با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن روانشناسی سلامت

نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار ، گروه روان شناسی، دانشگاه پیام نور،گرگان، ایران

2 کارشناس ارشد روان شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی،گرگان،ایران

چکیده

هدف: پژوهش حاضر به منظور بررسی اثربخشی تمرینات تنفسی یوگا بر درد مزمن ، اضطراب ، بهزیستی جسمانی و بهزیستی روانی زنان مبتلا به ام اس شهر گرگان انجام شده است.
روش: روش تحقیق از نوع آزمایشی با طرح پیش آزمون – پس آزمون با گروه ک نترل بود. جامعه پژوهش شامل زنان 20 تا 40 سال که در انجمن ام اس شهر گرگان عضو بودند انتخاب شدند. شیوه نمونه گیری به این ترتیب بود که ابتدا از زنان 20 تا 40 سال عضو این انجمن به صورت داوطلبانه ، 60 نفر  به پرسشنامه ها را پاسخ دادند. سپس از میان زنانی که نمره بالایی را در پرسشنامه ها کسب کردند ، 30 نفردرگروه های آزمایش و کنترل جایگزین شدند. ابزارهای گردآوری اطلاعات در این پژوهش شامل، پرسشنامه چند وجهی درد وست هیون-ییل، آزمون اضطراب - حالت اسپیلبرگر ، پرسشنامه کیفیت زندگی، مقیاس تعادل عاطفه و پرسشنامه رضایت از زندگی داینر بود.
یافته ها: نتایج پژوهش حاضر نشان می دهد که تکنیکهای تنفسی یوگا به شیوه گروهی به طور معناداری (در سطح5./.>P) فرض موثربودن جلسات اجراشده را تایید می کند. علاوه بر آن به دلیل مثبت بودن آماره Z می توان گفت که اثر مذکور باعث کاهش درد مزمن ، کاهش اضطراب ، افزایش بهزیستی روانی و بهزیستی جسمانی در  گروه آزمایش می گردد.
نتیجه‌گیری: به دلیل تاثیر گذاری این روش درمانی توصیه می شود در جهت بهزیستی در دو بعد روانی و جسمانی زنان مبتلا به ام اس، در مراکز مختلف از این روش استفاده شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Effect of Yoga Yoga Breathing Exercises on chronic Low Pain, Anxiety, Psychological and Physical Well-being of Women with MS

نویسندگان [English]

  • Seyed mojtaba aghili 1
  • sepideh Afzali 2

1 Department of Psychology, Payame Noor University, Gorgan, Iran

2 Master of Science in Psychology, Islamic Azad University, Gorgan, Iran.

چکیده [English]

Objective: The aim of the present study was to determine the effectiveness of yoga breathing exercises on low pain, anxiety, psychological and physical well-being of women with MS in Golestan province, Gorgan.
Method: This research was conducted by using experimental study with pretest-posttest design, employing control group. The statistical population consisted of women who were member of MS society of Gorgan. Among them, 30 were selected and randomly allocated into two equal experimental and control groups. Data-collecting instruments included the West Haven-Yale Multidimensional Pain Inventory (34sf), Speilberger State – Trait Anxiety Inventory (STAI-Y) (40 sf), the Short Form Health Survey (sf 36) questionnaire, Affect Balance Scale (10sf) and Diener satisfaction with Life Scale (SWLS) (5sf). Data were analyzed via nonparametric tests for dependent samples (pretest and posttest and Mann-Whitney Test) and two-Sample Kolmogorov-Smirnov Test for independent samples (comparing experimental and control group).
Results: The data indicated that yoga breathing techniques in group, regarding the effectiveness of the intervention, was significantly (pConclusion: Due to the effectiveness of this treatment, it is recommended to use it in different clinics to improve both the mental and physical well-being of women suffering from MS.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Yoga
  • breathing exercises
  • MS
  • low pain
  • Anxiety
  • psychological well-pain
  • physical well-being
آقایوسفی،علیرضا؛ شقاقی،فرهاد؛ دهستانی،مهدی؛ برقی ایرانی،زیبا(1391).ارتباط کیفیت زندگی و سرمایه روان شناختی با ادارک بیماری در میان مبتلایان به بیماری ام-اس.فصلنامه روان شناسی سلامت.شماره 1(1).
اصغری مقدم،محمدعلی و همکاران(1382). روانشناسی درد:راهکارهای کنترل و درمان. انتشارات: رشد.
حقیقت، فرشته ، طهرانچی،عطا ، دهکردیان، پریسا، رسولزاده طباطبایی، سیدکاظم (1392). بررسی نقش عوامل روانشناختی و متغیرهای مرتبط با درد در پریشانی هیجانی بیماران مبتلا به مالتیپل اسکروزیس. پایان‌نامه کارشناسی ارشد.
حسینی لرگانی، سیده فاطمه(1386). بررسی روابط ساده چندگانه ویژگی‌های پنج‌گانه شخصیتی با نگرش‌های سه‌گانه شغلی در کارکنان شرکت گشت و صنعت امیرکبیر اهواز، پایان‌نامه کارشناسی ارشد.
خضری مقدم، نوشیروان ، قربانی، نیما ، بهرامی، احسان هادی ، رستمی، رضا (1391). اثربخشی گروه درمانی بر کاهش علایم روانشناختی بیماران ام اس ،مجله روان شناختی بالینی – سال چهارم ، شماره 1 (پیاپی 13 ).
رضایی، کژال ، قانعی، رضا ، (1392)تاثیر یوگا بر اضطراب بیماران مبتلا به سرطان پستان تحت شیمی درمانی. نشریه جنتا شایپر ، بهار 1392 ، دوره 4 ، شماره 1 ، صص 41-51.
رهنما، نادر ، دکتر نمازی زاده ، مهدی ، دکتر اعتمادی فر ، مسعود ، دکتر بمبئیچی ،عفت ، ارباب زاده ، سپیده ، نظریان، علی باقر(1390). تاثیر تمرینات یوگا بر عوامل منتخب آمادگی جسمانی بیماران مبتلا به ام اس فصلنامه المپیک ، سال نوزدهم ، شماره 3 (پیاپی 55). 
ریگی کوته، بهزاد ،یزدخواستی ، فریبا ، اعتمادی فر ، مسعود(1392). اثربخشی توانبخشی روانی به شیوه دوسا (Dosha –hou) بر کاهش میزان شدّت خستگی، افسردگی، اضطراب، استرس و ارتقاء کیفیت زندگی در بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس شهر اصفهان ..
 سلطان زاده ، اکبر(1383). بیماریهای مغز و اعصاب . تهران، انتشارات جعفری.1383
سلیگمن، مارتین ، روزنهان، دیوید، الاین، والکر(1391). آسیب شناسی روانی ، ترجمه:  دکتر رضا رستمی و همکاران، آسیب شناسی روانی ، جلد اول ،صص 177-188 . انتشارات: ارجمند ،چاپ دوم .
غفاری سمیه و همکاران(1388). بررسی تاثیر تکنیک آرام سازی پیشرونده عضلانی بر افسردگی ، اضطراب و استرس بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس.
کمرزرین،حمید؛ شوشتری،مژگان؛ بدری پور،محبوبه؛ خسروانی،فخرالسادات(1391).تاثیر یوگا بر تاب آوری و مولفه های بهزیستی روان شناختی بانوان شهر اصفهان.فصلنامه علمی-پژوهشی روان شناسی سلامت.شماره 3(11).
گشتاسبی، آزیتا (1383). بررسی کیفیت زندگی وابسته به سلامت در تهران، خلاصه مقالات اولین همایش سراسری کیفیت زندگی، دانشگاه تربیت مدرس.
نجفی دولت آباد،شهلا، نوریان،خیرالله ، ملک زاده، جانمحمد، قائم ،هاله ،روزیطلب،مهین، افراسیابی فر،اردشیر، مقیمی، مسعود، محبی نوبندگانی، زینب، محمدی ،حمیدرضا (1389) تاثیر یوگا بر سلامت عمومی و احساس به زندگی در بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس.
Ackerman  KD,  Heyman  R,  Rabin  BS,  Anderson  BP,  Houck  PR,  Frank  E,etal(2006). Stressful  life events precede Exacerbation of  multiple sclerosis. Psychosomatic Medicine  64: 916-20.
Anonymous (2001). Discovering Yoga, Nurs. 20-Horsham. 31(2):20
Banasik J, Haberman M. [The effect of iyenger yoga practice psychosocial function and salivary cortisol secretion breast cancer survivors].CRJ. 2008 Mar; 21: pp:77-81.
Beena  RK, (2013) SreekumaranE.  Yogic  practice  and  diabetes   mellitus in geriatric  patients.  Int J Yoga.  2013 Jan;6(1):47-54.
Cella D, Dineen K, Arnason B, Reder A, Webster K, Karabatsos G, et al. Validation of the functional assessment of multiple sclerosis quality of life instrument. Neurology. 1996;47(1):129-39.
Chia Y-W, Fowler CJ, Kamm MA, Henry MM, Lemieux M-C, Swash M. Prevalence of bowel dysfunction in patients with multiple sclerosis and bladder dysfunction. Journal of neurology. 1995;242(2):105-8.
Culos-Reed , s. Carlson , L.E,Daroux , L.M. et al .(2004) .Discovering the Phsical and psychological benefits of Yoga for cancer survivors , International Journal of yoga Therapy , (14) : 45-52
Dalgas  U,  Stenager  E,  Ingemann-Hansen  TMultiple  sclerosis  and  physical  exercise: recommendations  for  the  application  ofresistance-,  endurance-  and  combined  training Effects of yoga on symptom management in breast cancer patients: A randomized controlled trial. Int J Yoga  2(2): 73-9
Daubenmier, J. (2005). Eating Disorders; Yoga takes27-a bite out of eating disorders, Women’s Health Weekly
Dennision. Laura., Moss-Morris, Rona., Chalder, Truide. (2008). A review of psychological correlates of adjustment in patients with multiple sclerosis clinical psychology review, 29 (2009), 141-153.
Dutta RS.Yogic(1998)  exercises,physiological  and  psychic  processes.1 ed.  India:  Gaypee  BrothersMedical Publisher; 27-101.
Jacqueline A.P, Thomas R, Elizabeth J. (2000)Social differenees associated with body weigh among female adolescents. Joaral of Arolescent health  26(5): 330-7.
MacCabe , M.P. , Mckerm , . S . & McDonald ,E.(2004).Copying and Psychological adjust ment among people with multiple sclerosis . Journal of Psychosomatic Research , 56,355-361.
Model A, Shah C, Harris M, Patel R, Hall B, Sparano A. [Randomized controlled trial of yoga among a multiethnic sample of breast cancer patients: Effect on quality of life]. JAPT.2007 May- Jun; 2(213): pp:113-125
Parshad O. (2004)Role of  yoga in stress management. West Indian Med J 53(3): 191-4.
Rao H, Raghuram K, Nagendra M. [Anxiolytic effects of a yoga program in early breast patients undergoing coventional treatment: A randomized controlled trial]. Physical Therapy. 2009 Jan; 94: pp:99-112.
Sookcharoen  K.(2001)  meditation:  Therapeutic  tool  for  managing  stress.  Literature  Review    78
Stenager E, Knudsen L, Jensen K. Acute and chronic pain syndromes in multiple sclerosis. A 5-year follow-up study. The Italian Journal of Neurological Sciences. 1995;16(8):629-32..
Streeter CC, Jensen JE, Perlmutter RM, et al.(2007) Yoga Asana sessions increase brain GABA levels: a pilot study. J Altern Complement Med 2007 May; 13 (4): 419-26.
Sutherland GJ,(2001) Anderson MB. Exercise and multiple sclerosis: Physiological, psychological, and quality of life issues. JAN. 56(6). Pp: 617-635.
Suzzane C, Danhauer JA, Tooze DF, Farmer CR, Campbell RP, McQuellon RB, Brigitte EM.(2008) Restorative Yoga for women with Ovarian or Breast Cancer: Findings from a Pilot Study. Journal of the Society for Integrative Oncology 6(2): 47-58.
Turk, D. C. and Okifuji, A. (2002). Psychologicalfactors in chronic pain: evolution and revolution. Journal of Consulting Clinical Psychology, 70, 678
Turk, D. C. and Okifuji, A. (2002). Psychologicalfactors in chronic pain: evolution and revolution. Journal of Consulting Clinical Psychology, 70, 678
Ulger O, Yagli NV.(2010) Effects of yoga on the quality of life in cancer patients. Complement ther clin pract; 16(2): 60-3.
Vadiraja SH, Rao MR, Nagendra RH and et al. [Effects of yoga on symptom management in breast cancer patients: A randomized controlled trial]. Int J Yoga. 2009 Jul; 2(2): pp:73-9.