پرسش‌های متداول

مدت زمان تعیین تکلیف مقاله چقدر است؟

برخی مقالات که در سال 96 حدود 39 درصد مقالات را شامل شد با توجه به عدم تناسب یا غیرمرتبط بودن موضوع مقالات با اهداف و محورهای فصلنامه در کمتر از یک هفته عدم پذیرش دریافت کردند.مقالات مرتبط بعد از دو هفته بعد از اعمال نظر سردبیر و برخی از اعضای هیات تحریریه(در صورت تایید اولیه) برای ارسال به داوران ارسال خواهند شد.مدت زمان داوری به طور دقیق قابل پیش بینی نیست.میانگین زمان داوری مقالات در سال 96 برای هر مقاله 4 ماه بوده است.بقیه فرایند بررسی بستگی به زمان و کیفیت بازنگری نویسنده دارد.

آیا فصلنامه علمی پژوهشی روانشناسی سلامت برای چاپ مقاله هزینه ای دریافت می کند؟

خیر.در هیچ مرحله ای هزینه ای دریافت نمی شود.

نحوه ارتباط با فصلنامه چگونه است؟

نویسندگان می توانند از طریق ایمیل فصلنامه سوالات احتمالی خود را مطرح کنند.شایان ذکر است فصلنامه علمی پژوهشی روانشناسی سلامت همه اطلاعات مقاله مشخصات نویسندگان و تعهدنامه را از طریق سامانه دریافت می کند نه ایمیل.