فصلنامه علمی- پژوهشی روانشناسی سلامت (HPJ) - فرایند پذیرش مقالات