با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن روانشناسی سلامت
اثر ساختاری استرس مزمن، تاب‌آوری و جسمانی‌سازی بر ناتوانی کارکردی در نشانگان بدنی کارکردی: نقش واسطه‌ای ذهنی‌سازی

امیرحسین افشاری؛ اسحق رحیمیان بوگر؛ محمود نجفی

دوره 9، شماره 35 ، آذر 1399، ، صفحه 151-172

https://doi.org/10.30473/hpj.2020.49910.4635

چکیده
  مقدمه: هدف از این پژوهش اثر ساختاری استرس مزمن، تاب‌آوری و جسمانی سازی بر ناتوانی کارکردی در نشانگان بدنی کارکردی با نقش واسطه‌ای ذهنی‌سازی بود. روش: پژوهش حاضربا استفاده از مدل‌سازی معادلات ساختاری انجام شد. نمونه شامل 400 نفر از مردان و زنان در سنین 18 تا 45 سال بودند که با استفاده از فراخوانی اینترنتی، پرسش‌نامه‌های استرس مزمن، ...  بیشتر