فصلنامه علمی- پژوهشی روانشناسی سلامت (HPJ) - واژه نامه اختصاصی