دوره و شماره: دوره 8، شماره 32، زمستان 1398، صفحه 7-175 ((بر اساس آیین نامه جدید وزارت علوم استفادع از عنوان فصلنامه/ماهنامه/علمی پژوهشی/علمی ترویجی برای کلیه مجلات ممنوع می باشد و همه مجلات باید از عنوان نشریه علمی استفاده کنند)) 
10. اعتباریابی مقدماتی مقیاس اضطراب بیماری کرونا (CDAS) در نمونه ایرانی

صفحه 163-175

10.30473/hpj.2020.52023.4756

احمد علی پور؛ ابوالفضل قدمی؛ زهرا علیپور؛ حسن عبداله زاده