با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن روانشناسی سلامت

نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد روان شناسی عمومی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

2 دانشیار گروه روان شناسی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

3 استادیار گروه روان شناسی ، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

چکیده

هدف: این پژوهش، با هدف بررسی اثربخشی درمان گروهی پذیرش و تعهد بر کاهش اضطراب مبتلایان به ام.اس انجام شد.
روش: طرح پژوهش، شبه آزمایشی از نوع پیش آزمون-پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری پژوهش، اعضای جامعه حمایت از بیماران ام.اس شهر تهران و حجم نمونه شامل 30 نفر بود که به شیوه ی نمونه گیری در دسترس از میان اعضا جامعه ی ام.اس انتخاب شدند و بطور تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل جایگزین شدند. در مرحله ی پیش آزمون از پرسشنامه اضطراب بک برای سنجش میزان اضطراب مبتلایان استفاده شد. گروه آزمایش جلسات درمانی را به مدت 8 جلسه ی یک ساعت و نیمه دو بار در هفته دریافت کردند اما گروه کنترل هیچ درمانی دریافت نکرد. در مرحله ی پس آزمون و پیگیری سه ماهه، مجددا پرسشنامه اضطراب بک برای هر دو گروه اجرا شد.
یافته ها: نتایج تحلیل کوواریانس نشان داد کاهش  نمرات اضطراب گروه آزمایش در مرحله ی پس آزمون در مقایسه با گروه کنترل معنادار بود و نیز اثر درمانی ACT در پیگیری 3 ماهه تداوم داشت(P). نتایج روشن ساخت که درمان پذیرش و تعهد، درمانی مؤثر در کاهش اضطراب مبتلایان به ام.اس است.
نتیجه‌گیری: روان درمانی پذیرش و تعهد می تواند به عنوان برنامه ی مداخله ای در مراکز مربوط به بیماران ام.اس مورد استفاده قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The effectiveness of acceptance and commitment group therapy on anxiety in multiple sclerosis

نویسندگان [English]

  • Elham zamani 1
  • Abdollah Moatamedy 2
  • Maryam Bakhtiari 3

1 MA in psychology, Allameh Tabataba’i, Tehran, Iran

2 Associate professor, Department of Psychology, Allameh Tabataba’i university, Tehran, Iran.

3 Assistant professor, Department of Psychology, Shahid Beheshti university, Tehran, Iran.

چکیده [English]

Objective: acceptance and commitment therapy is a third generation behavioral therapy that uses mindfulness skills, acceptance and cognitive defusion in order to achieve psychological flexibility. The main purpose of this research was to evaluate the effectiveness of acceptance and commitment therapy on anxiety in patients with Multiple Sclerosis( MS).
Method: This research was carried out based on questionnaire survey and Beck Anxiety Inventory. The method of the experimental design of pretest - posttest control group design was used. The respondents of the survey were chosen from members of  MS community of Tehran and  randomly classified in two experimental/control groups. In pre-test the severity of anxiety was assessed by Beck Anxiety Inventory. The experimental group received 8 , one and half hour-sessions of ACT twice a week for a month but the control group did not receive any intervention. Again in post-test and 3 month follow up BAI was conducted.
Results: The findings of this study showed significant differences between control and experimental groups. Acceptance and commitment therapy has a significant effect on reducing anxiety in multiple sclerosis.
Conclusion: It can be concluded that acceptance and commitment therapy is effective in reducing anxiety in patients with multiple sclerosis.                                

کلیدواژه‌ها [English]

  • Acceptance and commitment group therapy
  • Anxiety
  • Multiple Sclerosis
اورکی م، سامی پ.(1395). بررسی اثربخشی مداخله شناختی رفتاری مبتنی بر ذهن آگاهی یکپارچه بر میزان بهزیستی روان شناختی و کیفیت زندگی در بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس. روان شناسی سلامت. 4(20). 18-5.
برقی ایرانی ز، زارع ح، عابدین، م.(1395). اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد(ACT) بر سرمایه ی روان شناختی بیماران مبتلا به سرطان مری. روان شناسی سلامت. 4(14). 19-5.
خضری مقدم ن، قربانی ن، بهرامی احسان ه و رستمی ر.(1391). اثربخشی گروه درمانی بر کاهش علائم روان شناختی بیماران ام اس. روان شناسی بالینی.1 (13). 22-13
رجبی س، یزدخواستی ف.(1392).  اثربخشی درمان گروهی پذیرش و تعهد بر اضطراب و افسردگی زنان مبتلا به ام.اس.  روان شناسی بالینی. 1(21).38-29
قرایی اردکانی ش، آزادفلاح پ،  تولایی ع. (1391).  اثربخشی رویکرد پذیرش و تعهد درمانی در کاهش شدت تجربه درد در زنان مبتلا به اختلال سر درد مزمن. روان شناسی بالینی. 2(14). 50-39
کاویانی ح، موسوی ا. (1387). ویژگی های روان سنجی پرسشنامه اضطراب بک در طبقات سنی و جنسی جمعیت ایران. دانشکده پزشکی. 2(66). 140-136
مژدهی م، اعتمادی فر  ا، فلسفی نژاد م.(1390).  بررسی میانجی های درمانی و اثربخشی درمان پذیرش و تعهد بر کاهش علائم اختلال اضطراب فراگیر. فرهنگ مشاوره و روان درمانی. سال دوم(7).
Beck, A.T., Steer, R.A.(1990). The Beck Anxiety Inventory manual. San Antonio, TX: Psychological Corporation
Bergen-Cico, D., Cheon, S.(2013). The Mediating Effects of Mindfulness and Self-Compassion on Trait Anxiety. New York : Springer Science+Business Media.
Buljevac, D., Hop,W.C.J., Reedeker, W., Janssens, A.C.J.W., van derMeché, F.G.A., van Doorn, P.A., Hintzen, R.Q.(2003) Self reported stressful life events and exacerbations in multiple sclerosis: prospective study. BMJ; 327:646.
Cardaciotto, L.A.(2005). Assessing Mindfulness: The Development of a Bi-Dimensional Measure of Awareness and Acceptance [Thesis] . Philadelphia, PA: Drexel University
Comabella, M., Khoury, S.J.(2011). Immunopathogenesis of multiple sclerosis. In AMINOFF MJ, BOLLER F, SWAAB DF, (Eds.),Handbook of clinical neurology ,The Netherlands : Elsevier 2014
Compston, A., Confavreux, C., Lassmann, H., et al.(2006). McAlpine’s multiple sclerosis. 4th edn. Churchill Livingstone, London. In MJ AMINOFF, F BOLLER, DF SWAAB, (Eds.), Handbook of clinical neurology. The Netherlands: Elsevier; 2014.
Deacon, B.J., Fawzy, T.I,, Lickel, J.J.(2011). Cognitive Defusion Versus Cognitive Restructuring in the Treatment of Negative Self-Referential Thoughts: An Investigation of Process and Outcome. Journal of Cognitive Psychotherapy: An International Quarterly, 25(3).
Dennison, L., Moss-Morris, R., Chalder, T.(2009). A review of psychological correlates of adjustment in patients with multiple sclerosis. Clinical Psychology Review  29; 141–153.
Dennison, L., Moss-Morris, R.(2010).Cognitive-behavioral therapy: what benefits can it offer people with multiple sclerosis?. Expert Rev Neurother;10(9):1383-90.
Etemadifar, M., Sajjadi, S., Nasr, Z., Firoozeei, T., Abtahi, H., Akbari, M., Fereidan-Esfahani, M.(2013).Epidemiology of Multiple Sclerosis in Iran: A Systematic Review. Eur Neurol ;70:356–363.
Feros, D.L., Lane, L., Ciarrochi, J., Blackledge, J.T.(2011). Acceptance and Commitment Therapy (ACT) for improving the lives of cancer patients: a preliminary study. Psycho-Oncology.
Gadoth, N.(2003). Review article: multiple sclerosis in children. In M.J. AMINOFF, F. BOLLER, D.F. SWAAB, (Eds.), Handbook of clinical neurology. The Netherlands: Elsevier 2014
Gelfand, J.M. Multiple sclerosis: diagnosis, differential diagnosis, and clinical presentation. In MJ AMINOFF, F BOLLER, DF SWAAB, (Eds.), Handbook of Clinical Neurology. The Netherlands: Elsevier ; 2014.
Hadlandsmyth, K., White, K.S,, Nesin, A.E., Greco L.A.(2013). Proposing an Acceptance and Commitment Therapy Intervention to Promote Improved Diabetes Management in Adolescents: A Treatment Conceptualization. International Journal of Behavioral Consultation and Therapy; 7(4).
Hart, S., Fonareva, I., Merluzzi, N., Mohr, D.C.(2005). Treatment for depression and it’s relationship to improvement in quality of life and psychological well-being in multiple sclerosis patients. Quality of life research ;14: 695-703. New York : Springer.
Hind, D., Cotter, J., Thake, A., Bradburn, M., Cooper, C., Isaac, C., House, A.(2014). Cognitive behavioural therapy for the treatment of depression in people with multiple sclerosis: a systematic review and meta-analysis. BMC Psychiatry;  14:5.
Holland, N.J., Halper, J.(2005). Multiple sclerosis: a selfcare guide to wellness. New York: Demos Medical Publishing; 1-10.
Hayes, S.C., Strosahl, K., Wilson, K.G.(1999). Acceptance and commitment therapy: An experiential approach to behavior change, New York: Guildford Press.
Hayes, S.C., Strosahl, K.D., Wilson, K.G.(2003). Acceptance and commitment therapy . New York:The Guilford Press.
Hayes, S.C., Strosahl, K.D.(2004). A practical guide to acceptance and commitment therapy. New York: Springer Science and Business Media Inc .
Hayes, S.C.(2006). The Six Core Processes of ACT. Association for Contextual Behavior Science;
Hayes, S.C., Luoma, J.B., Bond, F.W., Masuda, A., Lilis, J.(2006). Acceptance and commitment therapy: Model, processes and outcomes. Behavior Research and Therapy; 44, 1-28.
Hayes, S.C., Levin, M.E., Plumb-Vilardaga, J., Villatte, J.L., Pistorello, J.(2013). Acceptance and Commitment Therapy and Contextual Behavioral Science: Examining the Progress of a Distinctive Model of Behavioral and Cognitive Therapy. Behav Ther; 44(2): 180–198.
 Hayes SC, Strosahl KD.(2010). A practical guide to acceptance and commitment therapy. New York: Springer Science and Business Media Inc ; 2010.
Herbert, J.D., Forman, E.M.(2011). (Eds.).Acceptance and mindfulness in cognitive behavior therapy Hopken, NJL Wiley.
Hofmann, S.G., Sawyer, A.T., Witt, A.A., Oh, D.(2010).The Effect of Mindfulness-Based Therapy on Anxiety and Depression: A Meta-Analytic Review. J Consult Clin Psychol. 78(2): 169–183.
Izadi, R.,Asgari, K., Neshatdust, H., Abedi, M.(2012). The Effect of Acceptance and Commitment Therapy on the Frequency and Severity of Symptoms of Obsessive Compulsive Disorder. Zahedan Journal of Research in Medical Sciences.
Izadi, R., Abedi, M.R.(2013).Alleviation of obsessive symptoms in treatment-resistant obsessivecompulsive disorder using acceptance and commitment-based therapy. Feyz, Journal of Kashan University of Medical Sciences July, 17(3): 275-286.
Luciano, J.V., Guallar, J.A., Aguado, J., López-del-Hoyo, Y., Olivan, B., Magallón, R., Alda, M., Serrano-Blanco, A., Gili, M., Garcia-Campayo, J.(2013). Effectiveness of group acceptance and commitment therapy for fibromyalgia: A 6-month randomized controlled trial (EFFIGACT study). International Association for the Study of Pain. Published by Elsevier B.V.
Lundgren, T.(2011). ACT treatment of epilepsy, time for behavioral model? Acta universitatis upsaliensis.
Marrie, R.A., Fisk, J.D., Yu, B.N., Leung, S., Elliott, L., Caetano, P., Warren, S., Evans, C., Wolfson, C., Svenson, L.W., Tremlett, H., Blanchard, J.F., Patten, S.B.(2013). Mental comorbidity and multiple sclerosis: validating administrative data to support population-based surveillance. BMC Neurology; 13:16.
Minden, S.L.(2000).Mood disorders in multiple sclerosis: diagnosis and treatment. Journal of NeuroVirology; 6(2), 160 – 167.
Mohr, D.C., Goodkin, D.E., Islar, J., Hauser, S.L., Genain, C.P.(2001). Treatment of depression is associated with suppression of non-specific and antigen-specific TH1 responses in multiple sclerosis. Archives of Neurology; 58:1081–6.
Nordin, L., Rorsman, I.(2012). Cognitive behavioral therapy in multiple sclerosis: a randomized controlled pilot study of acceptance and commitment therapy. J Rehabil Med; 44: 87–90
Pirkhaefi, A., Nida, S .(2013) . Acceptance  and commitment therapy for OCD, and depression: A Case Study. Journal of Behavioral sciences in Asia; 1(2):16-25.
Sarısoy, G., Terzi, M., Gumuş, K., Pazvantoglu, O.(2012). Psychiatric symptoms in patients with multiple sclerosis. General Hospital Psychiatry; 35 : 134–140.
Sriram, S., Steiner, I.(2005). Experimental allergic  encephalomyelitis: a misleading  model of multiple sclerosis. Ann Neurol; 58 : 939–945. In M.J. AMINOFF, F. BOLLER, D.F. SWAAB, (Eds.) , HANDBOOK OF CLINICAL NEUROLOGY. China: Elsevier
Straten, A.V., Geraedts, A., Leeuw, I.V., Andersson, G., Cuijpers, P.(2010). Psychological treatment of depressive symptoms in patients with medical disorders: A meta-analysis. Journal of Psychosomatic Research; 69(1) 23–32.
Thomas, P.W., Thomas, S., Hillier, C., Galvin, K., Baker, R.(2009). Psychological interventions for multiple sclerosis. New York: The Cochrane Library,New York : Wiley.
Twohig, M.P., Crosby, J.M., Enno, A .(2011). Treatment of Three Anxiety Disorder Cases With Acceptance and Commitment Therapy in a Private Practice. Journal of Cognitive Psychotherapy: An International Quarterly, 25(3).
Wynn, D.R., Rodriguez, M., O’FallonM, et al .A reappraisal of the epidemiology of multiple sclerosis in Olmsted County, Minnesota. In MJ AMINOFF, F BOLLER, DF SWAAB, (Eds.), Handbook of clinical neurology. The Netherlands: Elsevier; 2014.