با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن روانشناسی سلامت
اثربخشی گروه‌درمانی کاهش استرس مبتنی بر ذهن‌آگاهی بر خودبیمارانگاری و اضطراب مردان مبتلا به درد مزمن

مهدی رضا سرافراز؛ احسان بدایت؛ شهرزاد درخشان

دوره 10، شماره 38 ، شهریور 1400، ، صفحه 41-56

https://doi.org/10.30473/hpj.2021.52316.4776

چکیده
  مقدمه: پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی گروه‌درمانی مبتنی بر کاهش استرس بر اساس ذهن‌آگاهی بر خودبیمارانگاری و اضطراب مردان مبتلا به درد مزمن انجام شد. روش: روش این پژوهش شبه‌آزمایشی با طرح پیش­آزمون- پس­آزمون و گروه کنترل بود. جامعه آماری این پژوهش شامل بیماران مرد مبتلا به درد مزمن عضلانی - اسکلتی مراجعه کنند به مراکز توان‌بخشی ...  بیشتر