با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن روانشناسی سلامت

نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه روان شناسی، دانشگاه پیام نور،تهران،ایران.

2 کارشناس ارشد روانشناسی بالینی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت ،رشت، ایران.

چکیده

هدف: هدف این پژوهش بررسی ابعاد بهزیستی روانشناختی، تاب آوری و شوخ طبعی در بیماران عروق کرونر قلب و افراد سالم بود.
روش: این پژوهش از نوع علی – مقایسه ای بود. جامعه آماری آن شامل دو گروه افراد مبتلا به عروق کرونر قلب و حاضر در بیمارستان ها و کیلنیک های تخصصی قلب شهر رشت و گروه افراد سالم که با گروه بیماران همگن بودند. نمونه مورد بررسی شامل 200 نفر(100بیمار عروق کرونر قلب و 100 فرد سالم) بود که به شیوه نمونه گیری در دسترس و به طور مساوی از دو جنس انتخاب شدند. آزمودنی های دو گروه با استفاده از پرسشنامه های بهزیستی روانشناختی، تاب آوری و شوخ طبعی مورد بررسی قرار گرفتند.
یافته ها : تحلیل داده ها نشان داد که در ابعاد بهزیستی روانشناختی تنها در دو بعد پذیرش و رشد فردی بین دو گروه بیمار و عادی تفاوت معنی داری وجود دارد. در تاب آوری نیز بین دو گروه بیمار و عادی تفاوت معنی دار بود. در نمره کل شوخ طبعی نیز تفاوت معنی داری بین دو گروه به دست آمد اما این تفاوت در ابعاد آن معنی دار نبود. مقایسه ابعاد شوخ طبعی در مردان بیمار و سالم حاکی از وجود تفاوت معنی دار در تمامی ابعاد آن بود درحالی که در زنان چنین تفاوتی مشاهده نشد.
نتیجه‌گیری: بیماران مبتلا به عروق کرونری قلب در ابعاد بهزیستی روانشناختی، تاب آوری و شوخ طبعی میانگین کمتری نسبت به افراد سالم دارند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

An Analysis of well-being psychiatric aspects of tolerance and sense of humour between patients who suffer from coronary artery disease and healthy individuals.

نویسندگان [English]

  • Mohammad Mehdi Pasandideh 1
  • Leila Zare 2

1 Assistant professor, faculty member of Payame noor university, Tehran ,Iran

2 M. A in clinical psychology, Islamic Azad University, Rasht, Iran.

چکیده [English]

Objective: This research aims at shedding light on well-being psychiatric aspects of resiliency and sense of humour between patients who suffer from coronary artery disease and healthy individuals.
Method: The methodology employed is ex-post facto and the study population includes two groups of patients and healthy individuals who live in Rasht. The samples under investigation consist of two hundred participants (one hundred individuals who suffer from coronary artery disease and one hundred healthy individuals) who were examined using Well-being Organisationresiliency and sense of humour questionnaire. Data analysis was conducted using SPSS-ver20, descriptive statistics and variance analysis.
Results: According to results obtained, it is proved that there is a significant difference between the two above mentioned groups from a psychiatric perspective of well- being. Regarding the gender of the two groups, it is shown that there is also a meaningful difference between the patients and healthy individuals. Considering resiliency, it is revealed that there is a meaningful difference between the two groups, but there is no significant difference between female patients and female non-patients.
Conclusion: the findings of the research indicate that from the psychiatric aspect of well- being, patients who suffer from coronary artery disease have less average of resiliency and sense of humour in comparison to healthy individuals and gender is an important aspect of it as well.

کلیدواژه‌ها [English]

  • psychological well-being
  • Resilience
  • humor
  • Coronary Heart Disease
اورکی ، محمد ، سامی ، پوران ( 1395). مداخله شناختی رفتاری مبتنی بر ذهن آگاهی یکپارچه رامیتوان به عنوان مداخله روان شناختی ثمربخش برای افزایش شاخص های بهزیستی روان شناختی و کیفیت زندگی مبتلایان به بیماران مولتیپل اسکلروزیس ، فصلنامه علمی پژوهشی روانشناسی سلامت ، دوره 5 ، شماره 1 (20) ، 1-14.
جوکار، ب،(1386). نقش واسطه ای تاب آوری در رابطه هوش هیجانی و هوش عمومی با رضایت از زندگی، مجله روانشناسی معاصر، سال دوم، شماره ی دوم، ص3-12.
خانجانی، م، شهیدی، ش، فتح آبادی، ج، مظاهری ، م و شکری،ا ،(1393). ساختار عاملی و ویژگی های روانسنجی فرم کوتاه مقیاس بهزیستی روانشناختی ریف در دانشجویان دختر و پسر، مجله اندیشه و رفتار، دوره هشتم، شماره 32، 27-38.
خشوعی،‌ مهدیه السادات، عریضی، حمیدرضا، آقایی، اصغر، (1388) . ساخت و اعتباریابی پرسشنامه شوخ طبعی، SHQ، پژوهش های روانش شناختی،‌دوره 12، شماره 1 و 2.
رحیمیان بوگر ، اسحق، طباطبائی ، سید موسی ، نیک آئین ، نگین ،( 1393). مقایسه تاب آوری و عوامل خطر روانشناختی میان جوانان سیگاری و غیر سیگاری، مجله دانشگاه علوم پژشکی رفسنجان ، شماره 67 ، ص 655-668.
سامانی، س، جوکار، ب و صحراگرد، ن،(1386). تاب اوری، سلامت روانی و رضایت از زندگی، مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران، سال 13، شماره 3،290-295.
سلمانی ، خدیجه ، نعمت اله زاده ماهانی ، ساناز سادات ، شهبازی ، سارا ، استوار ، زهره ، گنجی ، لیلا( 1395) . مقایسه سبک های اسناد ، تجارب معنوی و تاب آوری زنان مبتلا به سرطان سینه با زنان سالم ، فصلنامه علمی پژوهشی روانشناسی سلامت ، دوره 5 ، شماره 3(20) ، 28-14.
نریمانی ، محمد ، بگیان کوله مرز ، محمد جواد ، مهدی نژاد مقدم ، بهناز( 1394) . مقایسه باورهای غیر منطقی ، خودکارآمدی و بهزیستی روانشناختی در بیماران مبتلا به سردردهای میگرنی و افراد سالم ، فصلنامه علمی پژوهشی روانشناسی سلامت ، دوره 4 ، شماره 13 ، 14-1.
نویدی مقدم، اکرم، شاکری نیا، ایرج، فقیرپور، مقصود(1392) . رابطه اعتقادات مذهبی و سبکهای مقابله با بهزیستی روانشناختی در بیماران مبتلا به بیماری عروق کرونر قلب شهر رشت، نخستین همایش پژوهشی سالیانه دانشجویان علوم پزشکی گیلان، مهر ماه 1392  
Abel MH.(1998). Interaction of humor and gender in moderating relationships between stress and outcomes. Journal  Psychology ;132:267-276.
 Arce, E., Simmons, A., W., Stein, M. B., Winkielman, P., Hitchcock, C., & Paulus, M. P. (2008). Association between in dividual differences in self – reported emotional resilience and the affective perception of neutral faces. Journal of Affective Disorders, 2(4), 120-131.
Ashwill J, Droske S.(2001). Nursing care of children principles and practice, 1st ed .Philadelphia: W.B. Saunders.
Boehm, J., Chen, Y., Williams, D., Ryff, C., Kubzansky, L.(2016). Subjective well-being and cardiometabolic Health: an 8-11 year study of midlife adults. Journal of psychosomatic Research;85: 1-8.
Boehm, J.K; Peterson,C.,  Kivimaki, M.,  Kubzansky, L.D. (2011). Heart health when life is satisfying: evidence from the Whitehall II cohort study, Eur.
 Boehm,J.K.,  Kubzansky, L.D. (2012). The heart's content: the association between positive psychological well-being and cardiovascular health, Psychol. Bull. 138 655–691.
Cannor , L. , & Davidson , M.(2003). An inventory for resilience construct. Personality and Individual Diffrences,35,41-53.
Carr , A. (2004) .positive psychology  London   : Routledge.
Conner , K , M . and Davidson , j.r.t. ( 2003 ). Development of a new resilience scale : the conner Davidson Resilience scale ( CD – RFSC ) Depression and Anxiety. 18 , 76-82.
De Santis JP, Florom-Smith A, Vermeesch A, Barroso S, DeLeon DA. (2013). Motivation, managemen t, and mastery: a theory of resilience in the context of HIV infection. Journal Am Psychiatry Nurses Assoc;19(1):36-46.
Diener E, Biswas-Diener R.(2002). Will money increase subjective well-being? A literature review and guide to needed research. Social Indicators Research ;57:119-169.
Dunderdale k . Thompson DR , milesjN, Beer sf , furze G (2005).Quality of- life measurement of the chronic heart failure. do we account of the patient perspective ? Eur Journal of Heart. 7(4):572-82.
Freud S. Humour. London: Hogarth Press; 1950:215-221.
Hugelshofer DS, Kwon P, Reff RC, Olson ML. (2006). Humor's role in the relation between attribution style and dysphasia. European Journal of Personality ;20:325-336
Huppert F.(2008). Psychological Wellbeing: Evidence regarding its causes and consequences – State-of-Science Review: SR-X2, Government Office for Science Foresight Project. Mental Capital and Wellbeing: Making the most of ourselves in the 21st Century.
Joshua A M, Cotroneo A, Clarke S.(2005). Humor and oncology. Journal of Clinical Oncology; 23: 645-8.
Kuiper NA, Grimshaw M, Leite C, Kirsh G.(2004). Humor is not always the best medicine: Specific components of sense of humor and psychological well-being. Humor;17:135-168.
Lebowitz K R, Suh S , Diaz P T, Emery C F.(2011). Effects of humor and laughter on psychological functioning, quality of life, health status, and pulmonary functioning among patients with chronic obstructive pulmonary disease: A preliminary investigation. Heart & Lung: The Journal of Acute and Critical Care;40(4): 310-19.
Letzring, T. D., Block, J., & Funder, D. C. (2005). Ego-control and ego-resiliency: Generalization of selfreport scales based on personality descriptions from acquaintances, clinicians, and the self. Journal of Research in Personality, 39, 395-422.
Linley, A.P., Maltby, J., Wood, A.P., Osborne, G., & Hurling, R. (2009). Measuring happiness: The higher order factor structure of subjective and psychological well-being measures. Personality and Individual Differences 47, 878– 884.
Martin RA.(2001). Humor, laughter, and physical health. Psychological bulletin; 127: 504-19.
Masten, A. S. (2001). Ordinary magic: Resilience processes in development. Journal of American Psychologist, 56(3), 227-238.
Masten, A.S., & Wright, M. (2010). Resilience over the Lifespan: Developmental Perspectives on Resistance, Recovery. In: Reich, J,W., Zautra. A.J., & Hall, J.S. Hnadbook of adult resilience. The Guilford Press, New York, London.
Nezlek JB, Derks P.(2006). Use of humor as a coping mechanism, psychological adjustment, and social interaction. Humor;14:395-413.
Ong AD, Zautra AJ, Reid MC.(2010). Psychological resilience predicts decreases in pain catastrophizing through positive emotions. Psychology Aging; 25(3):516-23.
Palatini, p.(2013). Heart rate and the cardio metabolic risk, Curr. Hyper tens. Rep. 15  253–259.
Richardson, G. E. (2002). The met theory of resilience and resiliency. Journal of clinical psychology, Psychologist, 56(3), 227-238
Ryff CD. (1989).Happiness is everything, or is it? Explorations on the meaning of psychological well-being. Journal of Personality and Social Psychology. 57:1069-1081.
Ryff CD.(1995). Psychological well-being in adult life. Current Directions in Psychological Sciences;4:99-104.
Ryff, C.D., & Singer, B. (2006). Flourishing under fire: Resilience as a prototype of challenged thriving. In C.L.M. Keyes & J. Haidt (Eds.), Positive psychology and the life well-lived (pp. 15–36). Washington, DC: APA.
Stieger S, Formann AK, and Burger C.(2011). Humor styles and their relationship to explicit and implicit self-esteem. Personality and Individual Differences ; 50 (5): 747-50.
Taylor PM.(1974). An experimental study of humor and ethos. Southern Speech Communication Journal;39:359-366.
Vitters J.(2001). Personality traits and subjective well-being: Emotional stability, not extraversion is probably the important predictor. Personality and Individual Differences;31:903-914.
WHO. No communicable Diseases Country Profiles 2011. 2013. http://www.who.int/nmh/ publications/ncd_profiles_report.pdf. Accessed 8 October, 2011.
World Health Organization. (WHO).(2014). Global status report on no communicable diseases. Geneva.
Wycoff EB. (2009).Humor in academia: An international survey of humor instruction. Humor;12:437-456.
Zautra, A.J., Hall, J.S., & Murray, K.E. (2010). Resilience: A new definition of health for people and communities. In: Reich, J,W., Zautra. A.J., & Hall, J.S. Hnadbook of adult resilience. The Guilford Press, New York, London.