پیش بینی ترس از حرکت بر اساس فاجعه سازی درد و روان رنجورخویی در بیماران مبتلا به آرتریت روماتوئید

نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 گروه روانشناسی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 استاد گروه روانشناسی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

3 دانشجوی کارشناسی، گروه روانشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی لاهیجان.

4 گروه سنجش و اندازه گیری، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

10.30473/hpj.2020.41841.4098

چکیده

مقدمه: هدف پژوهش حاضر بررسی نقش فاجعه­سازی درد و روان‌رنجورخویی در پیش­بینی ترس از حرکت در بیماران مبتلا به آرتریت روماتوئید بود. روش: پژوهشحاضرازنوعمطالعات همبستگی بود.از بین بیماران مبتلا به آرتریت روماتوئید باتجربه درد مزمن که به مراکز درمانی شهر گیلان مراجعه کرده بودند، 100 بیمار به‌صورت نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شدند.ابزارهای به‌کاررفته در این پژوهش شامل مقیاس ترس از حرکت تمپا (TSK)، مقیاس فاجعه­سازی درد (PCS) و پرسشنامه پنج عاملی NEO- فرم کوتاه (NEO-FFI) بود. یافته‌ها: نتایج نشان داد که فاجعه­سازی درد و روان‌رنجورخویی به‌طور معناداری ترس از حرکت را پیش­بینی می­کنند. مقدار ضریب رگرسیونی استانداردشده برای فاجعه­سازی درد 433/0 و برای روان­رنجورخویی 278/0 بود. نتیجه‌گیری: روان­رنجورخویی و فاجعه­سازی درد می­توانند با تأثیر بر ترس بیمار از حرکت و اجتناب وی از فعالیت، بر کیفیت زندگی تأثیر گذاشته و مشکلات ناشی از درد مزمن را افزایش دهند. ازاین‌رو لازم است این عوامل در مدیریت و درمان این بیماران موردتوجه قرار گیرند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Prediction of fear of movement based on pain catastrophizing and neuroticism in patients with rheumatoid arthritis

نویسندگان [English]

  • zeinab khajavi 1
  • Reza Rostami 2
  • maryam hadizadeh shaldehi 3
  • fatemeh pourkhaghan 4
1 Department of Psychology, Faculty of Psychology and Educational Sciences, Tehran University, Tehran, Iran
2 Prof., Dept. of Psychology, Faculty of Psychology and Educational Sciences, University of Tehran, Tehran, Iran.
3 Undergraduate Student in Psychology, Islamic Azad University of Lahijan.
4 Department of Measurement and evaluation, Faculty of Psychology and Educational Sciences, Allameh Tabatabai University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Objective: The purpose of the present study was to investigate the role of pain catastrophizing and neuroticism in the prediction of fear of movement in patients with rheumatoid arthritis. Method: This study was a correlational study. From patients with rheumatoid arthritisexperiencing chronic pain who referred to Gilan health centers, 100 patients were selected through convenience sampling method. Instruments used in this study included the Tampa scale of kinesiophobia (TSK), the Pain catastrophizing Scale (PCS), and the NEO five-factor inventory-short form (NEO-FFI). Findings: The results showed that pain catastrophizing and neuroticism significantly predicted fear of movement. The standardized regression coefficient for pain catastrophizing was 43.33 and for neuroticism was 0.278. Conclusion: neuroticism and pain catastrophizing can affect the quality of life by increasing the patient's fear of movement and avoiding activity, and increase chronic pain problems. Therefore, these factors need to be considered in the management and treatment of these patients

کلیدواژه‌ها [English]

  • Chronic Pain
  • Rheumatoid Arthritis
  • Pain Catastrophizing
  • Neorotisim
  • fear of movement
اکبری، ف؛ دهقانی، م؛ حبیبی، م. (1394). رضایت زناشویی و فاجعه­آفرینی در پیش­بینی افسردگی در بیماران مبتلا به درد مزمن. فصلنامه علمی پژوهشی روانشناسی سلامت، 4 (13)، 73-88.
امینی فسخودی، م؛ علیلو، م؛ بخشی پور رودسری، ع. (1394). بررسی نقش میانجی فاجعه‌آمیز کردن در تأثیر نوروتیسیسم بالا و برون­گرایی بر ترس از حرکت و شدت درد در بیماران مبتلا به دردهای مزمن عضلانی-اسکلتی. مجله دانشگاه علوم پزشکی کرمان، 23، 55-67.
جعفری، حسن، ابراهیمی، ا؛ صلواتی، م؛ کمالی، م؛ فتی، ل. (1389). روان‌سنجی نسخه فارسی مقیاس ترس از حرکت تمپا در بیماران ایرانی مبتلا به کمردرد. مجله توانبخشی، 11، 15-22.
خطیبی، ع؛ دهقانی، م؛ علیزاده، خ. (1387). نقش ترس از حرکت در مزمن شدن درد افراد مبتلا به دردهای عضلانی- اسکلتی. تحقیقات علوم رفتاری، 6، 69-78.
داوودی، ا؛ زرگر، ی؛ مظرفی پور، ا؛ نرگسی، ف؛ مولا، ک. (1391). رابطه فاجعه سازی درد، اضطراب درد، روان­رنجورخویی، حمایت اجتماعی و راهبردهای مقابله با ناتوانی عملکردی در بیماران روماتیسمی. فصلنامه علمی پژوهشی روانشناسی سلامت، 1 (1)، 54-67.
زارع، ح؛ محمدی، ن؛ متقی، پ؛ افشار، ح؛ پورکاظم، ط. (1393). تأثیر درمان تعدیل­شده شناخت درمانی مبتنی بر ذهن­آگاهی بر فاجعه­پنداری، پذیرش و شدت درد در بیماران مبتلا به فیبرومیالژیا. فصلنامه علمی پژوهشی روانشناسی سلامت، 3 (12)، 97-117.
گروسی فرشی، م؛ امیرهوشنگ، م؛ قاضی طباطبایی، م. (1380). کاربرد آزمون جدید شخصیتی نئو (NEO)  و بررسی تحلیل ویژگی‌ها و ساختار عاملی آن در بین دانشجویان دانشگاه‌های ایران. مجله علوم انسانی الزهرا، 11 (39)، 173-198.
محمدی، س؛، دهقانی، م؛ حیدری، م؛ صداقت، م؛ خطیبی، ع. (1392). بررسی شباهت‌های روان‌شناختی مرتبط با درد در بیماران مبتلا به دردهای عضلانی-اسکلتی و همسران آن‌ها. مجله علوم رفتاری، 1، 57-66.
Arnett, F. C.,  Edworthy, S. M., Bloch, D. A., McShane, D. J., Fries, J. F., Cooper, N. S., Healey, L. A., Kaplan, S. R., Liang, M. H., Luthra, H. S., et al. (1988). The American Rheumatism Association 1987 revised criteria for the classification of rheumatoid arthritis. Arthritis & Rheumatism, 31(3), 315-24.
Bergbom, S., Boersma, K., Linton, S. J (2012). Both early and late changes in psychological variables relate to treatment outcome for musculoskeletal pain patients at risk for disability. Behavior Research and Therapy, 50,726-734.
Buchbinder, R., Jolley, D., Wyatt, M. (2001). Volvo Award Winner in Clinical Studies: effects of a media campaign on back pain beliefs and its potential influence on management of low back pain in general practice. Spine, 26, 2535–2542.
Chaves, J. F., Brown, J. M. (1987). Spontaneous cognitive strategies for the control of clinical pain and stress. Journal of Behavioral Medicine, 10, 263–276.
Cook, A. J, Brawer, P. A., Vowles, K. E. (2006). The fear-avoidance model of chronic pain: validation and age analysis using structural equation modeling. Pain,121,195–206.
Costa, P. T., McCrae, R. R. (1992). Revised NEO personality inventory (NEO PI-R) and NEO five-factor inventory (NEO-FFI). Florida, FL: Psychological Assessment Resources.
Courbalay, A., Deroche, T., Woodman, T. (2016). Women's greater fear of pain is mediated by neuroticism. Psychologie Française, 61, 153-162.
De Jong, J. R., Vlaeyen, J. W., Onghena, P., et al. (2005). Reduction of pain-related fear in complex regional pain syndrome type I: the application of graded exposure in vivo. Pain, 116, 264–275.
Diethelm U, Schuler G. (1991). Prognosis in ankylosing spondylitis. Schweizerische Rundschau Fur Medizin Praxis, 80, 584-7.
Engel, G. (1977) The need for a new medical model: a challenge for
biomedical science. Science, 196,126-9.
Eysenck, H. J. (1963). Biological Basis of Personality. Nature, 199, 1031–1034.
Feinstein, A. B., Sturgeon, J. A., Darnall, B. D., Dunn, A. L., Rico, T., Kao, M. C., Bhandari, R. P. (2016). The Effect of Pain Catastrophizing on Outcomes: A Developmental Perspective Across Children, Adolescents, and Young Adults With Chronic Pain. Journal of pain, 18, 144–154.
Fujii, T., Matsudaira, K., Oka, H. (2013). Factors associated with fear-avoidance beliefs about low back pain. Journal of Orthopaedic Science,18, 909–915.
Gatchel, R. J., Peng, Y. B., Peters, M. L., Fuchs, P. N., Turk, D. C. (2007). The biopsychosocial approach to chronic pain: scientific advances and future directions. Psychological Bulletin, 133(4), 581-624.
Godges, J. J., Anger, M. A., Zimmerman, G., Delitto, A. (2008). Effects of education on return-to-work status for people with fear-avoidance beliefs and acute low back pain. Physical Therapy,88, 231-239.
Goubert, L., Crombez, G., Van, D. S. (2004). The role of neuroticism, pain catastrophizing and pain-related fear in vigilance to pain: a structural equations approach. Pain, 107(3), 234-41.
Institute of medicine (2011). Relieving pain in America: a blueprint for transforming prevention, care, Education and research. Washington, DC: National academies press.
Jensen, M. P., Moore, M. R., bockow, T. B., Ehde, D. M., Engel, J. M. (2011). Psychosocial factors and adjustment to chronic pain in persons with physical disabilities: a systematic review. Archives of Physical Medicine and Rehabilitation, 92, 146-160.
Jerram, K. L., & Coleman, P. G. (1999). The big five personality traits and reporting of health problems and health behaviour in old age. British Journal of Health Psychology, 4(2), 181-92.
Kadimpati, S., Zale, E. L., Hooten, M. W., Ditre, J. W., Warner, D. O. (2015). Associations between Neuroticism and Depression in Relation to Catastrophizing and Pain-Related Anxiety in Chronic Pain Patients. PLoS ONE 10(4), 231–239.
Kasper, D. S., Fauci, A. S., Braunwald, E., Hauser, S. L, Longo, D. L, Jameson, J. L., Loscalzo, J. (2012). Harrison’s Principle of Internal Medicine. 18th edition. USA: Mc Graw Hill.
Kori, S. H., Miller, R. P., Todd, D. D. (1990). Kinesiophobia: a new view of chronic pain behavior. Pain Manage, 3, 3540.
Leeuw, M., Goossens, M. E., Linton, S. J., Crombez, G., Boersma, K., Vlaeyen, J. W. (2007). The fear-avoidance model of musculoskeletal pain: current state of scientific evidence. Journal of Behavioral Medicine, 30, 77–94.
Lightsey, O. R., Wells, A. G., Wang, M. C., et al. (2009). Emotion-oriented coping, avoidance coping, and fear of pain as mediators of the relationship between positive affect, negative affect, and pain- related distress among African American and Caucasian college women. The Counseling Psychologist, 37, 116–46.
Lin, R. FChang, J. J., Lu, Y. M., Huang. M. H., Lue, Y. J. (2010). Correlations between quality of life and psychological factors in patients with chronic neck pain. The Kaohsiung Journal of Medical Sciences, 26(1),13-20.
Malin, K., Littlejohn, G. O. (2012). Neuroticism in Young Women with Fibromyalgia Links to Key Clinical Features. Pain Research and Treatment, 12,1-7.
Melzack, R., and Wall, P. D. (1965). Pain mechanisms: a new theory. Science, 150, 971-979.
Moorea, E., Thibaulta, P., Heather, A., Sullivan, M. J. L. (2016). Catastrophizing and pain-related fear predict failure to maintain treatment gains following participation in a pain rehabilitation program. Pain Reports, 1(2), 567.
Noyman- Veksler, G., Lerman, S., Joiner, T., Brill, S., Rudich, Z., Shalev, H., Shahar, G. (2016). The role of pain catastrophizing in eliciting pain, distress, and suicidality among chronic pain patients. The European health psychologist, 18, 787-800.
Pedler, A.,  Kamper, S. J., Maujean, A., Sterling, M. (2018). Investigating the Fear Avoidance Model in People With Whiplash: The Association Between Fear of Movement and In Vivo Activity. The clinical journal of pain, 34(2),130-137.
Pincus, T., Smeets, R. J. E. M., Simmonds, M. J., Sullivan, M. J. L. (2010). the Fear Avoidance Model Disentangled: Improving the Clinical Utility of the Fear Avoidance Model. Clinical journal of pain, 26, 739-746.
Pinto, R. Z., Ferreira, P. H., Kongsted, A., Ferreira, M. L., Maher, C. G., Kent., P. (2014). Self-reported moderate-tovigorous leisure time physical activity predicts less pain and disability over 12 months in chronic and persistent low back pain. European Journal of Pain,18,1190–1198.
Ramírez-Maestre, C., López, A. E., & Esteve, R. (2004). Personality characteristics as differential variables of the pain experience. Journal of Behavioral Medicine, 27,147–165.
Schmidt, J. E., Hooten, W. M., Carlson, C. R. (2011). Utility of the NEO-FFI in multi-dimensional assessment of orofacial pain conditions. Journal of behavioral medicine, 34(3),170-81.
Sturgeon, J. A., Zautra, A. J., Arewasikporn, A. (2014). A multilevel structural equation modeling analysis of vulnerabilities and resilience resources influencing affective adaption to chronic pain. Pain, 155, 292-298.
Sullivan, M. J. L., Bishop, S. R., Pivik, J. (1995). The Pain Catastrophizing Scale: Development and validation. Psychological Assessment, 7(4), 524-32.
Taylor, P., Manger, B., Alvaro-Gracia, J., Johnstone, R., Gomez-Reino, J., Eberhardt, E., et al. (2010). Patient perceptions concerning pain management in the treatment of rheumatoid arthritis. Journal of International Medical Research, 38, 1213–1224.
Thompson, P. W., and Carr, A. J. (1997). Pain in the rheumatic diseases. Annals of the Rheumatic Diseases, 56, 395.
Vlaeyen, J. W., Linton, S. J. (2000). Fear-avoidance and its consequences in chronic musculoskeletal pain: a state of the art. Pain, 85(3),317-32.
Voweles, K. F., McCraken, L. M., and Eccleston, C. (2007). Processes of change in treatment for chronic pain: the contributions of pain, acceptance and catastrophizing. European journal of pain, 11, 779-787.
 Vowles, K. E., Gross, R. T. (2003). Work-related beliefs about injury and physical capability for work in individuals with chronic pain. Pain, 101, 291–298.
Waddell, G. (1987). 1987 Volvo award in clinical sciences. A new clinical model for the treatment of low-back pain. Spine,12(7),632–644.
Watson, D., Pennebaker, J. W. (1989). Health complaints, stress, and distress: exploring the central role of negative affectivity. Psychological Review, 96(2), 234-54.
Wideman, T. H., Adams, H., Sullivan, M. J. (2009). A prospective sequential analysis of the fear-avoidance model of pain. Pain, 145, 45-51.
Woby, S. R., Roach, N. K., Urmston, M., Watson, P. J. (2005). Psychometric properties of the TSK-11: a shortened version of the Tampa Scale for Kinesiophobia. Pain,117(1-2), 137-44.
Wong, W. S., Lam, H. M. J.,  Chen, P. P., Chow, Y. F., Wong, S.,  Lim, H. S.,  Jensen, M. P., Fielding, R. (2015). The Fear-Avoidance Model of Chronic Pain: Assessing the Role of Neuroticism and Negative Affect in Pain Catastrophizing Using Structural Equation Modeling. International Journal of Behavioral Medicine, 22,  118–131.