با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن روانشناسی سلامت

نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری روانشناسی بالینی، دانشکده روانشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، بیرجند، ایران.

2 دانشیار گروه روانشناسی، دانشکده علوم پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

3 استادیار گروه روانشناسی، دانشکده روانشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، بیرجند، ایران.

4 دانشیار گروه روانشناسی، دانشکده روانشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، بیرجند، ایران.

چکیده

مقدمه: پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی درمان فراتشخیصی یکپارچه‌نگر بر ابرازگری هیجانی و عملکرد جنسی زنان نابارور صورت پذیرفت. روش: روش پژوهش نیمه‌آزمایشی با طرح پیش‌آزمون- پس‌آزمون با گروه گواه انجام شد. دوره پیگیری نیز دوماهه اجرا شد. جامعه آماری شامل زنان نابارور مراجعه کننده به کلنیک ناباروری بیمارستان مادر و کودک، کلنیک ناباروری ثمر و کلینیک زنان و زایمان و درمان ناباروری دکتر کارگر شهر شیراز در فصل زمستان سال 1400 بود. در این پژوهش تعداد 36 زن نابارور با روش نمونه‌گیری داوطلبانه انتخاب و با گمارش تصادفی در گروه­های آزمایش و گواه جایدهی شدند. زنان نابارور حاضر در گروه آزمایش درمان فراتشخیصی یکپارچه‌نگر را طی دو و نیم ماه در 10 جلسه دریافت نمودند. پرسشنامه‌های مورد استفاده در این پژوهش شامل پرسشنامه ابرازگری هیجانی (EEQ) (کینگ و آمونز، ۱۹۹۰) و پرسشنامه عملکرد جنسی (SFQ) (کراسکیان موجمباری و کیب‌اله، 1393) بود. داده‌های جمع‌آوری‌شده به شیوه تحلیل واریانس آمیخته با استفاده از نرم‌افزار آماری SPSS23 مورد تجزیه‌وتحلیل قرار گرفت. یافته‌ها: نتایج نشان داد که درمان فراتشخیصی یکپارچه‌نگر بر ابرازگری هیجانی (0001>P؛ 54/0=Eta؛ 82/39=F) و عملکرد جنسی (0001>P؛ 49/0=Eta؛ 88/31=F) زنان نابارور تأثیر معنادار دارد. نتیجه‌گیری: بر اساس یافته‌های پژوهش می‌توان چنین نتیجه گرفت که درمان فراتشخیصی یکپارچه‌نگر با بهره‌گیری از شناسایی هیجان‌ها، آگاهی هیجانی، ارزیابی مجدد شناختی و شناسایی الگوهای اجتناب از هیجان می‌تواند به عنوان یک درمان کارآمد جهت بهبود ابرازگری هیجانی و عملکرد جنسی زنان نابارور مورد استفاده قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Efficacy of Unified Trans-Diagnostic Treatment on the Emotional Expression and Sexual Function in Infertile Women’s

نویسندگان [English]

  • kimia kargar 1
  • shahram vaziri 2
  • farah lotfi kashani 2
  • Maryam Nasri 3
  • Fatemeh Shahabizadeh 4

1 Ph.D Student, Department of Psychology, Islamic Azad University, Birjand, Iran.

2 Assosiate Professor ,Department of Psychology, Medical Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.

3 Assistant Professor, Department of Psychology, Islamic Azad University, Birjand, Iran.

4 Associate Professor, Department of Psychology, Islamic Azad University, Birjand, Iran.

چکیده [English]

Objective: The present study was conducted to investigate the effectiveness of unified trans-diagnostic treatment on the emotional expression and sexual function of the infertile women. Method: It was a quasi-experimental study with pretest, posttest and control group design. Two-month follow-up period was administered too. The statistical population included infertile women who referred to Infertility Clinic at Mother and Child Hospital and Samar Infertility Clinic in the city of Shiraz in the winter of 2021. Thirty six infertile women were selected through voluntary sampling method and randomly accommodated into experimental and control groups. The experimental group received ten sessions of unified trans-diagnostic treatment during two-and-a-half-months. The applied questionnaires in this study included Emotional Expression Questionnaire (EEQ) (King, Emmons, 1990) and Sexual Function Questionnaire (Keraskian, Mojembari and Kaiballah, 2014). The collected data were analyzed through mixed ANOVA via SPSS23 software. Findings: The results showed that unified trans-diagnostic treatment has significant effect on the emotional expression (F=39.82; Eta=0.54; P<0001) and sexual function (F=31.88; Eta=0.49; P<0001) in the infertile women. Conclusion: According to the findings of the present study it can be concluded that unified trans-diagnostic treatment can be used as an efficient therapy to improve emotional expression and sexual function in the infertile women through employing techniques such as identifying emotions, emotional awareness, cognitive reassessment, and identifying patterns of emotion avoidance.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Emotional Expression
  • Unified Trans-Diagnostic Treatment
  • Infertile Women
  • Sexual Function
آشنا، م.، بشارت، م.، ملیحی الذاکرینی، س.، رافضی، ز. (1400). اثربخشی گروه درمانی فراتشخیصی یکپارچه بر فراشناخت‌ها و فراهیجان‌های مثبت مادران کودکان مبتلا به سرطان. مجله علوم روانشناختی، 20(97)، 13-22.
بکایی، م.، سیمبر، م.، یاسینی اردکانی، س.، علوی مجد، ح. (1394). ناباروری چگونه عملکرد جنسی زنان نابارور را تحت تاثیر قرار می‌دهد؟ نشریه دانشکده پرستاری و مامایی، 25(91)، 47-56.
بهادری، ز.، رباط میلی، س.، قربان جرمی، ر. (1398). اثربخشی درمان فراتشخیصی پروتکل یکپارچه بر نشانه‌های اضطرابی و افسردگی همایند در مادران خانه‌دار، مجله پرستار و پزشک در رزم، 7(24)، 33046.
حسینی، م.، نیسی، ع.، داوودی، ا.، زرگر، ی. (1397). اثربخشی مداخله روان‌شناختی جامع‌نگر بر سلامت روان‌شناختی و نرخ باروری زنان با نابارور با علت نامشخص و تحت درمان IVF. دست‌آوردهای روانشناختی، 25(1)، 59-74.
رفیعی‌نیا، پ.، رسول‌زاده طباطبایی، س.ک.، آزاد فلاح، پ. (1385). رابطه سبک‌های ابراز هیجان با سلامت عمومی در دانشجویان، مجله روانشناسی، 10(1)، 84-105.
شامکوییان، ل.، لطفی کاشانی، ف.، صیرفی، م.، احدی، ح.، کاوسی، ه. (1397). اثربخشی گروه درمانی یکپارچه‌نگر بر عملکرد جنسی زنان مبتلا به اسکلرودرمی سیستمیک. افق دانش، 24(3)، 182-192.
شاهی صنوبری، س.، آقامحمدیان، ح.، معینی‌زاده، م. (1400). اثربخشی روان درمانی مثبت‌گرا مبتنی بر خیرباوری بر سلامت روان و کیفیت زناشویی زنان نابارور. فیض، 25(1)، 752-760.
عباس مفرد، ح.، خلعتبری، ج.، ملیحی الذاکرینی، س.، محمدی شیرمحله، ف.، شفتی، و. (1400). تحلیل معادلات ساختاری در رابطه تعارضات زناشویی و امنیت عاطفی با استرس ادراک شده و نگرانی‌های دوران بارداری و شاخص‌های زیستی با واسطه‌گری بهزیستی روان‌شناختی در زنان باردار. پژوهشنامه زنان، 12(35)، 99-127.
عطارد، ن.، میکائیلی، ن.، مهاجری، ن و وجودی، ب. (1395). اثر درمان فراتشخیصی یکپارچه بر اختلالات اضطرابی و افسردگی همایند: طرح تک موردی. مجله طنین سلامت، 4 (3)، 61-54.
عظیمی، ع.، امیدی، ع.، شفیعی، ا.، نادمی، آ. (1396). اثربخشی درمان فراتشخیصی مبتنی بر تنظیم هیجانی بر ابعاد تنظیم هیجانی و سازگاری فردی و اجتماعی در دانشجویان دختر، مجله دانشگاه علوم پزشکی اراک، 20(10)، 45-54.
فلاحت، ع. (1400). مقایسه اثربخشی آموزش راهبرد خودنظم دهی و آموزش مهارت حل همیارانه تعارضات بین فردی بر احساس شایستگی اجتماعی، قلدری و ابرازگری هیجانی دانش‌آموزان پسر دارای نشانه‌های قلدری مقطع متوسطه اول شهر یاسوج. رساله دوره دکتری تخصصی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر.
فولادوند، خ.، زارعی، س. (1401). اثربخشى درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر راهبردهای تنظیم شناختی هیجان، تصویر بدن و تاب‌آورى زنان نابارور. روان‌شناسی سلامت، 11(41)، 134-121.
فیروزی، م.، بیرانوندی، م. (1397). اثربخشی درمان فراتشخیصی یکپارچه بر تنظیم شناختی هیجان بیماران قلبی - عروقی. یافته، 20(2)، 93-102.
قره بیگلو، آ. (1398). تاثیر آموزش گروهی به شیوه و تعهد و پذیرش (ACT) بر بهبود اختلال خواب، کیفیت زندگی و عملکرد جنسی زنان پرستار. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد مرند.
کلهر، ا.، داودی، ح.، تقوایی، د.، حیدری، ح. (1399). اثربخشی درمان فراتشخیصی یکپارچه‌نگر بر نگرش‌های ناکارآمد و فرسودگی زناشویی زنان دارای تعارضات زناشویی. فصلنامه روانشناسی تحلیلی شناختی، 11(41)، 49-61.
کراسکیان موجمباری، آدیس، کیب الهی، طلوع، (1393)، تدوین و هنجاریابی پرسشنامه سنجش عملکرد جنسی زنان متاهل شهر تهران، فصلنامه مراقبت‌های نوین، 11(1)، 44-54.
مامی، ش.، حیدری، م. (1397). تأثیر روان‌درمانی پویشی کوتاه‌مدت فشرده به شیوه گروهی بر عملکرد جنسی و ابرازگری هیجانی زنان مبتلا به مالتیپل اسکلروزیس، روان‌شناسی سلامت، 7(28)، 150-131.
نرگسی، ف.، فتحی آشتیانی، ع.، داودی، ا.، اشرفی، ع. (1398). اثربخشی درمان فراتشخیصی یکپارچه بر حساسیت اضطرابی، تحمل پریشانی و علائم وسواسی- اجباری در افراد دچار اختلال وسواسی اجباری، مجله دستاوردهای روانشناختی، 28(2)، 26-39.
نصری، م.، احدی، ح.، درتاج، ف. (1397). اثربخشی درمان فراتشخیصی بر نشخوار فکری و اجتناب شناختی در بیماران دیابتی. مطالعات روان‌شناختی، 14(2)، 41-57.
Brodahl, K., Finset, A., Storøy, H.E., Pedersen, R. (2019). Medical students’ expressions of empathy: A qualitative study of verbal interactions with patients expressing emotional issues in a medical interview. Patient Education and Counseling, 104(12), 2936-2943.
Cheng, C.Y.,  Lowndes, E., Cheng-Ta, S., Shwu-RuLiou, Y.(2018). Stress and Quality of Life for Taiwanese Women Who Underwent Infertility Treatment. Journal of Obstetric, Gynecologic & Neonatal Nursing, 47(4), 498-508.
Cheng, C.Y.,  Lowndes, E., Cheng-Ta, S., Shwu-RuLiou, Y.(2018). Stress and Quality of Life for Taiwanese Women Who Underwent Infertility Treatment. Journal of Obstetric, Gynecologic & Neonatal Nursing, 47(4), 498-508.
Grossman, R.A., Ehrenreich-May, J.(2020). Using the Unified Protocol for Transdiagnostic Treatment of Emotional Disorders With Youth Exhibiting Anger and Irritability. Cognitive and Behavioral Practice, 27(2), 184-201.
Kim, M., Moon, S., Kim, J. (2020). Effects of psychological intervention for Korean infertile women under In Vitro Fertilization on infertility stress, depression, intimacy, sexual satisfaction and fatigue. Archives of Psychiatric Nursing, 34(4), 211-217.
King, L.A., Emmons, R.A. (1990). Conflict over emotional expression: Psychological and physical correlates. Journal of Personality and Social Psychology, 58(5), 864-877.
Kleinplatz, P.J., Charest, M., Paradis, N., Ellis, M.,  Rosen, L., Ménard, A.D., Ramsay, T.O. (2020). Treatment of Low Sexual Desire or Frequency Using a Sexual Enhancement Group Couples Therapy Approach. The Journal of Sexual Medicine, 17(7), 1288-1296.
Lawson, A.K., Klock, S.C., Pavone, M.E., Hirshfeld-Cytron, J., Smith, K.N., Kazer, R.R. (2014). Prospective study of depression and anxiety in female fertility preservation and infertility patients. Fertility and Sterility, 102(5), 1377-1384.
Li, G., Jiang, Z., Kang, X., Ma, L., Han, X., Fang, M. (2021). Trajectories and predictors of anxiety and depression amongst infertile women during their first IVF/ICSI treatment cycle. Journal of Psychosomatic Research, 142, 1103-1107.
Li, G., Zhao, D., Wang, Q., Zhou, M., Kong, L., Fang, M., Li, P. (2022). Infertility-related stress and quality of life among infertile women with polycystic ovary syndrome: Does body mass index matter? Journal of Psychosomatic Research, 158, 1109-1113.
Liu, X., Cao, J., Xie, C. (2019). Finite-time and fixed-time bipartite consensus of multi-agent systems under a unified discontinuous control protocol. Journal of the Franklin Institute, 356 (2), 734-751.
Maroufizadeh, S., Ghaheri, A., Almasi-Hashiani, A., Mohammadi, M., Navid, B., Ezabadi, Z., Omani Samani, R. (2018). The prevalence of anxiety and depression among people with infertility referring to Royan Institute in Tehran, Iran: A cross-sectional questionnaire study. Middle East Fertility Society Journal, 23(2), 103-106.
Nayar, K.D., Nayar, P., Gupta, S., Singh, M., Bhattacharya, R., Kant, G., Gahlot, M.S.R.,  Nayar, K.D. (2020). Impact of endometriosis on anxiety, depression and quality of life and its association with pregnancy outcomes in infertile patients at a tertiary level infertility centre in India. Fertility and Sterility, 114(3), 211-215.
Nikolaeva, A. (2014). Realization of the category of expressivity in communicative situations. Social and Behavioral Sciences, 158(19), 12-17.
Ozturk, A., Aba, Y.A., Sik, B.A. (2021). The relationship between stigma, perceived social support and depression in infertile Turkish women undergoing in vitro fertilization-embryo transfer. Archives of Psychiatric Nursing, 35(5), 434-440.
Pinks, D., Warren-James, M., Katsikitis, M. (2021). Does a peer social support group intervention using the cares skills framework improve emotional expression and emotion-focused coping in paramedic students? Australasian Emergency Care, 24(4), 308-313.
Riley, T.N., Sullivan, T.N., Hinton, T.S., Kliewer, W. (2019). Longitudinal relations between emotional awareness and expression, emotion regulation, and peer victimization among urban adolescents. Journal of Adolescence, 72, 42-51.
Sakiris, N., Berle, D.(2019). A systematic review and meta-analysis of the Unified Protocol as a transdiagnostic emotion regulation based intervention. Clinical Psychology Review, 72, 101-107.
Sauer-Zavala, S., Bentley, K.H., Steele, S.J., Tirpak, J.W., Ametaj, A.A.., Nauphal, M., Cardona, N., Wang, M., Farchione, T.J., Barlow, D.H. (2020). Treating depressive disorders with the Unified Protocol: A preliminary randomized evaluation. Journal of Affective Disorders, 264, 438-445.
Shin, H., Lee, J., Kim, S., Jo, M. (2021). Associations of Symptoms of Depression, Social Support, and Quality of Life Among Korean Women Who Experience Infertility. Journal of Obstetric, Gynecologic & Neonatal Nursing, 50(6), 1-12.
Slavinskiene, J.A., Zardeckaite-Matulaitiene, K. (2014). Importance of alcohol-related expec-tations and emotional expressivity for prediction of motivation to refuse alcohol in alcohol dependent patients. Department of Theoretical Psychology, 50, 169-174.
Steele, S.J., Farchione, T.D., Cassiello-Robbins, C., Ametaj, A., Sbi, S., Sauer-Zavala, S., Barlow, D.H. (2018). Efficacy of the Unified Protocol for transdiagnostic treatment of comorbid psychopathology accompanying emotional disorders compared to treatments targeting single disorders. Journal of Psychiatric Research, 104, 211-216.
Swift, A., Reis, P., Swanson, M. (2021). Infertility Stress, Cortisol, Coping, and Quality of Life in U.S. Women Who Undergo Infertility Treatments. Journal of Obstetric, Gynecologic & Neonatal Nursing, 50(3), 275-288.
Talkovsky, A.M., Green, K.L., Osegueda, A., Norton, P.J.(2017). Secondary depression in transdiagnostic group cognitive behavioral therapy among individuals diagnosed with anxiety disorders. Journal of Anxiety Disorders, 46, 56-64.