). Childhood Trauma Questionnaire (CTQ) [Database record]. APA PsycTests.
Chen, C., Hewitt, P. L., & Flett, G. L. (2019). Adverse childhood experiences and multidimensional perfectionism in young adults. Personality and Individual Differences, 146, 53-57.
Chen, C., Hewitt, P. L., & Flett, G. L. (2019). Adverse childhood experiences and multidimensional perfectionism in young adults. Personality and Individual Differences, 146, 53-57.
Curran, T., & Hill, A. P. (2019). Perfectionism is increasing over time: A meta-analysis of birth cohort differences from 1989 to 2016. Psychological Bulletin, 145(4), 410.
Dakanalis, A., Clerici, M., Caslini, M., Favagrossa, L., Prunas, A., Volpato, C., ... & Zanetti, M. A. (2014). Internalization of sociocultural standards of beauty and disordered eating behaviours: the role of body surveillance, shame and social anxiety. Journal of Psychopathology, 20, 33-37.
Egan, S. J., Wade, T. D., & Shafran, R. (2011). Perfectionism as a transdiagnostic process: A clinical review. Clinical Psychology Review, 31(2), 203–212.
Firuzi, H., Amiri, F., Saadati, N., & Rostami, M. (2016). The effects of childhood abuse on women's body image and sexual function. Journal of Fundamentals of Mental Health18(6), 313-320.
Flament, M. F., Hill, E. M., Buchholz, A., Henderson, K., Tasca, G. A., & Goldfield, G. (2012). Internalization of the thin and muscular body ideal and disordered eating in adolescence: The mediation effects of body esteem. Body image, 9(1), 68-75.
Flett, G. L., Hewitt, P. L., Oliver, J. M., & Macdonald, S. (2002). Perfectionism in children and their parents: A developmental analysis.
Flett, G. L., Hewitt, P. L., Oliver, J. M., & Macdonald, S. (2002). Perfectionism in children and their parents: A developmental analysis.
Fortes, L. D. S., Filgueiras, J. F., Oliveira, F. D. C., Almeida, S. S., & Ferreira, M. E. C. (2016). Etiological model of disordered eating behaviors in Brazilian adolescent girls. Cadernos de saude publica, 32(4).
Frost, R. O., Marten, P., Lahart, C., & Rosenblate, R. (1990). The dimensions of perfectionism. Cognitive Therapy and Research, 14, 449-468.
Garner, D. M., Olmsted, M. P., Bohr, Y., & Garfinkel, P. E. (1982). The eating attitudes test: psychometric features and clinical correlates. Psychological medicine, 12(4), 871-878.
Guillaume, S., Jaussent, I., Maimoun, L., Ryst, A., Seneque, M., Villain, L., ... & Courtet, P. (2016). Associations between adverse childhood experiences and clinical characteristics of eating disorders. Scientific reports, 6(1), 1-7.
Hay, P., & Mitchison, D. (2019). Eating Disorders and Obesity: The Challenge for Our Times.
Hill, R. W., Huelsman, T. J., Furr, R. M., Kibler, J., Vicente, B. B., & Kennedy, C. (2004). A new measure of perfectionism: The Perfectionism Inventory. Journal of personality assessment, 82(1), 80-91.
Kiani-Sheikhabadi, M., Beigi, M., & Mohebbi-Dehnavi, Z. (2019). The relationship between perfectionism and body image with eating disorder in pregnancy. Journal of education and health promotion, 8.
Kline, R. B. (2015). Principles and practice of structural equation modeling. Guilford publications.
Le Marne, K. M., & Harris, L. M. (2016). Death anxiety, perfectionism and disordered eating. Behaviour Change, 33(4), 193-211.
Littleton, H. L., Axsom, D., & Pury, C. L. (2005). Development of the body image concern inventory. Behaviour Research and therapy, 43(2), 229-241.
Maschi, T., Baer, J., Morrissey, M. B., & Moreno, C. (2013). The aftermath of childhood trauma on late life mental and physical health: A review of the literature.  Traumatology, 19(1), 49-64.
Momeni, M., Ghorbani, A., & Arjeini, Z. (2020). Disordered eating attitudes among Iranian university students of medical sciences: The role of body image perception. Nutrition and health,  26(2), 127-133
Nigar, A., & Naqvi, I. (2019). Body dissatisfaction, perfectionism, and media exposure among adolescents. Pakistan Journal of Psychological Research, 57-77.
Nobakht, M., & Dezhkam, M. (2000). An epidemiological study of eating disorders in Iran. The International journal of eating disorders, 28(3), 265–271.
Puttevils, L., Vanderhasselt, M. A., & Vervaet, M. (2019). Investigating transdiagnostic factors in eating disorders: Does self‐esteem moderate the relationship between perfectionism and eating disorder symptoms?. European Eating Disorders Review.
Puttevils, L., Vanderhasselt, M. A., & Vervaet, M. (2019). Investigating transdiagnostic factors in eating disorders: Does self‐esteem moderate the relationship between perfectionism and eating disorder symptoms?. European Eating Disorders Review.
Qutteina, Y., Nasrallah, C., Kimmel, L., & Khaled, S. M. (2019). Relationship between social media use and disordered eating behavior among female university students in Qatar. Journal of Health and Social Sciences, 4(1), 59-72.
Rikani, A. A., Choudhry, Z., Choudhry, A. M., Ikram, H., Asghar, M. W., Kajal, D., ... & Mobassarah, N. J. (2013). A critique of the literature on etiology of eating disorders. Annals of neurosciences, 20(4), 157.
Rivière, J., & Douilliez, C. (2017). Perfectionism, rumination, and gender are related to symptoms of eating disorders: A moderated mediation model. Personality and Individual Differences, 116, 63–68.
Sack, M., Boroske-Leiner, K., & Lahmann, C. (2010). Association of nonsexual and sexual traumatizations with body image and psychosomatic symptoms in psychosomatic outpatients. General Hospital Psychiatry, 32(3), 315-320.
Sakson-Obada, O. (2009). Trauma jako czynnik ryzyka dla zaburzeń Ja cielesnego. Przegląd Psychologiczny, 52(3), 309-326.
Sakson-Obada, O. (2009). Trauma jako czynnik ryzyka dla zaburzeń Ja cielesnego. Przegląd Psychologiczny, 52(3), 309-326.
Scheffers, M., Hoek, M., Bosscher, R. J., van Duijn, M. A., Schoevers, R. A., & van Busschbach, J. T. (2017). Negative body experience in women with early childhood trauma: associations with trauma severity and dissociation. European journal of psychotraumatology, 8(1), 1322892.
Schick, V. R., Calabrese, S. K., Rima, B. N., & Zucker, A. N. (2010). Genital appearance dissatisfaction: Implications for women's genital image self-consciousness, sexual esteem, sexual satisfaction, and sexual risk. Psychology of Women Quarterly, 34(3), 394-404.
Shafran, R., Cooper, Z., & Fairburn, C. G. (2002). Clinical perfectionism: A cognitive-behavioural analysis. Behaviour Research and Therapy, 40(7), 773–791.
Stoeber, J. (2018). The psychology of perfectionism: An introduction. In J. Stoeber (Ed.), The psychology of perfectionism: Theory, research, applications (pp. 3-16). London: Routledge.
Troncone, A., Cascella, C., Chianese, A., Zanfardino, A., Piscopo, A., Borriello, A., ... & Iafusco, D. (2020). Body image problems and disordered eating behaviors in Italian adolescents with and without type 1 diabetes: an examination with a gender-specific body image measure. Frontiers in Psychology,  11, 2547.
Unit, A. D. T. (2017). From traumatic events and dissociation to body image and depression symptoms–in search of self-destruction syndrome in adolescents who engage in nonsuicidal self-injury. Psychiatr. Pol, 51(2), 283-301.
van der Kolk Laura, B. A., West, J., Rhodes, A., Emerson, D., Suvak, M., & Spinazzola, J. (2014). Yoga as an adjunctive treatment for posttraumatic stress disorder: A randomized controlled trial. The Journal of clinical psychiatry, 75(6), 22573.
Woertman, L., & Van den Brink, F. (2012). Body image and female sexual functioning and behavior: A review. Journal of sex research, 49(2-3), 184-211.