تاثیر تمرینات پیلاتس بر برخی عوامل روانی و رابطه آن با شاخص توده بدنی زنان چاق غیرفعال.

نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد، گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران.

2 دانشجوی دکتری، گروه رفتار حرکتی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

3 استادیار،گروه رفتار حرکتی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران.

4 استادیار، گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران.

چکیده

مقدمه: امروزه بحث سلامت در حوزه های جسمانی و روانشناختی افراد غیر فعال از موضوعات مهم جهانی است. هدف از این مطالعه،بررسی تاثیر یک دوره تمرینات پیلاتس بر برخی عوامل روانی و رابطه آن با شاخص توده بدنی زنان چاق غیرفعال شهر اهواز بود. روش: این پژوهش مطالعه ای نیمه تجربی با طرح پیش آزمون - پس آزمون بود. 30 نفر از زنان چاق و غیر فعال از مناطق مختلف شهر اهواز به عنوان آزمودنی در تحقیق انتخاب و به طور تصادفی در دو گروه کنترل و تجربی تقسیم شدند. آزمودنی های گروه تجربی به مدت هشت هفته، سه جلسه در هفته و هر جلسه 40-60 دقیقه در تمرینات منتخب پیلاتس شرکت کردند. ابزار گردآوری اطلاعات شامل پرسشنامه ویژگی های جمعیت شناختی و پرسشنامه افسردگی، اضطراب و استرس (DASS21) بود. برای تجزیه و تحلیل داده هااز آزمون آماری T مستقل، Paired T-test و ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد. یافته‌ها: نتایج نشان داد که بینمیانگینامتیازاتاسترس،اضطرابوافسردگی نمونه هایپژوهشقبلوبعدازمداخلهدرگروهتجربی تفاوت معناداری وجود دارد. همچنین بینشاخصتودهبدنیومیزانافسردگی، استرس و اضطراب آنانرابطه مثبتومعناداریوجودداشت. نتیجه‌گیری: به طور کلی نتایج مطالعه حاضر نشان داد که احتمالا تمرینات پیلاتس موجب بهبود و پیشگیری مشکلات روانشناختی زنان چاق غیر فعال می‌گردد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The effect of Pilates training on some psychological factors and their relation with body mass index of passive obese

نویسندگان [English]

  • Rezvan khairandsh 1
  • Ayoub hashemi 2
  • Rasoul abedanzadeh 3
  • Rouhollah Ranjbar 4
1 MSc, Dept. of Sport Physiology, Sport Science Faculty, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran.
2 Ph.D. Student, Dept. of Motor Behavior, Sport Science Faculty, University of Tehran, Tehran, Iran.
3 Assistant Professor, Dept. of Motor Behavior, Sport Science Faculty, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran.
4 Assistant Professor, Dept. of Sport Physiology, Sport Science Faculty, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran.
چکیده [English]

Objective: Nowadays, the issue of health status in physical and psychological fields in Passive people is getting global attention. The aim of this study was to investigate the effect of Pilates training on some psychological factors and their relation with body mass index of passive obese women in Ahvaz city. Method: This research was a semi-experimental study with pretest-posttest design. For this Purpose, 30 passive obese women from different parts of Ahwaz were selected and randomly divided into experimental and controlgroups. The experimental group participated in Pilates exercises for eight weeks, three sessions per week and 60-40 minutes each session. The data gathering tools consisted of demographic characteristics and Depression, Anxiety and Stress (DASS21) questionnaires. Data were analyzed using Independent T -test ,Paired t-test  and Pearson correlation coefficient. Results: results showed that in the experimental group there is a significant difference between the mean scores of stress, anxiety and depression before and after the intervention . Also, there was a significant positive correlation between body mass index and depression, stress and anxiety. Conclusion: in general, The results of this study showed that Pilates training may improve and prevent psychological problems in passive obese Woman.

کلیدواژه‌ها [English]

  • mental factors
  • obese women
  • passive
  • Pilates training
  • psychological factors
 بیدادیان،م؛بهرامی،ه؛پورشریفی،ح؛زهرایی،ش.(1392).« طراحی و ارزیابی الگوی پیش بینی نگهداری وزن در زنان مبتلا به چاقی». فصلنامه علمی پژوهشی روانشناسی سلامت،2(8)،22-39.
 تقدسی، م؛ ترابیان، م؛ صداقتی، پ. (1394). « تاثیر تمرینات پیلاتس بر اضطراب زنان با دیابت نوع دوم». مجله پرستاری اراک، 4(1)، 687-669.
جلالی نیا، س؛ رسول زاده، ن؛ کاظم نژاد، ع. (1389). « تاثیر ورزش بر روی افسردگی زنان چاق». مجله تحقیق پرستاری، 18(5)، 33-41.
علی بخشی، ز؛علیپور،ا؛ فرزاد، و؛ دهکردی،م. (1394). « نقش واسطه ای افسردگی در رابطه بین دلبستگی و سبک فرزندپروری با چاقی و اضافه وزن دختران نوجوان». فصلنامه علمی پژوهشی روانشناسی سلامت، 4(13)، 39-51.
دیباجی نیا، پ؛ زنگنه، ج. (1387). «ارزیابی اولیه پایایی و پایایی مقیاسهای افسردگی، اضطراب و استرس (DASS)  در نمونه های غیر بالینی». مجله رفتار حرکتی، 1(31)، 23-38.
دهکردی ، م. (1394). « مقایسه اختلالات اضطرابی در دختران دارای اضافه وزن با دختران دارای وزن طبیعی». فصلنامه علمی پژوهشی روان شناسی سلامت، 2(7)، 56-43.
رشیدی، ز؛ دانشور،ع؛ شجاعی، م. (1391). « تاثیر هشت هفته تمرینات پیلاتس بر زنان یائسه». مجله علوم پزشکی اصفهان، 31(231)، 423-408.
سیف صفاری، س؛ فیروزآبادی، ع؛ قانعی زاده، ع. (1392). « ویژگی و مشخصات افسردگی در نمونه بیماران ایرانی». مجله علوم پزشکی ایران،38 (1)، 29-22.
غفاری، م؛ شریفی، غ ح. (1391). « بررسی میزان استرس، اضطراب و افسردگی سالمندان مراجعه کننده به مراکز سالمندی تهران در سال 1388». مجله علوم سلامت، 7(2)، 53-59.
مختاری، م.(1392). « تاثیر تمرینات پیلاتس بر عوامل ذهنی و روانی زنان مسن». مجله کومش، 17(5) ، 463-452.
وفایی، س؛ صالحی، ص. (1392). « سطوح اضطراب و افسردگی و رابطه آن با شاخص توده بدنی در دانشجویان پرستاری». مجله علوم پزشکی ایران دانشگاه آزاد اسلامی، 23(2)، 154-159.
Critchley, D.J, Pierson , Z, Battersby , G.(2011). Effect of Pilates mat exercises and conventional exercise Programs on transversus abdominis and obliquus internus abdominis activity: pilot randomised trial. Journal of Manual therapy, 16(2),183-189.
 De Wit , L, Luppino, F, Zitman , F, Cuijpers,  P.(2010). Depression and obesity: a meta-analysis of community-based studies. Journal of psychiatry research, 178, 230-5.
Dunn A.L, Clark , C, Chambliss , H.(2008). Exercise treatment for depression efficacy and dose response. Journal of Prevent Medical, 28(1), 1-8.
Eyigor,S,Karapolat, H, Durmaz, B.(2010). Effects of pilates exercises on functional capacity, flexibility, fatigue, depression and quality of life in female breast cancer Patients: a randomized controlled study. European journal physic rehabilitation medical, 46(4),481-487.
Ivarsson, T, Svalander, P, Litlere, O.(2010). Weight concerns, body image, depression and anxiety in Swedish adolescents. journal of Eat Behavior,7,161-175.
James J.A.(2009). Relations of mood with body mass index changes in severaly obese women enrolled in a supported physical activity treatment. Journal of obesity Facts, 1, 88-92.
Kim, C. S, Kim, J. Y.(2014). The effects of a single bout Pilates exercise on mRNA expression of bone metabolic cytokines in osteopenia women. Journal of Exercise Nut & Bioch, 18(1), 69.‏
Kloubec, J.A. (2010). Pilates for improvement of muscle endurance, flexibility, balance, and posture. Journal of Streng Condition Research, 24(3), 661-667.
Küçük, F, Ayşe, L.(2015). Impact of the clinical Pilates exercises and verbal education on exercise beliefs and psychosocial factors in healthy women. Journal of physic therapy science, 27(11), 3437-3443.‏
Kuo, Y.L, Tully, E.A, Galea, M.P.(2009). Sagittal spinal posture after Pilates based exercise in healthy older adults. Journal of Spine, 34(10),1046- 1051.
Marinda, F, Magda, G, Ina, S, Brandon, S.(2013). Effects of a mat Pilates program on cardio metabolic parameters in elderly women. Pakistan journal of medical science,29(2),500-504.
Mishell, D.R.(2009). Premenstrual disorders: epidemiology and disease burden. Journal of manag Care, 11(16),473-479.
Morgan, J. A.(2017(.The effects of aerobic exercise on depression-like, anxiety-like, and cognition-like behaviours over the healthy adult lifespan. journal of Behavior Brain Research,4(6),112-134.
Nakata A.(2013). Psychosocial job stress and immunity: a systematic review. Journal of psychiatry clinic north american: Methods and Protocols,4,39-75.‏
Rivenes, A.C, Harvey, S.B.(2011)." The relationship between abdominal fat, obesity, and common mental disorders: results from the HUNT study". Journal of Psychosom Research, 66,269-75.
Roche, L .T, María, T, Ignacio, F .(2016)." Effect of ‘Exercise Without movements’yoga method on mindfulness, anxiety and depression". Journal of clinick practice,25,136-141.‏
San youn, R.(2016)." Effect of a 16-week Pilates exercise program on the ego resiliency and depression in elderly women". Journal of exercise rehabilitation, 12(5),494.
Sadock, B, Kaplan, V.(2010). Kaplan and Sadock’s. comprehensive text book of psychiatry. 7th ed. North American: Lippincott Williams & Wilkins.
Salgado, J.F.(2008). The big five personality dimensions and counterproductive behavior. international journal of research, 10, 117-125.
Sleddens, E.F.C, Gerards, S.M.P.L, Kremers, S.P.F. (2011). General parenting, child overweight and obesity-inducing behaviors. A review. International Journal of Pediatric Obesity, 6, 12–27.
Stubbs, B.(2017). An examination of the anxiolytic effects of exercise for people with anxiety and stress-related disorders: A meta-analysis. Journal of psychiatry research, 249,102-108.
Takenaka, k.(2007). Exercise psychology: The contents and future in Japan. Japan Journal of sport psychiatry,25, 13 – 29.
Wake, M, Nicholson, J. M, Hardy, P, Smith, K. (2007). Preschooler obesity and parenting styles of mothers and fathers: Australian National Population Study. Pediatrics, 120, 1520–1527.
Zhao, G, Ford, E.S, Mokdad, A.H.(2012). Depression and anxiety among US adults: associations with body mass index. International Journal of Obesity,33,257-66.