مقایسه اثربخشی درمان شناختی - رفتاری، فلوکستین درمانی و روش ترکیبی بر بهبود اختلال انزال زودرس در معتادان به مواد مخدر افیونی

نوع مقاله : کارآزمایی بالینی

نویسندگان

1 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی، تهران، ایران

2 دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ساوه، ساوه، ایران

چکیده

مقدمه: این پژوهش با هدف مقایسه اثربخشی درمان شناختی ـ رفتاری، فلوکستین درمانی و روش ترکیبی بر بهبود اختلال انزال زودرس در معتادان به مواد افیونی انجام شد. روش: طرح پژوهش نیمه آزمایشی از نوع پیش‌آزمون ـ پس‌آزمون با گروه کنترل بود. از بین افراد معتاد به مواد مخدر افیونی مراجعه‌کننده به مراکز درمان اعتیاد تحت نظارت دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با استفاده از نمونه‌گیری در دسترس 60 نفر در چهار گروه درمان شناختی ـ رفتاری، فلوکستین درمانی، روش ترکیبی و گروه گواه جای‌دهی شدند. ابزار پژوهش حاضر، مصاحبه تشخیصی بر اساس ملاک‌های 5- DSM، آزمون سنجش انزال زودرس (ارافا و شاملول، 2007) بود. یافته‌ها: داده‌های حاصل از پژوهش با روش تحلیل کوواریانس و آزمون بونفرونی مورد تجزیه‌وتحلیل قرار گرفت. یافته‌ها نشان داد تفاوت معنا‌داری بین گروه گواه و گروه درمان شناختی ـ رفتاری و ترکیبی وجود دارد (01/0 P<). بین میانگین‌های گروه دارودرمانی با گروه گواه اختلاف معنادار نبود. بین گروه شناختی ـ رفتاری با گروه دارودرمانی تفاوت معناداری مشاهده شد. نتیجه‌گیری: با توجه به نتایج می‌توان چنین استنباط کرد که درمان شناختی ـ رفتاری می‌تواند در بهبود انزال زودرس درمان موثرتری باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison Between the Effectiveness of Cognitive-Behavioral Therapy, Fluoxetine Therapy and Combination Method on Improving Premature Ejaculation Disorder in Opioid Addicts

نویسندگان [English]

  • Mohammad Reza Ghaffarzadeh Razaghi 1
  • Atefeh Hosseinloo 2
1 Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran
2 Saveh university of medical sciences, saveh, Iran
چکیده [English]

Objective: The present study aims to compare between the effectiveness of Cognitive-Behavioral Therapy, Fluoxetine Therapy, and Combination method on improving premature ejaculation disorder in opioid addicts. Method: The research design was a quasi-experimental pretest-posttest with a control group. Among the opioid addicts referred to addiction treatment centers under the supervision of Shahid Beheshti University of Medical Sciences using convenience sampling 60 people in four groups of cognitive-behavioral therapy, fluoxetine therapy, combination method and control group. The instrument of the present study was a diagnostic interview based on DSM-5 criteria, premature ejaculation test (Arafa and Shamloul, 2007). Findings: The data were analyzed by analysis of covariance and Bonferroni test. The results showed that there was a significant difference between the control group and the cognitive-behavioral and combination therapy groups (P<0/01(. There was no significant difference between the means of the drug group and the control group. There was a significant difference between the cognitive-behavioral group and the drug therapy group. Conclusion: According to the results, it can be concluded that cognitive-behavioral therapy can be more effective in improving premature ejaculation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Behavioral Cognitive Therapy
  • Fluoxetine Therapy
  • Premature Ejaculation
آصفی‌فر، فرزاد. (1394). مقایسه تأثیر تجویز توام عصاره گیاهان کندر و لاواندلا با دارونما بر بهبود انزال زودرس در بیماران وابسته به مواد افیونی تحت درمان با متادون. پایان‌نامه کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار.
امان الهی، عباس؛ رجبی، غلامرضا؛ خجسته مهر، رضا؛ حسینی، محمدعلی؛ عطاری، یوسفعلی. (1391). اثربخشی درمان شناختی-رفتاری و دارودرمانی در درمان مردان مبتلا به انزال زودرس مراجعه‌کننده به مراکز درمانی شهر اهواز، فصلنامه مشاوره و روان‌درمانی خانواده، 2(4): 435-454.
انجمن روانپزشکی آمریکا (2013). راهنمای تشخیصی و آماری اختلالات روانی (ویراست پنجم)، ترجمه: یحیی سید محمدی (1393)، تهران: انتشارات روان، چاپ سوم.
ایمانی، سعید؛ حبیبی، مجتبی؛ پاشایی، سودابه؛ ظهیری سروری، معصومه؛ میرزایی، جعفر؛ زارع، مریم. (1392). اثربخشی درمان ذهن آگاهی به ارتقاء کیفیت زندگی سوء مصرف‌کنندگان مواد مخدر (تریاک): بهبود سلامت جسمانی و روانشناختی. فصلنامه روانشناسی سلامت، 2(1): 63-81.
جوانمردی، کیهان. (1392). مقایسه اثربخشی درمان شناختی-رفتاری یکپارچه‌شده با حضور ذهن و رفتاردرمانی بر انزال زودرس و اضطراب مردان، پایان‌نامه کارشناسی ارشد مشاوره، دانشگاه کردستان.
رضاخانی‌ها، بیژن؛ خوشدل، علیرضا. (1389). بررسی اثرات دو روش درمانی فلوکستین در انزال زودرس. مجله دانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوری اسلامی ایران، 8(4): 299-304.
سراجی، مهرزاد؛ دادفر، محبوبه. (1384). اثربخشی روش‌های شناختی- رفتاری، فلوکستین و ترکیب آن‌ها در فوبیای جنسی زنان، فصلنامه اندیشه و رفتار، 11(3): 278-282.
سیروس بخت، سهیلا؛ رضاخانی‌ها، بیژن. (1386). مقایسه اثر داروهای فلوکستین و سیتالوپرام در درمان انزال زودرس، مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوری اسلامی ایران، 5(4): 1453-1456.
سادوک، بنجامین؛ سادوک، ویرجینیا. (2015). خلاصه روانپزشکی: علوم رفتاری‌/‌روانپزشکی بالینی. ترجمه: فرزین رضاعی (1394)، تهران، انتشارات ارجمند، چاپ سوم.
لطفی کاشانی، فرح؛ مجتبایی، مینا؛ علی مهدی، ممنصور. (1392). مقایسة اثربخشی درمان شناختی رفتاری، متادون درمانی و روش ترکیبی بر بهبود افسردگی معتادان تحت درمان، مجله دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی، 14(4)، 18-25.
محمدی، سید. داوود. (1391). اثربخشی درمان شناختی‌ـ‌رفتاری در مبتلایان به اختلال انزال زودرس بر بهبود علائم، نشانه‌ها و پیامد‌های بالینی، پایان‌نامه دکتری روانشناسی بالینی، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی.
Arafa, M. Shamloul, R. (2007). Development and Evaluation of the Arabic Index of Premature Ejaculation (AIPE). The Journal of Sexual Medicine, 4, 1750–1756.
Althof, S. (2007). Treatment of rapid ejaculation, psychotherapy, pharmacotherapy and combinedtherapy. Ins. Leiblum (Ed.), principles and practice of sextherapy (4th ed., pp. 212-240), NewYork: Guilford.
Bolghan-Abadi, M., Ahmadi, S.A., Bahrami, F., Fatehizade, M., Rezvanoosadat Jazayeri, R. (2017). Effect of Cognitive-Behavioral Couple Therapy on Premature Ejaculation of People Referred to Medical Centers. Int Journal Behav Sci, 10(4), 147-150.
Burbridge, C., Symonds, T., Osterloh, I. H., George, K., & Price, L, L.. (2019). Content Validity of the Premature Ejaculation Profile, Original and Per-Event Formats, in Men with Lifelong Premature Ejaculation. The Journal of Sexual Medicine, 16(4), 569-576.
Burri, A., Giuliano, F., McMahon, C., & Porst, H. (2014). Female partner’s perception of premature ejaculation and its impact on relationship breakups, relationship quality, and sexual satisfaction. The Journal of Sexual Medicine. 11(9), 2243–2255.
Butcher, M. I., Zubert, T., Christiansen, K., Carranza, A., Pawlicki, p., & Seibel, S. (2019). Topical Agents for Premature Ejaculation: A Review. Sexual Medicine Reviews, 8(1), 92-99.
Hatzimouratidis, K., Amar, E., Eardle, E., Giulian, F., Hatzichristo, D., Montorsi, F., Vardi, Y., & Wespes, E. (2010). Guidelines on male sexual dysfunction: Erectile dysfunction and premature ejaculation. European Journal of Urology. 14, 361-371.
Kaplan & Sadock. (2015). Synopsis of psychiatry: behavioral sciences, 11th. Ed, Wolters Kluwer.
Jenkins LC1, Gonzalez J1, Tal R1, Guhring P1, Parker M1, Mulhall JP2. (2019). Compliance With Fluoxetine Use in Men With Primary Premature Ejaculation. Journal Sex Med. 16(12): 1895-1899.
Li. X, Li. J, Li. X, Wang. J, Dai. H, Wang. J. (2019). Effectiveness and safety of fluoxetine for premature ejaculation: Protocol for a systematic review. Medicine (Baltimore). 98(7). doi:10.1097/MD.0000000000014481
 Liu, H., Zhang, M.,  Huang, M., Cai, H., Zhang, Y.,  Liu, G., Deng, D. (2020). Comparative efficacy and safety of drug treatment for premature ejaculation: A systemic review and Bayesian network meta‐analysis.Andrologia, 52(11), https://doi.org/10.1111/and.13806.
Patrick, D. L., Althof, S. E., Pryor, J. L.,Rosen, R., Rowland, D, L., Ho, K, F., Macnulty, P., Rothman, M., & Jamieson C. (2005). Premature ejaculation: an observational study of men and their partners. Journal of Sexual Medicine, 2(3), 358–67.
Peles, E., Schreiber, S., Naumovsky, Y., Adelson, M. (2007). Depression in Peles, methadone maintenance treatment patients: Rate and risk factors. Journal Affective Disorders, 99 (4), 213-220.
Serefoglu, E. C., McMahon, C. G., Waldinger, M. D.,Althof, S, E., Shindel, A., Adaikan, G., Becher, E, F., Dean, J., Giuliani, F., Hellstorm, W, J, G., Giraldi, A., Glina, S., Incrocci, L., Jannini, E., Maccabe, M., Parish, S., Rowland, D., Segraves, R, T., Sharlip, I., & Torres, L, O. (2014). An evidence-based unified definition of lifelong and acquired premature ejaculation: report of the second International Society for Sexual Medicine ad hoc committee for the definition of premature ejaculation. The Journal of Sexual Medicine,11(6), 14, 23–41.
Song, W. H., Yoo, S., Oh, S., Park, J., Cho, Y, S., Cho, H, J., & Son, H. (2019). Ten-Year Interval Changes in the Prevalence of Self-Identified Premature Ejaculation and Premature Ejaculation Based on an Estimated Intravaginal Ejaculation Latency Time of <3 Minutes in the General Population: The Korean Internet Sexuality Survey (KISS) 2016. The Journal of Sexual Medicine, 16 (4), 512-521.
Terur A, Katzung B. (2005). Katzung and Terur pharmacology. 7th edition (272-276 p).
Turkington, D., Kingdon, D., Rathod, S., Wilcock, S., Brabban, A., Cromarty, P. (2013). Back to Life Back to Normality: Cognitive Therapy Recovery and Psychosis. New York: Cambridge University.
Wincze, J.P., Bach, A.K., Barlow, D.H. (2008). Sexual Dysfunction, In D.H. Barlow (Es.), Clinical HandBook of Psychological Disorders (pp. 615—662). NewYork: Guilford Press.