فصلنامه علمی- پژوهشی روانشناسی سلامت (HPJ) - پایگاه‌هایی که نشریه در آن‌ها نمایه شده است