با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن روانشناسی سلامت
مقایسه باورهای غیرمنطقی و سبک‌های دفاعی در بین بیماران کرونر قلب و افراد عادی

مهناز علی اکبری دهکردی؛ شیرین صالحی؛ اکبر رضایی

دوره 2، شماره 6 ، مرداد 1392، ، صفحه 18-32

چکیده
  هدف: نظر به اهمیت نقش عوامل روان­شناختی در بروز بیماری­های جسمی، پژوهش حاضر با هدف مقایسه انواع باور‌های غیرمنطقی و سبک­های دفاعی در بین بیماران کرونر قلب  و افراد عادی، انجام شد. روش:  پژوهش حاضر در چهارچوب یک بررسی زمینه­ای - مقایسه‌ای انجام شد. تعداد نمونه پژوهش حاضر شامل 238 نفر بیمار قلبی، از بیمارستان شهید مدنی تبریز ...  بیشتر