فصلنامه علمی- پژوهشی روان شناسی سلامت (HPJ) - فرایند پذیرش مقالات