با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن روانشناسی سلامت

نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری روانشناسی سلامت، استادیار گروه روانشناسی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

3 دکتری روانشناسی بالینی، دانشیار گروه روانشناسی بالینی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی،تهران، ایران

4 دانشیار بخش پیوند مغز و استخوان مرکز آیت الله طالقانی، تهران، ایران

5 دکتری روانشناسی بالینی، استادیار گروه روانشناسی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.

چکیده

مقدمه: روان درمانی تکمیلی یکی از درمان­های مشتق­شده از درمان شناختی-رفتاری است که از طریق کاهش آشفتگی­های روانی و ایجاد روحیه مبارزه­جویی، کیفیت زندگی بیماران مبتلا به سرطان را افزایش می­دهد. در این مطالعه هدف این بود که تأثیر روان­درمانی تکمیلی بر اضطراب و افسردگی بیماران مبتلا به بدخیمی­ خونی مورد بررسی قرار گیرد.روش: جامعه مورد مطالعه، بیماران مبتلا به بدخیمی خونی مراجعه­کننده به بیمارستان طالقانی در سال 1394 بودند. در این پژوهش 5 آزمودنی با روش نمونه­گیری در دسترس انتخاب شدند. هر آزمودنی پرسشنامه اضطراب و افسردگی بیمارستان را تکمیل کرد.یافته­ها: نتایج نشان داد روان­درمانی تکمیلی موجب کاهش معنادار اضطراب و افسردگی بیماران مبتلا به بدخیمی­های خونی شد. نتیجه­گیری: روان­درمانی تکمیلی می­تواند به کاهش آشفتگی­های روانی بیماران کمک کند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Effectiveness of Adjuvant Psychological Therapy on anxiety and depression of patients with hematological malignancies

نویسندگان [English]

  • Vahid Sadeghi Firoozabadi 1
  • Masoumeh Barani 2
  • Maryam Bakhteyari 3
  • Mahshid MehdiZadeh 4
  • Saeed Imani 5

1 Phd in Health Psychology, Assistant Professor, Department Of Psychology, Faculty Of Education & Psychology, Shahid Beheshti University,Tehran,Iran

2 Master Student of Clinical Psychology, Shahid Beheshty University of Medical Science

3 Phd in Clinical Psychology, Associate Of Clinical Psychology, Shahid Beheshty University Of Medical Science,Tehran, Iran

4 Phd in Clinical Psychology, Assistant Professor, Department Of Clinical and Health Psychology, Shahid Beheshti University,Tehran, Iran.

5 Phd in Clinical Psychology, Assistant Professor, Department Of Clinical and Health Psychology, Shahid Beheshti University,Tehran, Iran

چکیده [English]

Introduction: Adjuvant Psychological Therapy is a therapy derived from cognitive - behavioral therapy which specifically increases quality of life of cancer patients by means of reducing psychological distress. We decided to assessment the influence of Adjuvant Psychological Therapy on anxiety and depression of patients with hematological malignancies. Method: The patients with hematological malignancies, who visited Taleqani hospital in Tehran in 2015, were the samples for the present study. Five samples were chosen in an available sampling method. Each one of them was required to answer Hospital Anxiety and Depression Scale. Results: According to the findings, Adjuvant Psychological Therapy has led to significant decrease in anxiety, depression of patients with hematological malignancies. Conclusion: Adjuvant Psychological Therapy can help decrease in psychological distress of cancer patients

کلیدواژه‌ها [English]

  • Hematological Malignancies
  • Adjuvant Psychological Therapy
  • Depression and Anxiety
- آجرلو، مریم؛ برقی ایرانی، زیبا و علی­اکبری دهکردی، مهناز (1395). تأثیر قصه­درمانی بر کاهش اضطراب و بهبود عادات خواب کودکان مبتلا به سرطان تحت شیمی­درمانی، روانشناسی سلامت، شماره 18، ص 25-5.
- بیرامی، منصور و نعمتی سوگلی تپه، فاطمه (1387). مقایسه ابعاد شخصیت، تیپ C و راهبردهای مقابله­ای در افراد مبتلا به سرطان و عادی. فصلنامه علمی-پژوهشی روانشناسی دانشگاه تبریز، شماره 12، ص 45-23.
- حاجلو، نادر؛ برهمند، اوشا، عدیلی، علی و فتحی، مهناز (1395). نقش مرحله بیماری، ادراک بیماری، نیازهای برآورده نشده و خستگی در پیش­بینی کیفیت زندگی بیماران مبتلا به سرطان. روانشناسی سلامت، شماره 19، ص 95-79.
- صفرزاده، عطیه، روشن، رسول و شمس، جلال­الدین (1391). اثربخشی آموزش مدیریت استرس به شیوه شناختی-رفتاری در کاهش اضطراب، استرس و افسردگی زنان مبتلا به سرطان پستان. فصلنامه مطالعات روان­شناسی بالینی، شماره6، ص 34-1.
- مردانی حموله، مرجان و شهرکی واحد، عزیز (1388). ارتباط سلامت روانی و کیفیت زندگی در بیماران سرطانی. مجله علمی-پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی همدان، شماره 16، ص 42-33.
- منتظری، علی؛ جعفری، مریم السادات و ابراهیمی، ماندانا (1384). میزان اضطراب و افسردگی در بانوان مراجعه­کننده به مراکز ماموگرافی. مجله پایش، شماره 3، ص 188-181.
- Akechi, T., Nakano, T., Okamura, H., Ueda, S., Akizuki, N., Nakanishi, T., . . . Uchitomi, Y. (2001). Psychiatric disorders in cancer patients: descriptive analysis of 1721 psychiatric referrals at two Japanese cancer center hospitals. Japanese Journal of Clinical Oncology, 31(5), 188-194.
- Arrieta, Ó., Angulo, L. P., Núñez-Valencia, C., Dorantes-Gallareta, Y., Macedo, E. O., Martínez-López, D., . . . Oñate-Ocaña, L. F. (2013). Association of depression and anxiety on quality of life, treatment adherence, and prognosis in patients with advanced non-small cell lung cancer. Annals of surgical oncology, 20(6), 1941-1948. 
- Ayers, S., Baum, A., McManus, C., Newman, S., Wallston, K., Weinman, J., & West, R. (2007). Cambridge handbook of psychology, health and medicine: Cambridge University Press.
- Barlow, D. H. D. H., & Hersen, M. (1987). Single case experimental designs; strategies for studying behavior change. 
- Brown, L. F., Kroenke, K., Theobald, D. E., Wu, J., & Tu, W. (2010). The association of depression and anxiety with health‐related quality of life in cancer patients with depression and/or pain. Psycho‐Oncology, 19(7), 734-741. 
- Derogatis, L. R., & Melisaratos, N. (1983). The brief symptom inventory: an introductory report. Psychological medicine, 13(03), 595-605. 
- Elbi, H. (2001). Cancer and depression. Psikiyatri World 2001; 5: 5, 10.
- Gotay, C. C., Kawamoto, C. T., Bottomley, A., & Efficace, F. (2008). The prognostic significance of patient-reported outcomes in cancer clinical trials. Journal of clinical Oncology, 26(8), 1355-1363. 
- Greer, S. (1995). Improving quality of life: adjuvant psychological therapy for patients with cancer. Supportive Care in Cancer, 3(4), 248-251.
- Greer, S., & Moorey, S. (1987). Adjuvant psychological therapy for patients with cancer. European journal of surgical oncology: the journal of the European Society of Surgical Oncology and the British Association of Surgical Oncology, 13(6), 511-516. 
- Greer, S., & Moorey, S. (1997). Adjuvant psychological therapy for cancer patients. Palliative Medicine, 11(3), 240-244. 
- Greer, S., Moorey, S., & Baruch, J. (1991). Evaluation of adjuvant psychological therapy for clinically referred cancer patients. British Journal of Cancer, 63(2), 257. 
- Greer, S., Moorey, S., Baruch, J., Watson, M., Robertson, B. M., Mason, A., Bliss, J. M. (1992). Adjuvant psychological therapy for patients with cancer: a prospective randomised trial. Bmj, 304(6828), 675-680. 
- Helbom. (2001). Individual support for cancer patients: effects, patient satisfaction and utilization [dissertation]. (doctoral), Acta Universitatis Upsaliensis, Uppsala.  
- Kendall PC, B. J., Grayson NH. (1999). Handbook of research methods in clinical psychology. Chicago: John Wiley & Sons Inc. 
- Kernan, W. D., & Lepore, S. J. (2009). Searching for and making meaning after breast cancer: Prevalence, patterns, and negative affect. Social Science & Medicine, 68(6), 1176-1182. 
- Kissane, D. W., Bloch, S., Miach, P., Smith, G. C., Seddon, A., & Keks, N. (1997). Cognitive-existential group therapy for patients with primary breast cancer-techniques and themes. Psycho-Oncology, 6(1), 25-33. 
- Lechner, S. C., Antoni, M. H., Lydston, D., LaPerriere, A., Ishii, M., Devieux, J., . Brondolo, E. (2003). Cognitive–behavioral interventions improve quality of life in women with AIDS. Journal of psychosomatic research, 54(3), 253-261. 
- Levy, M. (2008). Cancer fatigue: a review for psychiatrists. General hospital psychiatry, 30(3), 233-244. 
- Massie, M. J. (2002). Prevalence of depression in patients with cancer. Paper presented at the NIH State-of-the-Science Conference on Symptom Management in Cancer: Pain, Depression, and Fatigue. 
- McGregor, B. A., Dolan, E. D., Murphy, K. M., Sannes, T. S., Highland, K. B., Albano, D. L., . . . Ceballos, R. M. (2015). Cognitive Behavioral Stress Management for Healthy Women at Risk for Breast Cancer: a Novel Application of a Proven Intervention. Annals of Behavioral Medicine, 49(6), 873-884. 
- McGuigan Frank J. (1990). Experimental psychology: Methods of research (K. A, Trans.). Tehran: Press University Publishing Center. 
- Moorey, S., & Greer, S. (1989). Adjuvant Psychological Therapy: A cognitive behavioural treatment for patients with cancer. Behavioural psychotherapy, 17(02), 177-190. 
- Moorey, S., & Greer, S. (2011). Oxford guide to CBT for people with cancer: Oxford University Press.
- Moorey, S., Greer, S., Bliss, J., & Law, M. (1998). A comparison of adjuvant psychological therapy and supportive counselling in patients with cancer. Psycho‐Oncology, 7(3), 218-228. 
- Moorey, S., Greer, S., Watson, M., Baruch, J. D., Robertson, B. M., Mason, A., . . . Bliss, J. M. (1994). Adjuvant psychological therapy for patients with cancer: outcome at one year. Psycho‐Oncology, 3(1), 39-46. 
- Moynihan, C., Bliss, J., Davidson, J., Burchell, L., & Horwich, A. (1998). Evaluation of adjuvant psychological therapy in patients with testicular cancer: randomised controlled trial. Bmj, 316(7129), 429-435. 
- Ogles, B. M., Lunnen, K. M., & Bonesteel, K. (2001). Clinical significance: History, application, and current practice. Clinical psychology review, 21(3), 421-446. 
- Pirl, W. F. (2004). Evidence report on the occurrence, assessment, and treatment of depression in cancer patients. MONOGRAPHS-NATIONAL CANCER INSTITUTE, 32, 32-39. 
- Quinten, C., Coens, C., Mauer, M., Comte, S., Sprangers, M. A., Cleeland, C., . . . Bottomley, A. (2009). Baseline quality of life as a prognostic indicator of survival: a meta-analysis of individual patient data from EORTC clinical trials. The lancet oncology, 10(9), 865-871. 
- Reich, M., Lesur, A., & Perdrizet-Chevallier, C. (2008). Depression, quality of life and breast cancer: a review of the literature. Breast cancer research and treatment, 110(1), 9-17. 
- Schmer, C. E. (2010). The effect of a cancer diagnosis on hope and resilience: a correlational, longitudinal study: UNIVERSITY OF MISSOURI-KANSAS CITY. 
- Skarstein, J., Aass, N., Fosså, S. D., Skovlund, E., & Dahl, A. A. (2000). Anxiety and depression in cancer patients: relation between the Hospital Anxiety and Depression Scale and the European Organization for Research and Treatment of Cancer Core Quality of Life Questionnaire. Journal of psychosomatic research, 49(1), 27-34. 
- Stark, D., Kiely, M., Smith, A., Velikova, G., House, A., & Selby, P. (2002). Anxiety disorders in cancer patients: their nature, associations, and relation to quality of life. Journal of clinical Oncology, 20(14), 3137-3148. 
- Taylor, E. (2000). Transformation of tragedy among women surviving breast cancer. Paper presented at the Oncology Nursing Forum. 
- Watson, M., Fenlon, D., McVey, G., & Fernandez-Marcos, M. (1996). A support group for breast cancer patients: development of a cognitive-behavioural approach. Behavioural and Cognitive Psychotherapy, 24(01), 73-81. 
- Watson, M., Homewood, J., Haviland, J., & Bliss, J. M. (2005). Influence of psychological response on breast cancer survival: 10-year follow-up of a population-based cohort. European journal of cancer, 41(12), 1710-1714. 
- Zabalegui, A., Sanchez, S., Sanchez, P. D., & Juando, C. (2005). Nursing and cancer support groups. Journal of advanced nursing, 51(4), 369-3