اثربخشی مشاوره گروهی مبتنی بر درمان پذیرش و تعهد بر افزایش انعطاف‌پذیری روان‌شناختی و صمیمیت زناشویی زنان نابارور

نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مشاوره خانواده ، دانشگاه خوارزمی،تهران، ایران

2 استادیار مشاوره،گروه مشاوره - دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

3 استادیار مشاوره،گروه مشاوره،دانشگاه خوارزمی،تهران، ایران

10.30473/hpj.2020.42918.4188

چکیده

مقدمه: هدف پژوهش حاضر، بررسی اثربخشی مشاوره گروهی مبتنی بر پذیرش و تعهد بر افزایش انعطاف‌پذیری روان‌شناختی و صمیمیت زناشویی زنان نابارور بود. روش: روش این پژوهش، از نوع شبه آزمایشی با پیش‌آزمون و پس‌آزمون با گروه کنترل بود. جامعه پژوهش حاضر را زنان مراجعه‌کننده به کلینیک امید تهران تشکیل دادند. حجم نمونه اولیه 50 نفر بود؛ که به روش در دسترس انتخاب شده بودند. سپس، از بین آن‌ها 30 نفر به‌طور تصادفی انتخاب و در دو گروه 15 نفری آزمایش و کنترل جایگزین شدند. در این پژوهش از پرسشنامه پذیرش و عمل بوند و همکاران (AAQ-II) و نیازهای صمیمیت زناشویی باگاروزی (2001) استفاده شد. داده‌ها با استفاده از تحلیل کوواریانس چند متغیره تحلیل گردید. یافته‌ها: یافته‌ها نشان داد که مشاوره گروهی مبتنی بر درمان پذیرش و تعهد تغییرات معناداری در انعطاف‌پذیری روان‌شناختی و صمیمیت زناشویی زنان نابارور در مرحله پس‌آزمون ایجاد کرد (05/0< P). نتیجه‌گیری: نتایج پژوهش حاضر نشان می‌دهند که مشاوره گروهی مبتنی بر درمان پذیرش و تعهد می‌تواند به‌منزله یک مداخله مؤثر روان‌شناختی بر انعطاف‌پذیری روان‌شناختی و صمیمیت زناشویی رنان نابارور به کار رود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effectiveness of Group counselling based on Acceptance and Commitment Therapy on increasing Psychological Flexibility and Marital Intimacy of Infertile Women

نویسندگان [English]

  • Mahsa Naghavi 1
  • Esmail Asadpour 2
  • Abdolraheem Kasaee 3
1 M.A in family counseling - university of kharazmi,Tehran,Iran
2 Assistant Professor in counselling,Faculty of counseling, university of kharazmi,Tehran,Iran
3 Assistant Professor in counselling,Faculty of counseling, university of kharazmi,Tehran,Iran
چکیده [English]

Objective: The main aim of present study was to determine the effectiveness of group counselling based on Acceptance and Commitment Therapy on increasing psychological flexibility and marital intimacy in infertile women. Method: This study was a semi-experimental with pre-test and post-test design and control group. The Statistical population of this research includes all the infertile women who referrd to Omid Infertility Center in Tehran. 50 infertile women were selected by convenience sampling method from the statistical population. Then 30 infertile women were chosen by simple random sampling and were assigned to the intervention and controle group. Then both groups were evaluated using Bagarozzi Marital Intimacy Questionnaire (2001) and Bond Acceptance and Action Questionnaire (2011) in posttest. The data were analyzed by MANCOVA method. Findings: Statistical data analysis illustrated Group Counselling based on Acceptance and Commitment Therapy that amounts of Psychological flexibility and marital intimacy were significantly increased in experimental than control group (P<0/05). Conclusion: The results of this study indicate that group counseling based on acceptance and commitment therapy can be used as an effective psychological intervention on the psychological flexibility and marital intimacy of Infertile Women.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Acceptance and Commitment Therapy
  • Psychological flexibility
  • Marital Intimacy
ایمانی، مهدی. (1395). بررسی ساختار عاملی پرسش‌نامه انعطاف‌پذیری روان‌شناختی در دانشجویان. مجله مطالعات آموزش و یادگیری. 8(15): 162-181.
اتحادیه، سحر. (1395). مقایسه اثربخشی گروه‌درمانی مبتنی بر پذیرش و تعهد با گروه‌درمانی متمرکز بر هیجان بر صدمه دلبستگی و انعطاف‌پذیری شناختی در زنان نابارور. پایان‌نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه فردوسی مشهد.
اعتمادی، عذرا. (1385). افزایش صمیمیت زناشویی. فصلنامه تازه‌های روان‌درمانی. 13(49 و 50): 21-42.
ایرانی برقی، زیبا.، زارع، حسین.، عابدین، مریم. (1394). اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر سرمایه روان‌شناختی در بیماران مبتلا به سرطان مری. فصلنامه علمی پژوهشی روانشناسی سلامت.4(14):5-19.
بکائی، مهشید.، سیمبر، معصومه.، یاسینی اردکانی، مجتبی.، علوی مجد، حمید. (1396). بررسی تأثیر ناباروری بر روابط زوجین: یک مطالعه کیفی. مجله تحقیقات کیفی در علوم سلامت. (1): 63-77.
بهشتیان، فاطمه.، احدی، حسن.، علمی منش، نیلا.، کراسکیان موجمباری، آدیس. (1397). مقایسه اثربخشی درمان پذیرش و تعهد و درمان مصون‌سازی در برابر استرس بر سرمایه روان‌شناختی زنان نابارور. فصلنامه علمی پژوهشی روانشناسی سلامت. (27):81-99.
حسینی، معصومه. (1396). اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد (ACT) بر صمیمیت و شادی زناشویی زنان دچار افسردگی و تعارض زناشویی. پایان‌نامه کارشناسی ارشد. دانشکده ادبیات و علوم انسانی. دانشگاه باهنر کرمان.
حسن‌پور اذغدی، بتول.، سیمبر، معصومه.، دادهیر، ابوعلی.، حسین رشیدی، بتول. (1392). تبیین تأثیرات روانی نازایی در زنان نابارور در جستجوی درمان: یک مطالعه کیفی. نشریه علمی-پژوهشی دانشکده پرستاری و مامایی. 23(83): 1-8.
خانجانی وشکی، سحر.، شفیع‌آبادی، عبدالله.، فرزاد، ولی‌الله.، فاتحی زاده، مریم. (1396). مقایسه اثربخشی زوج‌درمانی شناختی–رفتاری و زوج‌درمانی مبتنی بر پذیرش و تعهد بر صمیمیت زناشویی زوجین متعارض شهر اصفهان. مجله دانش پژوهش در روانشناسی کاربردی. 17(66):31-40.
 خانی، سمیرا.، باباخانی، نرگس. (1395). مقایسه و رابطه رشد معنوی و استرس ادراک‌شده با شادکامی در زنان نابارور و بارور شهر تهران. فصلنامه علمی پژوهشی روانشناسی سلامت، (1):93-104.
دیر کوند مقدم، اشرف.، دل پیشه، علی.، سایه میری، کوروش. (1392). بررسی میزان ناباروری در ایران به روش مرور سیستماتیک. مجله زنان، مامایی و نازایی ایران. 16 (81): 1-7.
 زارع، حسین. (1396). اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد در بهبود انعطاف‌پذیری و همجوشی شناختی. دو فصلنامه علمی پژوهشی شناخت اجتماعی. 6 (11): 121-130.
عباسی، حسین.، رضازاده، جمیله. (1391). فراتحلیل روان‌شناختی نتایج مطالعه‌های مرتبط با ناباروری در ایران. مجله زنان، مامایی و نازایی ایران.5(13):26-33.
 قزلباشیان، زهرا.، عارفی، مختار. (1394). صمیمیت زناشویی و خرسندی زناشویی در زنان نابارور و عادی. مجله تحقیقات بالینی در علوم پیراپزشکی. 4(4):360-367.
 سعادتمند، خدیجه. (1395). بررسی اثربخشی زوج‌درمانی مبتنی بر پذیرش و تعهد بر صمیمیت، بخشش و بهزیستی روان‌شناختی زوج‌ها. پایان‌نامه کارشناسی ارشد. دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی. دانشگاه شهید چمران اهواز.
 کربلایی، محبوبه.، آذری، الناز. (1396). اثربخشی درمان هیجان مدار بر صمیمیت زناشویی و کاهش دل‌زدگی زناشویی زوجین مراجعه‌کننده به مراکز مشاوره منطقه 2 شهر تهران. مجله مطالعات روانشناسی و علوم تربیتی.3 (1 و 2): 108-117.
نعمتی، ژیلا. (1396). مقایسه کیفیت زندگی و صمیمیت زناشویی زنان نابارور و بارور در شهرستان بندرعباس. پایان‌نامه کارشناسی ارشد. گرایش روان‌شناسی بالینی. دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس.
هاشمی، فاطمه.، فیلی، علیرضا.، صفاری نیا، مجید (1393). اثربخشی آموزش مهارت مدیریت استرس (شناختی – رفتاری) بر سلامت روان زنان نابارور. فصلنامه علمی پژوهشی روانشناسی سلامت.3(4): 58-69.
Azadeh, M,. Kazemi Z, H,. & Besharat, M A (2015). Effectiveness of Acceptance and Commitment Therapy on Interpersonal Problems and Psychological Flexibility in Female High School Student With Social Anxiety Dosorder. Glo Journal of Health Science, 8(3), 131-138.
Bagarozzi, D.A. (2001). Enhancing intimacy in marriage, Branner- Rouledye. Tylor &Forancis group. USA.
Brown, B L., Whittingham, K., Boyd, R., Mckinlay, L,. & Sofronoff, K (2017). Does Stepping Stones Triple P plus Acceptance and Commitment Therapy improve parent, couple, and family adjustment following paediatric acquird brain injury? A randomised controlled trail. Behaviour Research and Therapy, 3(5),58-66.
Berek, JS (2007). Berek & Novak s Gynecology. 14th edition. Lippincott Williams and Wilkins, Philadelphia.
Baghiani Moghaddam MH, Aminian AH, Abdoli AM, Seighal M, Fallahzadeh H, Gasemi N (2011). Evaluation of general healeh of the infertile couples. Iranian Journal of Reproductive Medicine, 9(4), 309-314.
Canha, M, Galhardo, A, Pinto-Gouveia, J (2016). Experiential avoidance, Self-compassion, Self judgment and Coping style in infertility. Sexual and Reproductive Healthcar, Retrieved from www.srhcjournal.org.
Dahl, J, C., Plumb, J, C., Stewart, L & Lundgren, T (2009). The Art & Science of Valuing in Psychotherapy. Helping Clients Discover, Explore, and Commit to Valued Action Using Acceptance and Commitment Therapy. New Hrbinger Publication.
Deval, C, Bernard C S., & Monestes, J L(2017). Effect of an acceptance and commitment therapy intervention on leaders and managers psychological flexibility. Journal de therapie comportementale et Cognitive, 27(1),34-42.
Fledderus, M, Bohlmeijer, ME & Schreurs KM (2012). Acceptance and Commitment therapy as guided self-help for psychological distress and positive mental health: a randomized controlled trial. Psychological Medicine, 3(42), 458-498.
Gavi, F,. Jamale, S,. Mosalanejad, L,. Mosallanejad,z. (2015). A Study of Couple Burnout in Infertile Couples. Glob J Health Sci, 8(4),158-165.
Harris, R, MD (2009). Act with love, Stop Struggling, Reconcil Differences, and Strengthen Your Relationship with Acceptance and Commitment Therapy. New Harbinger Publications.
Hayes, S. C (2004). Acceptance and commitment therapy, Relational Frame Theory, and the Third Wave of Behavioral and Cognitive Therapies. Behavior Therapy, 35, 639-665.
Hayes, S. C., Levin, M. E., Plumb-Vilardaga, J., Vallittae, j. L., & Pistorello, J (2013). Acceptance and commitment therapy and contextual behavioral science: Examining the progress of a distinctive model of behavioral and cognitive therapy. Behavior Therapy, 44(2),180-198.
Hayes, S.C. (2005). Stability and Change in cognitive behavior therapy: Considering the implications of ACT and RFT. Journal of Rational-Emotive and Cognitive Behavior Therapy, 23: 131-151.
Hayes, S.C & Strosahl, K.D (2010). A Practical Guide to Acceptance and Commitment Therapy. Springer Science and Business Media Inc., New York.
Hayes, S. C., Luoma, J. B., Bond, F. W., Masouda, A., & Lillis, J (2006). Acceptanace and Commitment Therapy: Modal, Process and outcomes. Behav. Res. Ther. 44(1),1-25.
Heidari, A, Heidari, H, & Davoudi, H. (2017). Effectiveness of acceptance and commitment therapy-based therapy on the physical and psychological marital intimacy of women. Ineternatinal Journal of Educational & Psychological Researches, 3(3), 163-167.
Joelsson, L, S., Tyden, T., Wanggren K., Georgakis, MK, Stern, J., Berglund, A., Skalkidou,A (2017). Anxiety and depression symptoms among sub-fertile womwn, women pregnant after infertility treatment, and naturally pregnant woman. Eur Psychiatry, sep 45,212-219.
Khanjani V, S., Shafiabadi, A, Farzad, V, Fatehizade,M (2017).A Comparison of the Effectiveness of Cognitive – Behavioral Couple Therapy and Acceptance and Commitment Couple Therapy in the Couple’s Conflict in the City of Isfahan, Jundishapur J Health Sci,9(3),1-7.
Kumar Deka, P, Sarma, S (2010). Sychological aspects of infertility. British Journal of Medical Practitioners,3(3),336.
Karimzadeh, KH, Salimi, M (2018). The effectiveness of couple(based on acceptance and commitment therapy) on intimacy, forgiveness, and psychological well-being between couples, case study: personal of Omidieh Education Department, Iran. European Journal of Education Studies. 4(9), 3-8.
Lacatos, E, Stigeti, JF, Ujma, PP (2017). Anxiety and Depression among infertile weman. A cross-sectional survey from Hungary. Retrieved from https://www .researchgate.net/publication.
Laurenceau, J P, Barrett, L F)1998). Intimacy as an Interpersonal Process: The Importance of Self-Disclosure, Partner Disclosure, and Perceived Partner Partner Responsiveness on Interpersonal Exchanges.Journal of Personality and Social Psychology, 74(5), 1238-1251.
Oliva A., Spira A., Maltinger L (2001). Contribution of environmental factors to the risk of male infertility. Hum Repord, 16(8), 68-76.
Pasha, H,. Basirat, Z,. Esmaelzadeh S,. Faramarzi, M,. Adibrad,H (2017). Marital Intimacy and Predictive factors Among Infertile Women in Northern Iran. Journal of clinical and Diagnostic Research, 11(5), 13-17.
Peterson, B D., Eifert, Georg (2011). Cognitive and Behavioral Therapy To Treat Infertility Stress. Journal of Cognitive and Behavioral Practice, 4(18),577-587.
Shahabi Nezhad, Z,. Zandipor, T,. & Hosseinian, S (2017). Efficacy of acceptance and commitment therapy on fear intimacy and self-criticism in woman working in Welfar Institute of Kerman. Behavioral Research Center of SBMU, 3(4),53-67.
Shani, C,. Yelena, S,. Reut, BK,. Adian, S,. Sami, H (2016). Suicidal risk among infertile women undergoing in-vitro fertiliziation: Incident and risk factors. Psychiatry Research, 30(240), 53-59.
Vahidi S., Ardalan A., Mohammad K (2009). Prevalence of primery infertility in the Islamic Republic of Iran in 2004- 2005. Asia Pac J Public Health,21(3),287-93.
Van Balen, F & Gerrits T (2001). Quality of infertility care poor-resource areas and the introduction of new reproductive thechnologies. US National Library of Medicine National Institutes of Health. 16(2),215-219.
Wersebe, H., Roselind, L., Meyer, A H,. Hofer، P, & Gloster, A (2018). The link between stress, well-being, and psychological flexibility during an Acceptance and Commitment Therapy self-help intervention. Internatinal Journal of Clonical and Health Psychology, 18(3),60-68.
Ying, LY., Wu, LH,. Loke, AY(2015). Gender differences in experiences with and adjustments to infertility: A literature review. Int J Nurs Dtud. 52(10),1640-52.