فصلنامه علمی- پژوهشی روان شناسی سلامت (HPJ) - واژه نامه اختصاصی