با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن روانشناسی سلامت

نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 گروه روان شناسی، واحد رودهن، دانشگاه آزاد اسلامی، رودهن، ایران

2 استادیار،‌ گروه روان‌شناسی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

3 استادیار، گروه روان شناسی، واحد رودهن، دانشگاه آزاد اسلامی، رودهن، ایران

4 دانشیار، گروه روان شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال، تهران، ایران

چکیده

مقدمه: خودمراقبتی در کنترل بیماری دیابت نوع 2 بسیار حائز اهمیت است و پژوهش حاضر درصدد ساخت و اعتبار‌یابی پرسشنامه خودمراقبتی دیابت نوع 2 بود. روش: پژوهش حاضر از نوع ترکیبی اکتشافی متوالی هدایت‌شده با رویکرد آزمون‌سازی و طبقه‌بندی بود و در دو مرحله به صورت کیفی و کمّی انجام شد. جامعه ‌‌آماری در مرحله اول عبارت بود از متخصصان،‌ پزشکان و پژوهشگران حیطه بیماری دیابت نوع 2 در سال 1399-1400 که با روش نمونه‌گیری هدفمنـد،10نفر انتخاب گردیدند. در مرحله دوم، بیماران مبتلا به دیابت نوع 2 شهر تهران در سال1400- 1399 با روش نمونه‌گیری در دسترس و با در نظر گرفتن ملاک‌هایی423 تن انتخاب شدند. به‌منظور گردآوری اطلاعات مرحله اول از مصاحبه عمیق و نیمه ساختاریافته و پرسشنامه اولیه محقق ساخته استفاده شد. یافته‌ها: ‌نشان داد از نتایج حاصل از مصاحبه‌ها، با کدگذاری باز تعداد 41 مفهوم در 4 بعد استخراج و بر اساس این مقاهیم تعداد 56 گویه اولیه طراحی شد. شاخص نسبت روایی محتوا و شاخص محتوایی روایی محاسبه و در تحلیل عامل اکتشافی 4 عامل مشخص شد. درنهایت پرسشنامه 34 سوالی، 76/58 درصد واریانس خودمراقبتی دیابت نوع 2 در بیماران 30 تا60 سال را تبیین نمود: عوامل مربوط به سواد سلامت (64/ 39%)، عامل روان‌شناختی (82/11%)،‌ عامل جسمانی (19/4%) و عوامل مربوط با دسترسی به امکانات (11/3%). همچنین تحلیل عاملی تأییدی مرتبه‌ اول 4 عامل فوق را تایید و آلفا کل 95/0 بدست آمد. نتیجه‌گیری: این پرسشنامه دارای اعتبار و روایی مناسبی است و استفاده از آن جهت پایش خودمراقبتی این بیماران و استفاده در تحقیقات پیشنهاد می‌شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Development and Validation of a Type 2 Diabetes Self-Care Questionnaire

نویسندگان [English]

  • Zahra Neamatizade 1
  • Amin Rafiepoor 2
  • mehrdad sabet 3
  • Khadijeh Abolmaali Alhosseini 4

1 Department of Psychology, Roudehen Branch, Islamic Azad University, Roudehen, Iran

2 Assistant Professor, Department of Psychology, Payame Noor University, Tehran, Iran

3 Assistant Professor, Department of Psychology, Roudehen Branch, Islamic Azad University, Roudehen, Iran

4 Associate Professor, Department of Psychology, North Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran

چکیده [English]

Objective: Self-care is very important in controlling type 2 diabetes and the present study aimed to develop and validate a type 2 diabetes self-care questionnaire. Method: The present study was a series of consecutive exploratory experiments guided by the approach of testing and classification and was conducted qualitatively and quantitatively in two stages. The statistical population in the first stage consisted of specialists, physicians and researchers in the field of type 2 diabetes in 2020-2021 that 10 persons were selected by purposive sampling. In the second stage, 432 patients with type 2 diabetes in Tehran in 2020-2021 were selected by available sampling method and considering criteria. In order to collect the information of the first stage, an in-depth and semi-structured interview and a researcher-made initial questionnaire were used. Findings: It showed that from the results of the interviews, 41 concepts were extracted by open coding in 4 main dimensions. ‌Content validity ratio index and content validity index were calculated and 4 factors were identified in the exploratory factor analysis. Finally, this 34-item questionnaire explained 58.76% of the variance of type 2 diabetes self-care in patients aged 30 to 60 years: factors related to health literacy (39.64%), psychological factors (11.82%), physical factors (4.19%) And factors related to access to facilities (3.11%). Also, the first-order confirmatory factor analysis confirmed the above 4 factors and a total alpha of 0.95 was obtained. Conclusion: This questionnaire has good validity and reliability and its use is recommended for self-care monitoring of these patients and use in research.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Self-Care
  • Type 2
  • Questionnaire
ایزدی راد حسین، ضاربان ایرج. رابطه ی سواد سلامت با وضعیت سلامت عمومی، رفتارهای پیش‌گیرانه و استفاده از خدمات سلامت در منطقه ی بلوچستان. مجله آموزش و سلامت جامعه. ۱۳۹۴; ۲ (۳) :۵۰-۴۳.
پریزاد، ناصر؛ همتی مسلک پاک، معصومه؛ خلخالی، حمیدرضا (1391) ارتقای خودمراقبتی در بیماران مبتلا به دیابت نوع 2: آموزش از راه دور، مجله علمی و پژوهشی حکیم، 16(3):220-227.
حاجی‌زاده، ابراهیم، اصغری، محمد (1390). روش ها و تحلیل‌های آماری با نگاه به روش تحقیق در علوم زیستی و بهداشتی، تهران: جهاد دانشگاهی، واحد تهران.
سیدالشهدایی مهناز، خاقانی‌زاده مرتضی، نظامی قلعه نویی محسن، همدانی بهزاد، برسته سلمان. بررسی ارتباط سواد سلامت با سلامت عمومی بیماران دیابت نوع دو. مجله دیابت و متابولیسم ایران. ۱۳۹۵; ۱۵ (۵) :۳۱۹-۳۱۲.
الفتی‌فر میثم، کرمی منوچهر، حسینی سید مهدی، شکری پیام.(1396) شیوع عوارض مزمن بیماری دیابت و عوامل خطر مرتبط با آن در بیماران مراجعه‌کننده به مرکز دیابت شهر همدان. مجله مراقبت پرستاری و مامایی ابن‌سینا. ۱۳۹۶; ۲۵ (۲) :۶۹-۷۴.
فیروز, محبوبه, حسینی, سید جواد, مظلوم, سیدرضا, حسن‌زاده, فرزانه, کیمیایی, سید علی. (1394). خودمراقبتی بیماران مبتلا به دیابت نوع دو.  مجله علمی - پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی سبزوار, 22(6): 1018-1025.
قربانی نهوجی مریم، کوشکی شیرین، کاظمی آمنه سادات،   خواجه‌وند  خوشلی   افسانه.بررسی کیفیت زندگی وابسته به سلامت در بیماران مبتلا به دیابت نوع ۲ بر اساس سواد سلامت و خودکارآمدی: نقش واسطه‌ای فعالیت مراقبت از خود. مجله سلامت و مراقبت. ۱۳۹۹; ۲۲ (۳) :۲۵۷-۲۶۶.
Browne, J. B., Ventura, A. D., Mosely, K., & Speight, J. (2016). Meauring the stigma surrounding type 2 diabetes: development  and validation of the Type 2 Diabetes Stigma Assessment Scale (DSAS-2). Diabetes Care. https://doi.org /10.2337/dc16-0117.
DaSantos, Allison. Goddard, Carlisle. Ragoobirsingh, Dalip.(2022). Self-care adherence and affective disorders in Barbadian adults with type 2 diabetes, AIMS Public Health. 2022, 9, 1: 62-72. doi: 10.3934/publichealth.2022006.
Dunning T. (2003) Care of people with diabetes: a manual of nursing practice. 2nd ed. Carlton South (UK): Blackwell Publishing; 2003: 176-9.
Kalra,Sanjay . Narayan Jena, Biranchi.  Yeravdekar, Rajiv (2018) Emotional and Psychological Needs of People with Diabetes, Indian J Endocrinol Metab. 2018 Sep-Oct; 22(5): 696–704. doi: 10.4103 /ijem.IJEM_579_17.
Lu, Yan. Xu, Jiayun. Zhao, Weigang. Han, Hae-Ra (2016) Measuring Self-Care in Persons With Type 2 Diabetes: A Systematic Review, Published in final edited form as: Eval Health Prof. 2016 June ; 39(2): 131–184. doi:10.1177 /0163278 715588927.
Lu, Yan. Xu, Jiayun. Zhao, Weigang. Han, Hae-Ra (2016) Measuring Self-Care in Persons With Type 2 Diabetes: A Systematic Review, Published in final edited form as: Eval Health Prof. 2016 June ; 39(2): 131–184. doi:10.1177/ 0163278715588927.
Matthew, C. Riddle, M.D. (2020) Introduction: Standards of Medical Care in Diabetesd2020 , Mental Health | ADA - American Diabetes Association, Diabetes cara, 23(1): 1-224.
McCarthy, M. M., Whittemore, R., Gholson, G., & Grey, M. (2019). Diabetes distress, depressive symptoms, and cardiovascular health in adults with Type 1 diabetes. Nursing Research, 68(6), 445–452. https://doi.org/10.1097/NNR.0000000000000387.
Tang, J., Wu, T., Hu, X., & Gao, L. (2021). Self-care activities among patients with type 2 diabetes mellitus: A cross-sectional study. International journal of nursing practice, e12987. Advance online publication. https://doi.org /10.1111/ijn.12987.
Ventura, Adriana D. Nefs, Giesje. Browne, Jessica L. Friis, Anna M. Pouwer, Frans. Speight, Jane (2018)Is Self-Compassion Related to Behavioural, Clinical and Emotional Outcomes in Adults with Diabetes? Results from the Second Diabetes MILES—Australia (MILES-2) Study, Mindfulness, https://doi.org /10.1007/s12671-018-1067-0.
Xu Y, Savage C, Toobert D, Wei P, Whitmer K.(2008) Adaptation and testing of instruments to measure diabetes self-management in people with type 2 diabetes in mainland China. Journal of Transcultural Nursing: Official. Journal of The Transcultural Nursing Society/Transcultural Nursing Society.19(1):234–242.