اثربخشى درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر راهبردهای تنظیم شناختی هیجان، تصویر بدن و تاب‌آورى زنان نابارور

نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

استادیار، گروه روانشناسی، دانشگاه لرستان.

چکیده

مقدمه: ناباروری منجر به مشکلات فردی و اجتماعی در زنان می­شود. هدف این پژوهش بررسی اثربخشى درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر راهبردهای تنظیم شناختی هیجان، تصویر بدن و تاب­آورى زنان نابارور بود. روش: روش پژوهش حاضر شبه­آزمایشی با طرح پیش‌آزمون-پس‌آزمون همراه با گروه کنترل بود. جامعه آماری پژوهش همه زنان نابارور مراجعه­کننده به بیمارستان غدیر شیراز در سال 1398 بود که با روش نمونه­گیری هدفمند 30 نفر از آن‌ها انتخاب و به‌صورت تصادفی در دو گروه آزمایشی و کنترل جای‌دهی شدند. در مرحله پیش­آزمون و پس­آزمون از پرسشنامه تاب­آوری، پرسشنامه تنظیم شناختی هیجان و پرسشنامه نگرانی از تصویر بدنی استفاده شد. پس از اجرای پیش­آزمون، گروه آزمایش به مدت 8 جلسه 60 دقیقه­ای تحت درمان تعهد و پذیرش قرار گرفت و گروه کنترل مداخله‌ایی دریافت نکرد. داده‌ها با استفاده از آزمون کوواریانس چندمتغیری با نرم‌افزار SPSS-22 تجزیه‌وتحلیل شدند. یافته‌ها: نتایج پژوهش نشان داد با کنترل اثر پیش‌آزمون، بین میانگین پس­آزمون دو گروه در متغیرهای راهبردهای تنظیم هیجان سازش­یافته (173/18=F)، راهبردهای تنظیم هیجان سازش­نایافته (163/16=F)، تصویر بدن (593/17=F) و تاب­آوری (826/16=F) در سطح 01/0=P تفاوت معنادار وجود دارد. نتیجه‌گیری: بر اساس نتایج این پژوهش، می­توان از درمان تعهد و پذیرش در جهت بهبود راهبردهای تنظیم هیجان، تصویر بدن و تاب­آوری زنان نابارور بهره برد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effectiveness of Acceptance and Commitment Therapy on Cognitive Emotion Regulation Strategies, Body Image, and Resilience of Infertile Women

نویسندگان [English]

  • khadijeh fooladvand
  • salman zarei
Assistant Professor, Department of Psychology, Lorestan University.
چکیده [English]

Objective: Infertility led to personal and social problems among women. The present study was carried out with the aim of evaluating the effectiveness of acceptance and commitment therapy (ACT) on cognitive emotion regulation strategies, body image and resilience of infertile women. Method: The method of the current study being quasi-experimental, was with pretest-posttest design with control group. The statistical population of the study included all infertile women who had referred to Ghadir Hospital of Shiraz in 2019. Using purposeful sampling method, a total of 30 infertile women were selected and were randomly categorized as experimental and control groups. In the pre-test and post-test stages, Resilience Scale, Cognitive Emotion Regulation Questionnaire and the body Image Concern Inventory were conducted. After performing the pretest, the experimental group received ACT for 8 sessions of 60 minutes and the control group did not receive any intervention. Data were analyzed using multivariate analysis of covariance with SPSS-22 software. Findings: The results showed that by controlling the effect of pre-test, there was a significant difference between the mean post-test of the two groups in the variables of adaptive emotion regulation strategies (F=18.173), maladaptive emotion regulation strategies (F=16.163), body image (F=17.593) and resilience (F=16.826) at the level P = 0.01. Conclusion: According to the results of this study, we can make use of ACT for the improvement of emotion regulation strategies, body image and resilience of infertile women.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Acceptance and Commitment Therapy
  • Cognitive Emotion Regulation Strategies
  • Body Image
  • Resilience
  • Infertile Women
آهنگرزاده رضایی، س.، و رسولی، م. (1394). «بررسی ویژگی‌های روان‌سنجی نسخه فارسی تاب­آوری». مجله پرستاری و مامایی، ۱۳ (9)، ۷۳۹-۷۴۷.
بساک­نژاد، س.، و غفاری، م. (1386). «رابطه بین ترس از بدریختی بدنی و اختلالات روان‌شناختی در دانشجویان». علوم رفتاری، 1(2)، 179-187.
بشارت، م.، و بزازیان، س. (1391). «بررسی پایایی، روایی و تحلیل عاملی فرم کوتاه مقیاس خودتنطیم­گری». مطالعات روانشناسی بالینی، 2(6)، 89-112.
دلاور، ع. (1396). روش تحقیق در روان‌شناسی و علوم تربیتی. تهران: نشر ویرایش.
عدل، ح.، شفیع‌آبادی، ع.، و پیرانی، ذ. (1395). «اثربخشی روان‌درمانی گروهی مبتنی بر کیفیت زندگی بر صمیمیت زناشویی در زنان نابارور». مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اراک، 9(10)، 59-71.
غلامحسینی، ب.، خدابخشی کولایی، آ.، و تقوایی، د. (1394). «اثربخشی درمان گروهی پذیرش و تعهد بر افسردگی و تصویر بدنی در زنان مبتلا به چاقی». سلامت اجتماعی، 2(2)، 72-79.
Aghaei, A., & Heidari, P. (2016). Effectiveness of Acceptance and Commitment Therapy (ACT) on resiliency of female with psoriasis. Annual world conference14 Seattle, Washington, United States.
Bucchianeri, M. M., & Newmark-Sztainer, D. (2014). Body dissatisfaction: An overlooked public health concern. Journal of Public Mental Health, 13, 64–69.
Chen, X., Zhang, H., Song, Y., Yuan, W., Liu, Z., & Tang, M. (2015). A paired case control comparison of ziprasidone on visual sustained attention and visual selective attention in patients with paranoid schizophrenia. European Review for Medical and Pharmacological Sciences, 19, 2952-2956.
Cserepes, R. E., Kollar, J., Sapy, T., Wischmann, T., & Bugan, A. (2013). Effects of gender roles, child wish motives, subjective well-being, and marital adjustment on infertility-related stress: a preliminary study with a Hungarian sample of involuntary childless men and women. Archives of Gynecology and Obstetrics, 288(4), 925-932.
Connor, K. M., & Davidson, J. R. (2003). Development of a new resilience scale: the Connor-Davidson Resilience Scale (CD-RISC). Depression and anxiety, 18(2), 76–82.
Crosby, J. M. and Twohig, M. P (2016), "Acceptance and Commitment Therapy for Problematic Internet Pornography Use: A Randomized Trial", Behavior Therapy, 47(3), 355-366.
Dindo, L., Van Liew, J. R., & Arch, J. J. (2017). Acceptance and Commitment Therapy: A Transdiagnostic Behavioral Intervention for Mental Health and Medical Conditions. Neurotherapeutics, 14(3), 546-553.
Fogelkvist, M., Gustafsson, S. A., Kjellin, L., & Parling, T. (2020). Acceptance and commitment therapy to reduce eating disorder symptoms and body image problems in patients with residual eating disorder symptoms: A randomized controlled trial. Body Image, 32, 155-166.
Fu, B., Yan, P., Yin, H., Zhu, SH., Liu, Q., Liu, Y., Dai, CH., Tang, G., Yan, CH., & Lei, J. (2016). Psychometric properties of the Chinese version of the Infertility Self-Efficacy Scale. International Journal of Nursing Science, 3, 259-267.
Gameiro, S., Van den Belt-Dusebout, A., Bleiker, E., Braat, D., van Leeuwen, E., & Verhaak, C. M. (2014). Do children make you happier? Sustained child-wish and mental health in women 11-17 years after fertility treatment. Human Reproduction, 29(10), 2238-2246.
Garnefski, N., & Kraaij, V. (2006). Cognitive emotion regulation questionnaire - development of a short 18-item version (CERQ-short). Personality and Individual Differences, 41(6), 1045–1053.
Hayes, S. C. (2016). Acceptance and Commitment Therapy, Relational Frame Theory, and the Third Wave of Behavioral and Cognitive Therapies–Republished Article. Behavior therapy, 47(6), 869-885.
Hayes, S., Strosahl, K., & Wilson, K. (2012). Acceptance and Commitment Therapy: The Process and Practice of Mindful Change (2nd ed). New York: Guilford Press.
Hwang, R. H. (2017). Self-Esteem, Body Image and Factors Influencing on Depression of Infertile Women. Journal of Digital Convergence, 15(10), 537-549.
Iscen, O.E., Gromala, D., & Mobini, M. (2014). Body Image and Body Schema: Interaction Design for and through Embodied Cognition. In: Kurosu M. (eds) Human-Computer Interaction. Advanced Interaction Modalities and Techniques, 85, 556-566.
Lewis-Smith, H., Diedrichs, P. C., & Halliwell, E. (2019). Cognitive-behavioral roots of body image therapy and prevention. Body image, 31, 309–320.
Li, Y., Zhang, X., Shi, Shi, S., & Wang, L. (2019). Resilience acts as a moderator in the relationship between infertility-related stress and fertility quality of life among women with infertility: a cross-sectional study. Health Qual Life Outcomes, 17(38), 1-9.
Li, X., Wang, K., Huo, Y., & Zhou, M. (2019). The effect of infertility-related stress on Chinese infertile females' mental health: The moderating role of marital adjustment. PsyCh Journal, 8(2), 232–239.
Littleton, H. L., Axsom, D. S., & Pury, C. L. (2005). Development of the body image concern inventory. Behavior Research and Therapy, 43, 229-241.
Mahadeen, A., Mansour, A., Al-Halabi, J., Al Habashneh, S., & Kenana, A. B. (2018). Psychosocial wellbeing of infertile couples in Jordan. Eastern Mediterranean health, 24(2), 169–176.
Manlick, C. F., Cochran, S. V., & Koon, J. (2013). Acceptance and commitment therapy for eating disorders: Rationale and literature review. Journal of Contemporary Psychotherapy: On the Cutting Edge of Modern Developments in Psychotherapy, 43(2), 115–122.
McRae, K., & Gross, J. J. (2020). Emotion regulation. Emotion, 20(1), 1–9.
McLean, S. A., & Paxton, S. J. (2019). Body Image in the Context of Eating Disorders. The Psychiatric clinics of North America, 42(1), 145–156.
Mulgrew, K. E., & Tiggemann, M. (2018). Form or function: Does focusing on body functionality protect women from body dissatisfaction when viewing media images? Journal of Health Psychology, 23(1):84-94.
Ozen, M. E., Vural, H., Aydin, M. H., Kalenderoglu, A., & Selek, S. (2019). Influences of Various Variables on Body Image Satisfaction Among Highly Fertile Women and Infertile Women. The Journal of Clinical Psychiatry, 22(2), 187-192.
Peterson, B. D., & Eifert, G. H. (2011). Using Acceptance and Commitment Therapy to Treat Infertility Stress. Cognitive and Behavioral Practice, 18(4), 577-587.
Romeiro, J., Caldeira, S., Brady, V., Timmins, F., & Hall, J. (2017). Spiritual aspects of living with infertility: A synthesis of qualitative studies. Journal of Clinical Nursing, 26(23-24), 3917-3935.
Royani, Z., Heidari, M., Vatanparast, M., Yaghmaei, F., Sarcheshme, A. K., & Majomerd, J. K. (2019). Predictors of Quality of Life in Infertile Couples. Journal of Menopausal Medicine, 25(1), 35-40. 
Ruiz, F. J., Langer, A. I., Luciano, C., Cangas, A. J., & Beltr, I. (2013). Measuring experiential avoidance and psychological inflexibility: The Spanish translation of the Acceptance and Action Questionnaire. Psicothema, 25, 123-129.
Sewart, A. R., Niles, A. N., Burklund, L. J., Saxbe, D. E., Lieberman, M. D., & Craske, M. G. (2019). Examining Positive and Negative Affect as Outcomes and Moderators of Cognitive-Behavioral Therapy and Acceptance and Commitment Therapy for Social Anxiety Disorder. Behavior Therapy, 50(6), 1112-1124.
Seiler, A., & Jenewein, J. (2019). Resilience in Cancer Patients. Frontiers in psychiatry10, 1-35.
Thoma, M. E., McLain, A. C., Louis, J. F., King, R. B., Trumble, A. C., Sundaram, R., & Buck Louis, G. M. (2013). Prevalence of infertility in the United States as estimated by the current duration approach and a traditional constructed approach. Fertility and sterility, 99(5), 1324-1331.
Twohig, M. P., & Levin, M. E. (2017). Acceptance and Commitment Therapy as a Treatment for Anxiety and Depression: A Review. Psychiatric Clinics of North America, 40(4), 751-770.
Twohig, M. P., Ong, C. W., Krafft, J., Barney, J. L., & Levin, M. E. (2019). Starting off on the right foot in acceptance and commitment therapy. Psychotherapy, 56(1), 16–20.
Wicksell, R. K., Kanstrup, M., Kemani, M. K., Holmström, L., & Olsson, G. L. (2015). Acceptance and Commitment Therapy for children and adolescents with physical health concerns. Current Opinion in Psychology, 2, 1-5.
Zhang, C. Q., Leeming, E., Smith, P., Chung, P. K., Hagger, M. S., & Hayes, S. C. (2018). Acceptance and Commitment Therapy for Health Behavior Change: A Contextually-Driven Approach. Frontiers in psychology8, 2350.