با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن روانشناسی سلامت

نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری روان‌شناسی سلامت، واحد نجف‌آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف‌آباد، ایران.

2 استادیار گروه روان‌شناسی بالینی، واحد نجف‌آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف‌آباد، ایران.

3 استادیار گروه روان‌شناسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، گروه روان‌شناسی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران.

4 مرکز توسعه پژوهش‌های بالینی، واحد نجف‌آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف‌آباد، ایران.

چکیده

مقدمه: بروز بیماری‌های مزمن جسمی همچون آسیب مغزی تروماتیک سبب آسیب‌های هیجانی و روان‌شناختی در بیماران می‌شود. بر همین اساس پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی ماساژ بازتابی بر اضطراب و شدت درد بیماران دارای آسیب مغزی تروماتیک انجام گرفت. روش: پژوهش حاضر نیمه­آزمایشی با طرح پیش‌آزمون- پس‌آزمون با گروه گواه و دوره پیگیری دوماهه بود. جامعه آماری پژوهش حاضر بیماران دارای آسیب تروماتیک مغزی مراجعه‌کننده به بیمارستان آیت‌الله کاشانی اصفهان در سه‌ماهه پاییز 1398 بود. در این پژوهش تعداد 30 بیمار دارای آسیب تروماتیک مغزی با روش نمونه‌گیری هدفمند انتخاب و با گمارش تصادفی در گروه­های آزمایش و گواه گمارده شدند (هر گروه 15 بیمار). گروه آزمایش ماساژ بازتابی را طی یک ماه در 8 جلسه دریافت نمودند. پس از شروع مداخله 3 بیمار در گروه آزمایش و 2 بیمار در گروه گواه از پژوهش انصراف دادند. پرسشنامه‌های مورد استفاده در این پژوهش شامل اضطراب (بک و همکاران، 1988) و ادراک درد (ملزاک، 1997) بود. داده‌های حاصل از پژوهش به شیوه تحلیل واریانس با اندازه‌گیری مکرر مورد تجزیه‌وتحلیل قرار گرفت. یافته‌ها: نتایج نشان داد که ماساژ بازتابی بر اضطراب و شدت درد بیماران دارای آسیب مغزی تروماتیک تأثیر معنادار دارد (p<0/001). بدین‌صورت که این روش توانسته منجر به کاهش اضطراب و شدت درد بیماران دارای آسیب مغزی تروماتیک شود. نتیجه‌گیری: بر اساس یافته‌های پژوهش حاضر می‌توان بیان کرد که ماساژ بازتابی می‌تواند به‌عنوان یک روش کارآمد جهت کاهش اضطراب و شدت درد بیماران دارای آسیب مغزی تروماتیک مورد استفاده گیرد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Efficiency of Reflexive Massage on the Anxiety and Pain Intensity of The Patients with Traumatic Brain Injury

نویسندگان [English]

  • narges ebrahimi dastgerdi 1
  • sajjad rezaei 3
  • hamidreza nikyar 4

1 PhD Student in Health Psychology, Najafabad Branch, Islamic Azad University, Najafabad, Iran.

2 Assistant Professor, Department of Clinical Psychology, Najafabad Branch, Islamic Azad University, Najafabad, Iran.

3 Assistant Professor, Department of Psychology, Faculty of Literature and Humanities, Department of Psychology, University of Guilan, Rasht, Iran.

4 Clinical Research Development Center, Najafabad Branch, Islamic Azad University, Najafabad, Iran.

چکیده [English]

Objective: The emergence of chronic diseases such as traumatic brain injuries brings about emotional and psychological damages in the patients. Therefore, the present study was conducted with the purpose of investigating the effectiveness of reflexive massage on the anxiety and pain intensity of the patients with traumatic brain injury. Method: The present study was quasi-experimental with pretest, posttest, control group and two-month follow-up design. The statistical population of the present study included the patients with traumatic brain injury who attended Ayatollah Kashani Esfahani Hospital in the third quarter of 2019. 30 patients with traumatic brain injury were selected through purposive sampling method and they were randomly accommodated into experimental and control groups (15patients in the experimental group and 15 in the control group). The experimental group received eight sessions of reflexive massage during a month. 3 patients from the experimental group and 2 patients from the control group quitted taking part in the study after starting the intervention. The applied questionnaires in this study included Beck et.al, 1988) and pain perception (Melzack, 1997). The data from the study were analyzed through repeated measurement ANOVA method. Findings: The results showed that reflexive massage has significant effect on the anxiety and pain intensity of the patients with traumatic brain injury (P<0.001) in a way that this method led to the decrease of anxiety and pain intensity of the patients with traumatic brain injury. Conclusion: According to the findings of the present study it can be stated that reflexive massage can be an efficient method to decrease anxiety and pain intensity of the patients with traumatic brain injury

کلیدواژه‌ها [English]

  • Traumatic Brain Injury
  • Anxiety
  • Pain Intensity
  • Reflexive Massage
قربانیان، ب.، محمودپور، ا. (1399). تأثیر یک دوره تمرینات پیلاتس همراه با ماساژدرمانی بر سطوح سرمی سایتوکاین‌های IL-۱۷ و IFN-β در زنان مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس، فصلنامه علوم زیستی ورزشی، 44(2)، 33-40.
خزاعی، طیبه.، رضایی مجتبی، سیدحسن.، سبزاری، احمدرضا و حسینی، محمود. (1398). تأثیر ماساژ بازتابی کف پا بر استرس و درد نوروپاتیک ناشی از شیمی‌درمانی در زنان مبتلا به سرطان پستان و ژنیتال، مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند، 26(1)، 4-12.
ایزدپناه، علی‌محمد.، هادوی، مهدی و بهرامی، حمیدرضا. (1397). تأثیر ماساژ بازتابی کف پا بر شدت خستگی بیماران همودیالیزی، دانشگاه علوم پزشکی سبزوار، 25(4)، 581-590.
صالحی، بقیه‌الله. (1397). مقایسه تأثیر ماساژ بازتابی پا و تحریک لمسی دست بر سطح هوشیاری و شاخص‌های فیزیولوژیک بیماران ضربه مغزی بستری در بخش مراقبت‌های ویژه بیمارستان‌های منتخب شهر قزوین، پایان‌نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد پرستاری مراقبت‌های ویژه، دانشگاه علوم پزشکی قزوین.
شفیعی، زهرا و رفیعی وردنجانی، لیلا. (1396). تأثیر ماساژ استروک سطحی بر رضایت و درک بیماران از کیفیت کنترل درد بعد از جراحی پیوند عروق کرونر، نشریه جراحی ایران، 25(1)، 70-79.
دهسرائی، مهدی.، آهنجان، شهرام و محمدزاده پیربازرای، مجتبی. (1391). بررسی تأثیر برنامه ماساژ و تمرین درمانی بر سردرد تنشی افراد مبتلا به اختلال استرس پس از سانحه. مجله علمی پژوهشی طب جانباز، 4(15)، 51-44.
رضایی، سجاد.، صالحی، ایرج.، یوسف‌زاده، شاهرخ.، موسوی، حشمت‌الله و رهنما، نقی. (1391). تغییر شخصیت نوع پرخاشگر و عوامل تعیین‌کننده آن در بیماران دچار آسیب مغزی تروماتیک، مجله دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، 16(1)، 49-62.
پورکمالی، طیبه.، یزدخواستی، فریبا.، عریضی، حمیدرضا و چیت‌ساز، احمد. (1396). مقایسه اثربخشی تکنیک الکساندر و ماساژدرمانی در افزایش شادی، امید و سلامت عمومی بیماران مبتلا به پارکینسون، فصلنامه طب توانبخشی، 6(4)، 23-37.
خیر، غزاله.، منشئی، غلامرضا. (1398). اثربخشی درمانگری ذهن‌آگاهی کودک‌محور بر شدت درد کودکان مبتلا به رماتیسم. فصلنامه علمی پژوهشی علوم روانشناختی، 18(75)، 339-348.
وجدیان، محمدرضا.، عارفی، مژگان.، منشئی، غ. (1399). تأثیر آموزش ذهن‌آگاهی نوجوان‌محور بر افسردگی و اضطراب دختران دارای شکست عاطفی، مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد، 63(1)، 51-61.
Abdullah, M.F.I., Ng, Y.P., Sidi, H.P.(2018). Depression and anxiety among traumatic brain injury patients in Malaysia. Asian Journal of Psychiatry, 37, 67-70.
Ashman, T.A., Gordon, W.A., Cantor, J.B., Hibbard, M.R. (2006). Neurobehavioral consequences of traumatic brain injury. Mount Sinai Journal of Medicine, 73, 999-1005.
Ashton , J.C., Bousquet , D., Fevrier , E., Yip , R., Chaudhry , S., Port, E., Margolies, L.R. (2020). Massage therapy in the breast imaging department: repurposing an ancient anxiety reducing method, Clinical Imaging, 67, 49-54.
Beck, A.T., Epstein, N., Brown, G., Steer, R.A. (1998). An inventory for measuring clinical anxiety: psychometric properties. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 56, 893-897.
Buttagat, V., Eungpinichpong, W., Chatchawan, U., Kharmwan, S. (2011). The immediate effects of traditional Thai massage on heart rate variability and stress-related parameters in patients with back pain associated with myofascial trigger points. Journal of Body Movement Therapy, 15(1), 15-23.
Chou, R., Gordon, D.B., de Leon-Casasola, O.A., Rosenberg, J.M., Bickler, S.,Carter, T,B.T., Cassidy, C.L., Chittenden, EW.H., Degenhardt, E., Griffith, S., McCarberg, R.M.B., Montgomery, R., Murphy, J., Perkal, M.F., Suresh, S., Sluka, K., Wu, C.L. (2016). Management of Postoperative Pain: a clinical practice guideline from the American pain society, the American Society of Regional Anesthesia and Pain Medicine, and the American Society of Anesthesiologists' committee on regional anesthesia, executive committee, and administrative council. The Journal of Pain, 17(2), 131-157.
Donoyama, N., Ohkoshi, N. (2012). Effects of traditional Japanese massage therapy on various symptoms in patients with Parkinson's disease: a case-series study. J Alternat Complemnt Medic, 18, 294-299.
Donoyama, N., Suoh, S., Ohkoshi, N. (2014). Effectiveness of Anma massage therapy in alleviating physical symptoms in outpatients with Parkinson's disease: A before-after study. Complementary Therapies in Clinical Practice, 20(4): 251-261.
Dreyer, N.E., Cutshall, S.M., Huebner, M., Foss, D.M., Lovely, J.K., Bauer, B.A., Cima, A. (2015). Effect of massage therapy on pain, anxiety, relaxation, and tension after colorectal surgery: A randomized study. Complementary Therapies in Clinical Practice, 21(3): 154-159.
Dworkin, R.H., Turk, D.C., Revicki, D.A., Harding, G., Coyne, K.S., Peirce-Sandner, S., et al. (2009). Development and initial validation of an expanded and revised version of the Short-form McGillPain Questionnaire (SF-MPQ-2). Pain, 144(1-2), 35-42.
Field, T., Deeds, O., Diego, M., Gualer, A., Sullivan, S., Wilson, D.(2009). Benefits of combining massage therapy with group interpersonal psychotherapy in prenatally depressed women. Journal of Bodywork and Movement Therapies, 13, 297-303.
File, S.E., Hyde, J.R.G. (2012). Can social interaction be used to measure anxiety? British Journal of pharmacology, 62 (1), 19-24.
Ghesquiere, A., Wyka, .K, Smith, .M, Kutner, J.S. (2019). Associations between psychological symptoms and treatment outcomes of a massage therapy intervention: Secondary analyses of a randomized controlled trial. Complementary Therapies in Medicine, 46, 116-122.
Gooch, C. L. , Pracht, E. , Borenstein, A. R. , 2017. The burden of neurological disease in the United States: a summary report and call to action. Annals of Neurology, 81(4), 479-484.
Hou, W.H., Chiang, P.T., Hsu, T.Y., Chiu, S.Y., Yen, Y.C. (2010). Treatment effects of massage therapy in depressed people: a meta-analysis. Journal Clinical Psychiatry, 71(7): 894-901.
Hughes, R. E.  Lucy R. HollandDiana ZaninoEmma LinkNatasha Michael, and Kate E. Thompson,. (2015). "Prevalence and intensity of pain and other physical and psychological symptoms in adolescents and young adults diagnosed with cancer on referral to a palliative care service. " Journal of adolescent and young adult oncology 4 (2), 70-75.
Khoury, S., Benavides, R. (2018). Pain with traumatic brain injury and psychological disorders. Progress in Neuro-Psychopharmacology and Biological Psychiatry, 87, 224-233.
Kline, G., Honaker, J., Joseph, A., Scheve, k. (2001). Analyzing Incomplete Political Science Data:      An Alternative Algorithm for Multiple Imputation. American Political Science Review, 95, 49-69.
Melzack, R. (1997). The McGill Pain Questionnaire: major properties and scoring methods. Pain, 1(3), 277-299.
Metzler, D.H., Mahoney, D., Freedy, J.R.(2016). Anxiety Disorders in Primary Care. Primary Care: Clinics in Office Practice, 43(2), 245-261.
MIftikhar, P.M., Anwar, A., Saleem, S., Nasir, S., Inayat, A. (2020). Traumatic brain injury causing intestinal dysfunction: A review. Journal of Clinical Neuroscience, 79, 237-242.
Miozzo, A.P., Stein, C., Bozzetto, C.B., Plentz, R.D.M.(2016). Massage therapy reduces pain and anxiety after cardiac surgery: A systematic review and meta-analysis of randomized clinical trials. Clinical Trials and Regulatory Science in Cardiology, 23(245): 1-8.
Monzillo, E., Gronowicz, G. (2011). New insights on therapeutic touch: a discussion of experimental methodology and design that resulted in significant effects on normal human cells and osteosarcoma. Explore (NY), 7(1), 44–51.
 Oliveira, F.R.,  Gonçalves, L.C.V., Borghi, F., Silva, L.J.R.V., Gomes, A.E., Trevisan, G., Souza, A.L., Grassi-Kassisse, D.M., Crege, D.O. (2018). Massage therapy in cortisol circadian rhythm, pain intensity, perceived stress index and quality of life of fibromyalgia syndrome patients. Complementary Therapies in Clinical Practice, 30, 85-90.
Paz, G. (2020). Massage therapy treatment and outcomes in a patient with Charcot-Marie-Tooth disease: A case report, Journal of Bodywork and Movement Therapies, 24(2), 130-137.
Richardson–Jones, J.W., Craige, C.P., Nguyen, T.H., kung, H.F., Gardier, A.M., Dranovsky, A., Leonardo, E.D. (2011). Serotonin – 1A auto receptors are necessary and sufficient for the normal Formation of circuits underlying in nate anxiety. The Journal of Neuroscience, 31 (16), 6008 – 6018.
Rigon, A., Voss, M.W., Turkstra, L.S., Mutlu, B., Duff, M.C.(2017). Relationship between individual differences in functional connectivity and facial-emotion recognition abilities in adults with traumatic brain injury. NeuroImage: Clinical, 13, 370-377.
Stein, D.J. (2008). Classification of anxiety disorders: Dimensional assessments, intermediate
phenotypes, and psychobiological bases. Current Psychiatry Report, 10(4), 287-290.
Wells, A.J., Hutchinson, P.J.A. (2018). The management of traumatic brain injury. Surgery (Oxford), 36(1), 613-620.
Wiley, J. (2015) Vos PE D-AR. Traumatic brain injury. Chichester, UK: John Wiley and Sons, Ltd, 3-18.
Xu, X., Wang, H.Y., Zhang, Z.W., Han, H., Wang, Y.(2016). Effect of massage therapy on pulmonary functions of pediatric asthma: A systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials. European Journal of Integrative Medicine., 8(2): 98–105.
Yamashita, A. Yamasaki, M., Matsuyama, H., Amaya, F. (2017). Risk factors and prognosis of pain events during mechanical ventilation: a retrospective study. Journal of intensive care, 5(1), 17-21.