با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن روانشناسی سلامت

نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد روان‌شناسی بالینی دانشگاه شهید باهنرکرمان، کرمان، ایران

2 استادیار روان‌شناسی دانشگاه شهید باهنر کرمان،کرمان،

3 دکترای پزشکی عمومی دانشگاه آزاد اسلامی یزد، یزد، ایران.

چکیده

مقدمه: درد شدید زایمان طبیعی یکی از عواملی است که موجب شده این نوع زایمان با وجود پیامد­های جسمی و روانی کمتر، از لحاظ آماری بعد از سزارین قرار بگیرد. هدف مطالعه حاضر، بررسی رابطه کیفیت روابط و خرده مقیاس­های آن با شدت درد زایمان طبیعی بود. مواد و روش‌: این مطالعه توصیفی به روش نمونه‌گیری در دسترس بر روی 80 زن که زایمان طبیعی داشته­اند، در سال 1394-1395 انجام شد. داده ها با پرسش­نامه کیفیت روابط پیرس(QRI)   و فرم کوتاه­شده درد مک گیل (McGill) جمع­آوری و با آزمون رگرسیون چندگانه به روش گام به گام  تجزیه و تحلیل شدند. یافته‌ها: نتایج نشان داد، رابطه­ی بین کیفیت روابط باشدت درد زایمان طبیعی معنی­دار است )0001/0(p<. به این طریق که خرده مقیاس تعارض­های بین فردی 16 درصد از شدت درد را پیش­بینی می­کند )0001/0(p<، با وارد شدن متغیر حمایت اجتماعی ادراک­شده این میزان 5 درصد افزایش یافت. بعد از ورود هر کدام از خرده مقیاس­های حمایت اجتماعی، و تعارض بین­فردی (والدین، همسر، دوستان) به مدلی مجزا، حمایت اجتماعی ادراک شده همسر )0001/0(p<، و تعارض های بین فردی همسر)0001/0(p<، معنی­دار شد. نتیجه‌گیری: با توجه به نتایج تحقیق؛ برای کاستن درد زایمان طبیعی و افزایش میزان این نوع زایمان، در کنار سایر مداخلات می‌بایست به متغیرهای روانشناختی و اجتماعی از جمله؛ تقویت شبکه‌های اجتماعی و کاهش تعارض‌های زناشویی توجه نمود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The relationship between the quality of relationships (social support, interpersonal conflict, the depth of relations) and natural labor pain

نویسندگان [English]

  • Zahrai Nazar 1
  • Noshiravan Khezri Moghadam 2
  • Asiyeh Nazari 3

1 MA. Student in clinical psychology, ShahidBahonar University of Kerman,Kerman, Iran

2 Assistant Prof. in Psychology, Shahid Bahonar University of kerman,Kerman, Iran

3 MD Ph.D ,Islamic Azad University of Yazd,Yazd, Iran.

چکیده [English]

Introduction: Severe pain caused by natural vaginal delivery makes it less popular however physical and psychological side effects are less than cesarean. The aim of this study was to investigate the relationship between the subscales of the quality of relations and vaginal delivery.Methods: This descriptive study was done on 80  women who delivered children naturally, in 1394-1395. data was collected by the quality of relationships Pierce questionnaire (QRI) and short form McGill pain and analyzed by the stepwise multiple regression.Results: The results showed that the relationship between the quality of the relationship and labor pain intensity was meaningful (p <0/0001). In this way, the conflict between the individual subscales of pain intensity predicts 16 % (p<0/0001). By entering this variable, perceived social support was increased 5%. In between the subscales of social support (parents, spouse, friends), interpersonal conflict (parents, spouse, friends) and depth of relationships (parents, spouse, friends) after entering each Separate model, perceived social support from husband (p <0/0001) interpersonal conflicts husband )p <0/0001(and depth of relationship with her husband )p <0/01(, was meaningful. Conclusion: According to the results; to reduce the pain of natural childbirth, In addition to other interventions, psychological and social variables such as strengthen socail networks and reducing marital conflict should be considered.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Pain
  • vaginal delivery
  • quality relationships
  • Social Support
  • interpersonal conflict
ـ اخلاقی، ف.؛ مخبر، ن.؛ شاکری، م. و شمسا، ف. (1391). رابطه افسردگی، اضطراب، عزت نفس، رضایت زناشویی و عوامل جمعیت شناختی با ترس از زایمان در زنان نخست زا. مجله اصول بهداشت روانی، 14(2)، 122-131.
ـ اکبری، ف.؛ دهقانی، م.؛ و حبیبی، م. (1395). کارکرد خانواده در بیماران مبتلا به سردرد مزمن و غیر مزمن و افراد فاقد سردرد. فصلنامه علمی-پژوهشی روانشناسی سلامت، 5(19)، 46-58.
ـ اتقایی، م. و نوحی، ع. (1390). تصور از درد زایمان طبیعی و سزارین و تمایل به زایمان طبیعی در زنان باردار مراجعه کننده به درمانگاه های دانشگاه علوم پزشکی شهر کرمان. مجله زنان، مامایی و نازایی ایران، 14(7)، 44-50.
ـ ایمان پرست، ر.؛ برماس، ح.؛ دانش، ع. و آجودانی، ز. (1393). تاثیر درمان شناختی رفتاری بر کاهش اضطراب زایمان طبیعی نخست. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، 22(1)، 974-980.
ـ توسلی، ا.؛ کلاری، ف.؛ و ظفری دیزجی، ا. (1393). عوامل اجتماعی موثر بر گرایش به سزارین در زنان باردار. فصلنامه اخلاق پزشکی، 7(29)، 145-170.
ـ حسینی قدمگاهی، ج. (1376). کیفیت روابط اجتماعی، میزان استرس و راهبردهای مقابله با آن در بیماری کرونر قلب. پایان نامه کارشناسی ارشد روان شناسی بالینی. تهران، انستیتو روانپزشکی تهران، دانشگاه علوم پزشکی ایران.
ـ حیدری، س. (1388). بررسی اندازه ی شبکه اجتماعی و منابع حمایت عاطفی و عوامل مرتبط با آن ها در بیماران مبتلا به سرطان. پژوهش پرستاری، 4(12و13)، 91-101.
ـ خورسندی، م.؛ وکیلیان، ک. و نصیرزاده ماسوله، م. (1393). بررسی دلایل و عوامل مرتبط با ترس از زایمان طبیعی در زنان باردار شهر اراک­–­یک مطالعه مقطعی. مجله علوم پزشکی فسا، 4(2)، 161-167.
ـ دولتیان، م.؛ مازیار، پ.؛ علوی مجد، ح. و یزدجردی، م. (1385). بررسی رابطه نوع زایمان با افسردگی پس از زایمان. فصلنامه باروری و ناباروری، 7(30)، 260-268.
ـ زندیه، س.؛ دهقانی، م. و عصارزادگان، ف. (1394). رضایت زناشویی و فاجعه آفرینی در پیش بینی افسردگی در بیماران مبتلا به درد مزمن. فصلنامه علمی-پژوهشی روانشناسی سلامت، 4(13)، 74-88.
ـ سعیدی، ر.؛ معموری، غ.؛ آیتی، ص.؛ رحمانی، ش. و غلامی رباط سنگی، م. (1388). مقایسه عوارض نوزادی در نوزادان حاصل از سزارین و زایمان طبیعی. مجله علوم پزشکی و خدمات درمانی سبزوار، 16(2)، 108-113.
ـ صفری مرادآبادی، ع.؛ حسنی، ل.؛ قنبرنژاد، ا.؛ مدنی، ع.؛ رجایی، م. و دادیپور، س. (1393). تأثیر برنامه آموزشی بر میزان آگاهی و ترجیح نوع زایمان در زنان نخست زا. مجله سلامت و مراقبت، 16(1و2)،  74-83.
ـ قوشجیان چوبمسجدی، س.؛ دهقانی، م.؛ خورسندی، م. و فرزاد، و. ا. (1390). نقش ترس از درد و متغیرهای روانشناختی مرتبط با آن در پیش بینی زایمان سزارین. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اراک، 14(3)، 45-54.
ـ کمالی، ص.؛ احمری طهران، ه.؛ محمدعلیزاده، س. و جعفری، ا. (1389). تاثیر رفتارهای حمایتی بر روند درد زایمان در زنان نخست زا. مجله دانشگاه علوم پزشکی قم، 4(2)، 14-18.
ـ مرادی فرد، م. (1392). بررسی ویژگی های روان سنجی پرسش نامه درد مک گیل با توجه به میزان امید به زندگی در بیماران عروقی کرونری قلب. پایان نامه ارشد. دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی. دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی.
ـ نظری، س.؛ سالاری، پ.؛ مظلوم، س. ر. و مهرام، ب. (1393). بررسی مقایسه ای حمایت اجتماعی پس از زایمان در مادران چندزا در ماه اول و دوم پس از زایمان. سلامت جامعه، 8(2)، 9-1.
ـ هوشمندی، س.؛ دولتیان، م.؛ کمالی فرد، م. و قوجازاده، م. (1391). مقایسه شدت درد زایمان و عوامل مؤثر بر درک آن در زنان نخست زا و چندزا
در زایشگاه های خصوصی و دولتی. مجله علوم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز، 34(3)، 121-117.
- Barrera, M. (1986).  Distinctions between social support concepts, measures, and models. Am J Community Psychol, 14, 413-445.
- Bruwer, B.; Emsley, R.; Kidd, M.; Lochner, C.& Seedat, S. (2008).  Psychometric properties of the Multidimensional Scale of Perceived Social Support in youth. Comprehensive Psychiatry, 49(2), 195-201.
- Cohen, S. (2004).  Social relationships and health. American Psychol, 59,  676-684.
- Dunne, C.L; Dip, G.; Fraser, J.; Gardner, G.E. (2014). Women's perceptions of social support during labour: Development, reliability and validity of the Birth Companion Support Questionnaire. Midwifery, 30, 847–852.
- Faucett, J.A.; Levin, J.D. (1991). The contributions of interpersonal conflict to chronic pain in the presence or absence of organic pathology. Pain,  44, 35-43.
- Gucht, N.; Lewis, K. (2015). Women's experiences of coping with pain during childbirth: A critical review of qualitative research. Midwifery,  31, 349–358.
- Happel – Parkins, A.; Azim, K.A. (2015). At pains to consent: A narrative inquiry into women’s attempts of natural childbirth. Woman and Birth, 491, 1-11.
- Hodnett, E. (2002). Pain and women’s satisfaction with the experience­of childbirth: A systematic review. Am J ObstetGynecol,  186(5), 160-174.
- Hofmeyr, G.r.; Nikodem, V.G.; Wolman, W.l.; Chalmers, B.E.& Kramer, T. (1991).  Companionship to modify the clinical birth environment : effects on progress and perceptions of  labour, and breast feeding. Br J Obstet Gynaecol, 98(8), 756-764.
- Laursen, M.; Hedegaard, M.; Johansen, C. (2008). Fear of childbirth: predictors and temporal changes among nulliparous women in the Danish National Birth Cohort. BJOG, 115, 354-360.
- Lee, L.Y.K; Holroyd, E.; Ng C.Y. (2001). Exploring factors influencing Chinese Women's decision to have elective cesarean surgery. Midwifery,  17(4), 314-322.
- Lowe, N.K. (2002).  The nature of labor pain. Am J Obsetet Gynecol, 186(supp1Nature5), 16-24. 
- Mansfield, B. (2008). The social nature of natural childbirth. Social Science &Medicine, 66, 1084-1094.
- Melzak, R. (1987). The short – form McGill pain questionnaire. Pain,30, 191-197.
- Nilsson, C.; Lundgren, I. )2009).Women's lived experience of fear of childbirth. Midwifery, 25, e1-e9.
- Pascali-Bonaro, D.; Kroeger, M. (2004). Continuos famale companionship during childbirth : a crucial resource in times of stress or calm. J Midewifery Womans Health, 49(4supple1), 19-27.
- Pierce, G.R; Sarason, I.G; Sarason, B.R. (1991). General and relationship-based perceptions of social support : are two constructs better than one?. J PersSocPsychol,  61(6), 1028-1039.
- Robles, T. F.; Slatcher, R. B.; Trombello, J. M.& Maginn, M. M. (2014). Marital quality and heath : A meta-analytic review.  psychol Bull, 140(1): 1-80.
- Saisto, T.; Salmelo_Are, K.; Nurmi, J.; Halmesmaki, E. (2001). Psychosocial characteristics of women and their partners fearing vaginal childbirth. British Journal of Obstetrics and Gynaecology, 108, 492-498.
- Wall, D.; Melzak, R. (1989). Text book of pain. 3rded, Philadelphia, McGraw H,  482-497.