ویژگی های روان سنجی نسخه ی فارسی مقیاس ارتورکسیای عصبی (ONS)

نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

گروه روان شناسی، دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

چکیده

مقدمه: اتخاذ یک رژیم غذایی متعادل بر ارتقای سلامت انسان تأثیرگذار است. بااین‌حال، تمرکز مفرط روی سلامتِ خوردن ممکن است منجر به وسواس غذایی شود که به‌عنوان ارتورکسیای عصبی توصیف می‌گردد. پژوهش حاضر با هدف تعیین ویژگی­های روان­سنجی نسخه­ی فارسی مقیاس ارتورکسیای عصبی (ONS) انجام شد. روش: جامعه­ی آماری این پژوهش را کلیه­ی دانشجویان کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران در سال تحصیلی 99-98 تشکیل دادند که از بین آن‌ها تعداد 322 دانشجو (201 زن، 121 مرد) به روش نمونه‌گیری چندمرحله‌ای انتخاب شدند و به پرسشنامه­های ارتورکسیای عصبی (ONS)، نگرش خوردن (EAT-26)، وسواس فکری - عملی (OCI-R)، کمال­گرایی (MPS)، انعطاف­پذیری ذهنی تصویر بدن (BI-AAQ) و پنج عاملی شخصیت (NEO-FFI) پاسخ دادند. داده‌های جمع­آوری شده با استفاده از روش تحلیل عاملی اکتشافی، تحلیل عاملی تأییدی، آلفای کرونباخ و ضریب همبستگی پیرسون در نرم­افزارهای SPSS و AMOS تحلیل شد. یافته‌ها: ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻋﺎﻣلی اﮐﺘﺸﺎﻓﯽ، 2 ﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎ ﻣﻘﺎدﯾﺮ وﯾﮋه­ی ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﯾﮏ را آﺷﮑﺎر ﮐﺮد که 92/41 درصد از واریانس را تبیین کردند. شاخص­های تحلیل عاملی تأییدی نیز دلالت بر برازش مطلوب مدل 2 عاملی این مقیاس داشت. پایایی کُل مقیاس با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ و دو نیمه کردن به ترتیب 78/0 و 81/0 بدست آمد. روایی همگرا و واگرا نیز از طریق محاسبه‌ی همبستگی مقیاس با پرسشنامه­های مذکور تأیید شد (05/0>p). همچنین، این مقیاس همبستگی مثبت و معناداری با روان‌رنجورخویی داشت (01/0>p). نتیجه‌گیری: مقیاس ارتورکسیای عصبی از روایی و پایایی نسبتاً خوبی جهت استفاده در نمونه­های ایرانی برخوردار است و می­تواند ابزاری مناسب جهت استفاده در پژوهش­های این حوزه باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Psychometric Properties of Persian Version of the Orthorexia Nervosa Scale (ONS)

نویسندگان [English]

  • Akbar Atadokht
  • Sahar Khoshsorour
Department of Psychology, Faculty of Educational Sciences and Psychology, University of Mohaghegh Ardabili, Ardabil, Iran
چکیده [English]

Objective: Adopting a balanced diet promotes human health. However, excessive focus on healthy eating can lead to food obsession, which is termed orthorexia nervosa (ON). The aim of this study was to determine the psychometric properties of the Persian version of the Orthorexia Nervosa Scale (ONS). Method: The statistical population of this study consisted of all undergraduate students of the Islamic Azad University, Tehran Science and Research Branch in the academic year 98-99, among whom 322 students (201 females, 121 males) were selected by multistage sampling, and they responded to the Orthorexia Nervosa Scale (ONS), the Eating Attitude Test (EAT-26), the Obsessive-Compulsive Inventory (OCI-R), the Multidimensional Perfectionism Scale (MPS), the Body    Image-Acceptance and Action Questionnaire (BI-AAQ), and the NEO Five Factor Inventory (NEO-FFI). The data were analyzed by exploratory factor analysis, confirmatory factor analysis, Cronbach’s alpha and Pearson correlation using SPSS and AMOS. Findings: Results of the exploratory factor analysis showed 2 factors with eigenvalues higher than 1 which explained 41/92% of the total variance. Also, confirmatory factor analysis indicators implied the optimal fitness of  two-factor model of this scale. The total reliability of the scale was estimated to be respectively 0.78 and 0.81 using Cronbach’s alpha and split half. Convergent validity and divergent validity were also confirmed by calculating scale correlation through the aforementioned scales (p<0.05). Also, this scale had a positive and significant correlation with neuroticism (p<0.01). Conclusion: The Orthorexia Nervosa Scale has a relatively proper validity and reliability for being used in Iranian samples and can be a suitable tool for researches of this field.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Psychometric Properties
  • Orthorexia Nervosa
  • Obsessive-Compulsive Disorder
  • Perfectionism
  • Body Image Flexibility
ایزدی، ع.؛ کریمی، ج.؛ رحمانی، م (1392). «روان­سنجی نسخه­ی فارسی پرسشنامه­ی انعطاف­پذیری تصویر ذهنی از بدن در یک نمونه از جمعیت دانشجویان ایرانی». مجله دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی تهران (حیات)، 19 (3)، 69-56.
بیطرف، ش.؛ شعیری، م. ر.؛ حکیم­جوادی، م (1389). «هراس اجتماعی، سبک­های والدگری و کمال­گرایی». روان­شناسی تحولی: مجله روانشناسان ایرانی، 7 (25)، 82-75.
گروسی فرشی، م. ت.؛ مهریار، ا. ه.؛ قاضی طباطبایی، س. م (1380). «کاربرد آزمون جدید شخصیتی نئو (NEO) و بررسی تحلیل ویژگی­ها و ساختار عاملی آن در بین دانشجویان دانشگاه­های ایران». علوم انسانی الزهرا، 11 (39)، 198-173.
محمدی، ا.؛ زمانی، ر.؛ فتی، ل (1387). «اعتباریابی نسخه­ی فارسی پرسشنامه­ی بازنگری شده وسواسی - اجباری در جمعیت دانشجویی». مجله پژوهش­های روان­شناختی، 11(1،2)، 78-66.
هومن، ح. ع (1389). اندازه­ گیری­های روانی و تربیتی (فن تهیه تست و پرسشنامه). چاپ شانزدهم. تهران: پارسا.
Alexopoulos, D. S., & Kalaitzidis, I. (2004). Psychometric properties of Eysenck personality questionnaire-revised (EPQ-R) short scale in Greece. Personality and individual Differences37(6), 1205-1220.
Barnes, M. A., & Caltabiano, M. L. (2017). The interrelationship between orthorexia nervosa, perfectionism, body image and attachment style. Eating and Weight Disorders-Studies on Anorexia, Bulimia and Obesity22(1), 177-184.
Barthels, F., Barrada, J. R., & Roncero, M. (2019). Orthorexia nervosa and healthy orthorexia as new eating styles. PloS one14(7), e0219609.
Barthels, F., Meyer, F., Huber, T., & Pietrowsky, R. (2017). Orthorexic eating behaviour as a coping strategy in patients with anorexia nervosa. Eating and Weight Disorders-Studies on Anorexia, Bulimia and Obesity22(2), 269-276.
Barthels, F., Meyer, F., & Pietrowsky, R. (2015). Orthorexic eating behavior. A new type of disordered eating. Ernahrungs Umschau62(10), 156-161.
Bem, S. L. (1981). Gender schema theory: A cognitive account of sex typing. Psychological review88(4), 354.
Bratman, S., & Knight, D. (2000). Orthorexia nervosa: overcoming the obsession with healthful eating. Health food Junkies. New York: Broadway Books.
Brown, A. J., Parman, K. M., Rudat, D. A., & Craighead, L. W. (2012). Disordered eating, perfectionism, and food rules. Eating behaviors13(4), 347-353.
Brytek-Matera, A. (2012). Orthorexia nervosa–an eating disorder, obsessive-compulsive disorder or disturbed eating habit. Archives of Psychiatry and psychotherapy1(1), 55-60.
Brytek-Matera, A., Rogoza, R., Gramaglia, C., & Zeppegno, P. (2015). Predictors of orthorexic behaviours in patients with eating disorders: a preliminary study. BMC psychiatry15 (1), 252.
Bundros, J., Clifford, D., Silliman, K., & Morris, M. N. (2016). Prevalence of Orthorexia nervosa among college students based on Bratman's test and associated tendencies. Appetite101, 86-94.
Cena, H., Barthels, F., Cuzzolaro, M., Bratman, S., Brytek-Matera, A., Dunn, T., ... & Donini, L. M. (2018). Definition and diagnostic criteria for orthorexia nervosa: a narrative review of the literature. Eating and Weight Disorders-Studies on Anorexia, Bulimia and Obesity24(2), 209-246.
Cinosi, E., Matarazzo, I., Marini, S., Acciavatti, T., Lupi, M., Corbo, M., ... & Carano, A. (2015). Prevalence of orthorexia nervosa in a population of young Italian adults. European Psychiatry30(S1), 1-1.
Conrad, R. (2019). Psychometric properties of a new measure for orthorexia nervosa: the Orthorexia Nervosa Scale (ONS). Electronic Theses and Dissertations. 1877. https://digitalcommons.georgiasouthern.edu/etd/1877.
Costa, P. T., & McCrae, R. R. (1992). Normal personality assessment in clinical practice: The NEO Personality Inventory. Psychological assessment4(1), 5.
Donini, L. M., Marsili, D., Graziani, M. P., Imbriale, M., & Cannella, C. (2004). Orthorexia nervosa: a preliminary study with a proposal for diagnosis and an attempt to measure the dimension of the phenomenon. Eating and Weight Disorders-Studies on Anorexia, Bulimia and Obesity9(2), 151-157.
Donini, L. M., Marsili, D., Graziani, M. P., Imbriale, M., & Cannella, C. (2005). Orthorexia nervosa: validation of a diagnosis questionnaire. Eating and Weight Disorders-Studies on Anorexia, Bulimia and Obesity10(2), e28-e32.
Dunn, T. M., & Bratman, S. (2016). On orthorexia nervosa: A review of the literature and proposed diagnostic criteria. Eating behaviors21, 11-17.
Dunn, T. M., Gibbs, J., Whitney, N., & Starosta, A. (2017). Prevalence of orthorexia nervosa is less than 1%: data from a US sample. Eating and Weight Disorders-Studies on Anorexia, Bulimia and Obesity22 (1), 185-192.
Ellickson-Larew, S., Naragon-Gainey, K., & Watson, D. (2013). Pathological eating behaviors, BMI, and facet-level traits: the roles of conscientiousness, neuroticism, and impulsivity. Eating behaviors14(4), 428-431.
Farchakh, Y., Hallit, S., & Soufia, M. (2019). Association between orthorexia nervosa, eating attitudes and anxiety among medical students in Lebanese universities: results of a cross-sectional study. Eating and Weight Disorders-Studies on Anorexia, Bulimia and Obesity24(4), 683-691.
Farooq, A., & Bradbury, J. (2016). Orthorexia nervosa in university athletes. Proceedings of the Nutrition Society75(OCE3).
Foa, E. B., Huppert, J. D., Leiberg, S., Langner, R., Kichic, R., Hajcak, G., & Salkovskis, P. M. (2002). The Obsessive-Compulsive Inventory: development and validation of a short version. Psychological assessment14(4), 485.
Frost, R. O., Marten, P., Lahart, C., & Rosenblate, R. (1990). The dimensions of perfectionism. Cognitive therapy and research14(5), 449-468.
Gargari, B. P., Kooshavar, D., Sajadi, N. S., Karami, S., Behzad, M. H., & Shahrokhi, H. (2011). Disordered eating attitudes and their correlates among Iranian high school girls. Health promotion perspectives, 1(1), 41.
Garner, D. M., Olmsted, M. P., & Bohr, Y. „& Garfinkel, PE (1982). The EAT: Psychometric features and clinical correlates. Psychological Medicine12, 871-878.
Gramaglia, C., Gambaro, E., Delicato, C., Marchetti, M., Sarchiapone, M., Ferrante, D., ... & Zeppegno, P. (2019). Orthorexia nervosa, eating patterns and personality traits: a cross-cultural comparison of Italian, Polish and Spanish university students. BMC psychiatry19(1), 235.
Gleaves, D. H., Graham, E. C., & Ambwani, S. (2013). Measuring “orthorexia”: Development of the Eating Habits Questionnaire. The International Journal of Educational and Psychological Assessment. 12(2), 1-18.
Håman, L., Barker-Ruchti, N., Patriksson, G., & Lindgren, E. C. (2015). Orthorexia nervosa: An integrative literature review of a lifestyle syndrome. International journal of qualitative studies on health and well-being10(1), 26799.
Hayatbini, N., & Oberle, C. D. (2019). Are orthorexia nervosa symptoms associated with cognitive Inflexibility?. Psychiatry research271, 464-468.
Hervas, G., & Vazquez, C. (2011). What else do you feel when you feel sad? Emotional overproduction, neuroticism and rumination. Emotion, 11 (4), 881.
Kamarli, H., Keser, I., & Kürklü, N. S. (2016). MON-P148: prevalence of orthorexia nervosa of university students attending in social sciences. Clinical Nutrition35, S207-S208.
Kiss-Leizer, M., & Rigó, A. (2018). People behind unhealthy obsession to healthy food: the personality profile of tendency to orthorexia nervosa. Eating and Weight Disorders-Studies on Anorexia, Bulimia and Obesity24(1), 29-35.
Koven, N. S., & Abry, A. W. (2015). The clinical basis of orthorexia nervosa: emerging perspectives. Neuropsychiatric disease and treatment11, 385.
Lopes, R., Melo, R., & Pereira, B. D. (2018). Orthorexia nervosa and comorbid depression successfully treated with mirtazapine: A case report. Eating and Weight Disorders-Studies on Anorexia, Bulimia and Obesity25(1), 163-167.
Malmborg, J., Bremander, A., Olsson, M. C., & Bergman, S. (2017). Health status, physical activity, and orthorexia nervosa: A comparison between exercise science students and business students. Appetite109, 137-143.
Mathieu, J. (2005). What is orthorexia?. Journal of the American Dietetic Association105(10), 1510-1512.
Oberle, C. D., Samaghabadi, R. O., & Hughes, E. M. (2017). Orthorexia nervosa: Assessment and correlates with gender, BMI, and personality. Appetite108, 303-310.
Olejniczak, D., Bugajec, D., Panczyk, M., Brytek-Matera, A., Religioni, U., Czerw, A., ... & Staniszewska, A. (2017). Analysis concerning nutritional behaviors in the context of the risk of orthorexia. Neuropsychiatric disease and treatment13, 543.
Plante, J., Lavelle, T., Edwards, M., Scott, Z., Nunnery, D., Hamed, D., Koszewski, W. (2018). Prevalence of orthorexia in college students. Journal of the Academy of Nutrition and Dietetics, 118(9), A41.
Roberts, B. W., Lejuez, C., Krueger, R. F., Richards, J. M., & Hill, P. L. (2014). What is conscientiousness and how can it be assessed?. Developmental psychology50(5), 1315.
Poyraz, C. A., Tüfekçioğlu, E. Y., Özdemir, A., Baş, A., Kani, A. S., Erginöz, E., & Duran, A. (2015). Relationship between Orthorexia and Obsessive-Compulsive Symptoms in Patients with Generalised Anxiety Disorder, Panic Disorder and Obsessive Compulsive Disorder. Analik, 53(4), 22-26.
Sandoz, E. K., Wilson, K. G., Merwin, R. M., & Kellum, K. K. (2013). Assessment of body image flexibility: the body image-acceptance and action questionnaire. Journal of Contextual Behavioral Science2(1-2), 39-48.
Striegel‐Moore, R. H., Rosselli, F., Perrin, N., DeBar, L., Wilson, G. T., May, A., & Kraemer, H. C. (2009). Gender difference in the prevalence of eating disorder symptoms. International Journal of Eating Disorders42(5), 471-474.
Thomas, S. P. (2009). Neuroticism: a construct that deserves the attention of mental health researchers and clinicians. Issues in mental health nursing30(12), 727-727.
Turner, P. G., & Lefevre, C. E. (2017). Instagram use is linked to increased symptoms of orthorexia nervosa. Eating and Weight Disorders-Studies on Anorexia, Bulimia and Obesity22 (2), 277-284.
Varga, M., Thege, B. K., Dukay-Szabó, S., Túry, F., & van Furth, E. F. (2014). When eating healthy is not healthy: orthorexia nervosa and its measurement with the ORTO-15 in Hungary. BMC psychiatry14(1), 59.
Varga, M., Dukay-Szabó, S., Túry, F., & van Furth Eric, F. (2013). Evidence and gaps in the literature on orthorexia nervosa. Eating and Weight Disorders-Studies on Anorexia, Bulimia and Obesity18(2), 103-111.
Walker, K. L., Chang, E. C., & Hirsch, J. K. (2017). Neuroticism and suicidal behavior: Conditional indirect effects of social problem solving and hopelessness. International Journal of Mental Health and Addiction15 (1), 80-89.