با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن روانشناسی سلامت

نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسنده

دکتری روان شناسی سلامت

چکیده

مقدمه: هدف از پژوهش حاضر اثربخشی درمان فراشناختی در کاهش علایم افسردگی و اضطراب در بیماران مبتلا به یبوست شهر تهران بود که به مراکز درمانی شهر تهران مراجعه کردند و تشخیص افسردگی و اضطراب شدید در مورد آنان داده شد. روش: در این پژوهش روش نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل به کار گرفته شد. 30 نفر از افرادی که تشخیص افسردگی و اضطراب شدید در مورد آنان داده شد، به تصادف در دو گروه آزمایشی و کنترل قرار گرفتند. هر دو گروه درمان دارویی دریافت کردند و توسط آزمون افسردگی بک ویرایش دوم و آزمون اسپیلبرگ مورد پیش‌آزمون و پس‌آزمون قرار گرفتند. همچنین پس از 3 ماه مورد پیگیری قرار گرفتند. در این پژوهش برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از آزمون آماری  MANCOVA استفاده شد. یافته ها: نتایج حاکی از آن بود که درمان فراشناختی در کاهش علایم افسردگی و اضطراب به طور معناداری موثر بوده است.نتایج پژوهش حاکی از آن است که درمان فراشناختی با تمرکز بر سندرم شناختی توجهی و چالش با باورهای فراشناختی می‌تواند علایم افسردگی و اضطراب را کاهش دهد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The effect of cognitive therapy in reducing symptoms of depression and anxiety in patients with constipation

نویسنده [English]

  • anis khoshlahjeh sedgh

PHD in Health Psychology

چکیده [English]

Introduction: The aim of this study was to the effectiveness of cognitive therapy in reducing symptoms of depression and anxiety in patients with constipation in Tehran who were referred to medical centers in Tehran and diagnosis of depression and severe anxiety was about them. Method: In this semi-experimental study with pretest-posttest control group design was used. 30 people who were given a diagnosis of depression and severe anxiety about them, were assigned to two experimental and control groups. Both groups received drug treatment and testing by the Beck Depression Inventory Second Edition and Spielberg were the pretest and posttest.After 3 months were followed. In this study was used to analyze the data from the test MANCOVA. Results: Results showed that cognitive therapy in reducing symptoms of depression and anxiety were significantly effective.. Conclusion: The results suggest that cognitive therapy focuses on cognitive attentional syndrome and challenge the beliefs can reduce symptoms of depression and anxiety.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cognitive Therapy
  • Depression
  • Anxiety
  • constipation
- امیدی، ع.، محمدخانی، پ.، دولتشاهی، پ. و پورشهباز، ع. (1387). اثربخشی درمان ترکیبی روش حضور ذهن مبتنی بر درمان شناختی و درمان رفتاری- شناختی بر نشانگان روان پزشکی بیماران مبتلا به اختلال افسردگی اساسی. فصلنامه علمی- پژوهشی. 12، 14-2.
- حناساب زاده اصفهانی، م.، یزدان دوست، ر.، غرایی، ب.، نژاد فرید، ع. (1388). بررسی مقدماتی کارایی راهنمای شناخت درمانی مبتنی بر حضور ذهن برای بیماران افسرده با افکار خودکشی: گزارش موردی. مجله روا نشناسی بالینی، 1،45-35.
- خانی پور، ح. (1389). تأثیر درمان شناختی مبتنی بر حضور ذهن بر روی نشانه های افسردگی، نشخوارفکری، باورهای فراشناختی و نشانه های روانپزشکی باقیمانده در بیماران با سابقه یک دوره افسردگی: یک طرح مطالعه تک موردی، پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه علامه طباطبایی.
- درگاهیان، ر.، محمدخانی، ش.، حسنی، ج. و شمس، ج. (1390). اثربخشی درمان فراشناختی بر بهبود باورهای فراشناختی، نشخوار فکری و علائم افسردگی: مطالعه تک آزمودنی. فصلنامه مطالعات روانشناسی بالینی، 1،103-3.
- سرمد، ز.، بازرگان، ع.، حجازی، ا. (1383). روش‌های تحقیق در علوم رفتاری. تهران: آگه.
- فتی،ل.، بیرشک، ب.، عاطف وحید، م.، دابسون، ا. (1387). بررسی ساختارهای معناگذاری/ طرحوارهها، حالتهای هیجانی و پردازش شناختی اطلاعات هیجانی. اندیشه و رفتار. 10 (1). 313- 326.
- کاویانی،ح.، جواهری، ف.، بهیرایی، ه. (1384). اثربخشی شناخت درمانی مبتنی در کاهش افکار خود آیند منفی، نگرش ناکارآمد، افسردگی و (MBCT) بر ذهن آگاهی اضطراب با پیگیری: 60 روزه. فصلنامه تازه های علوم شناختی. 7 (1) . 49-59.
- کاویانی، ح.، حاتمی، ن.، شفیع آبادی، ع. (1387). اثر شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی بر کیفیت زندگی افراد افسرده (غیربالینی). تازه های علوم شناختی. 1(4). 4-39.
- محمدپور، م.، رحمانی، س.، حاجی رسولیها، ز.، روشندل، ز.، قائدی، ف. (1393). اثربخشی درمان فراشناختی به شیوه گروهی بر افسردگی و نشخوار فکری زنان مبتلا به سرطان پستان. فصلنامه روان شناسی سلامت. (18). 21-34.
- وزیری، ش.، لطفی کاشانی، ف.، زین العابدینی، ن. (1392). اثربخشی نظم بخشی رفتار بر کااهش اضطراب زنان مبتلا به سرطان پستان. (13). 52-62.
- ولی زاده، م.، حسنوندی، ص. (1390). اثربخشی درمان فراشناختی گروهی بر سلامت روان دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور. اولین همایش ملی یافته های علوم- شناختی در تعلیم و تربیت، دانشگاه فردوسی مشهد.
- هاشمی، ز.، محمود علیلو، م.، هاشمی نصرت آبادی، ت. (1389). اثربخشی درمان فراشناختی بر اختلال افسردگی اساسی: گزارش موردی . روانشناسی بالینی،. 2(9). 85-97.
- Barnhofer, T., Crane, C., Hargus, E., Amarasinghe, M., Winder, R., J & Williams, M., G. (2009). Mindfulness-based cognitive therapy as a treatment for chronic depression: A preliminary study. Behavior research and therapy, 47, 366-373.
- Bergerson, H., Fosile, K. F., Sunnerhagen, K. S., & Schank, A. K. (2011).Anxiety,Depression and Psychological Well being 2to 5 years poststroke.Journal of stroke and cerebrovascular Diseases,1-6.
- Butcher. James N. (2007). Abnormal Psychology(Thirteenth Edition).
- Chawla, N., & Ostafin, B. (2007). Experiential avoidance as a functional dimensional approach to psychopathology: An empirical review. Journal of Clinical Psychology, 63(9), 871-890.
- Corcoran, K. Segal, Z. (2008). Metacognition in Depression and Anxiety Disorders: Current Direections. International Jornal of Cognitive Therapy,1,33-44.
- Devins, G. M. & binik, Y. M. (1996). Faciliating coping with chronic physical illness. In M. Zeidner & N. S. Endler (Eds.), handbook of coping: theory, research, application (pp. 680- 696).New York, NY:Wiley.
- Epping-Jordan,J. E,. Compas, B. E., Osowiecki, D. M., OppediSono, G., Gerhardt, C. Prine, K., & Krag, D. N. (1999). Psychological adjustment in breast cancer:nprocesses of emotional distress. Health psychology, 18, 315-326.
-  Feldman, S. I., Downey, G., & Schaffer- neitz, R. (1999). paint negative mood, and perceived support in chronic patients: A daily diary study of people  with reflex sympathetic dystrophy syndrome. Journal of consulting and clinical psychology, 67, 776-785.
- Fennel, M., J. V. (2004). Depression,low–steem and mindfulness. Behavioral Research and therepy, 42, 1053- 1067.
- Finucan, A. & Mercer, S. W. (2006). An exploratory mixed methods study of the acceptability and effectiveness of mindfulness-based cognitive therapy for patients with active depressin and anxiety in primary care. BMC Psychiatry, 6-14.
- Hayes, Steven C., Luoma, Jason B., Bond, Frank W., Masuda, Akihiko, & Lillis, Jason. (2006). Acceptance and Commitment Therapy: Model, processes and outcomes. Behaviour research and therapy, 44(1), 1-25.
- Hayes, S. C. ,Strosahl , K., Wilson , K.G., Bisset ,R.T.,Pistrollo , J., Toarmino ,D.,et al. (2009). Measuring experiential avoidance :A preliminary test of a working model . The Psychological Record , 54,553-578.
- Kashdan, T. B., Barrios, V., Forsyth, J. P., & Steger, M. F. (2006). Experiential aviodance as generalized psychological vulnerability comparisons with coping and emotion regulation strategies.behaviour research and therapy, 44, 1301- 1320.
- Kashdan, T. B., Morina, N., & Priebe, S. (2009). Post-traumatic stress disorder,social anxiety disorder, and depression in survivors of the Kosovo War: Experiential avoidance as a contributor to distress and quality of life. Journal of Anxiety Disorders, 23(2), 185.
- Kenny, M. A., Williams, J. M. G. (2007). Treatment-resistant depressed patients show a good respons to Mindfulness based cognitive therapy. Behavior Research and Therapy, 45, 617-625.
-Kingstion, T., Dooley, B., Bates, A., Lawlor, E., & Malone, K. (2007). Mindfulnessbased cognitive therapy for residual depressive symptoms. Psychol Psychother, 80, 193-203.
- Klonoff, E. A., & landrine, H. (1993). Cognitive representations of bodily parts and products: implications for health behavior. Journal of behavioral medicine, 16, 407-418.
- Lee, J. K., Orsillo, S. M., Roemer, L., & Allen, L. B. (2010). Distress and avoidance in generalized anxiety disorder: exploring the relationships with intolerance of uncertainty and worry. Cognitive behaviour therapy, 39(2), 126-136.
- Matarazzo,J.D. (1980). Behavioral health and behavioral medicine: frontiers for a new health psychology. American psychologist, 35,807-817.
- Magni,G., moreschi, C., rigatti-luchini, S., & merskey, H. (1994). Prospective study on the relationship between depressive symptoms and chronic musculoskeletal pain. Pain, 56, 289-297
- McEvoy, P. M., Moulds, M. L., & Mahoney, A. E. J. (2013). Mechanisms driving pre-and post-stressor repetitive negative thinking: Metacognitions, cognitive avoidance, and thought control. Journal of Behavior Therapy and Experimental Psychiatry, 44 (1), 84-93.
-Papageorgiou, C., & Wells, A. (2001). Positive beliefs about depressive rumination:development and preliminary validation of a self-report scale. Behavior therapy, 32, 13-26.
- Papageorgiou, C., & Wells, A.,& Meina,L.J. (2008).Development and preliminary validation of the negative beliefs about depressive rumination scale.Manuscript in prepration.
- Papageorgiou, C., & Wells, A. (2004). Nature, functions, and beliefs about depressive rumination. Depressive rumination: Nature, theory and treatment, 1- 20.
- Spiegel, D. (1996). Cancer and depression. British journal of psychiatry, 168, 109-116.
- Teasdale, J. Moore, R. HayHurst, H. Pope, M. Williams, S. Segal, Z. (2002).Metacognition Awareness and Prevention of Relapse in Depression; Empirical Evidence. Journal of Consulting and Clinical Psychology ,70,275-287.
- Wells, A. (2000). Emotional disorders and metacognition: Innovative cognitive therapy: John Wiley & Sons Ltd.
- Wells, A. (2011). Metacognitive therapy for anxiety and depression: The Guilford Press.
- Wells, A. & Colbear, J., S. (2012). Treating posttraumatic stress disorder with metacognitive therapy: a preliminary controlled trial. Journal of clinical psychology, 68 (4), 373-381.
- Wells, A., Fisher, P., Myers, S., Wheatley, J., Patel, T.& Brewin, C. (2012).Metacognitive therapy in treatment-resistant depression: A platform trial. Behavior research and therapy, 50, 367-373.
- Wells, A., Sembi, S. (2004). Metacognitive therapy for PTSD: A core treatment manual. Cognitive and behavioural practice, 11, 365-377.
- Winett,R.A. (1995).A framework for health promotion and disease prevention. American psychologist, 50, 341- 350
- Yilmaz, A. E., Gencoz, T., & Wells, A. (2011). The temporal precedence of metacognition in the development of anxiety and depression symptoms in the context of life-stress: A prospective study. Journal of Anxiety Disorders, 25, 389-396.