بررسی الگوی خوردن هیجانی، بدتنظیمی هیجان، عزت نفس و تکانشگری در بروز اعتیاد غذایی دانشجویان

نوع مقاله: علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه روانشناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز.

2 کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی، دانشگاه شهید چمران اهواز

3 دانشیار گروه روانشناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده

مقدمه: شواهد پژوهشی گوناگون، شباهت­هایی میان اعتیاد به مواد و مصرف برخی مواد غذایی را نشان داده­اند. هدف پژوهش حاضر طراحی و آزمون الگویی از برخی پیش­آیندهای اعتیاد غذایی است. روش: نمونه­ی این پژوهش شامل 306  نفر (142 مرد و 164 زن) از دانشجویان کارشناسی دانشگاه شهید چمران اهواز بود که به روش تصادفی مرحله­ای انتخاب شدند. برای سنجش از مقیاس­های اعتیاد غذایی-2، خوردن هیجانی، تکانشگری بارت-11، دشواری در تنظیم هیجان و عزت نفس روزنبرگ استفاده گردید. ارزیابی الگوی پیشنهادی از طریق الگویابی معادلات ساختاری  و با استفاده از نرم افزارهای SPSS ویراست 22 و AMOS ویراست 21 انجام گرفت. جهت آزمون اثرهای غیرمستقیم در الگوی پیشنهادی از روش بوت استراپ استفاده شد. یافته ­ها: نتایج نشان دادند که الگوی پیشنهادی از برازش نسبتاً خوبی برخوردار است.مسیرهای مستقیم بدتنظیمی هیجانی و تکانشگری به اعتیاد غذایی، بدتنظیمی هیجانی و عزت نفس به تکانشگری و مسیرهای غیر مستقیم بدتنظیمی هیجانی و عزت نفس به اعتیاد غذایی با میانجی­گری تکانشگری معنی­دار شد، و مسیرهای مستقیم خوردن هیجانی و عزت نفس به اعتیاد غذایی معنی­دار نشد. نتیجه ­گیری: با توجه به نتایج، بدتنظیمی هیجانی و تکانشگری به­ صورت مستقیم و عزت نفس با میانجی­گری تکانشگری در بروز اعتیاد غذایی نقش دارند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Testing a model of Emotional Eating, , Emotional Dysregulation, Self-Esteem, and Impulsivity in Food Addiction among students

نویسندگان [English]

  • soodabeh Bassak Nejad 1
  • Nima Aarefi 2
  • Nasrin Arshadi 3
1 Associate Professor in Psychology, Shahid Chamran University of Ahvaz
2 M.A. in Clinical Psychology, Shahid Chamran University of Ahvaz
3 Associate Professor in Psychology, Shahid Chamran University of Ahvaz.
چکیده [English]

Objective: There are different research evidence that show similarities between addiction to drugs and consuming some kinds of foods. The purpose of this study was designing and testing a model of some antecedents of food addiction. Method: The participants of the study were 306 undergraduate students of Shahid Chamran University of Ahvaz (142 male and 164 female) that were selected by multistage random sampling method. The instruments were used Yale Food Addiction Scale-2, Emotional Eating Scale, Barrat Impulsivity Scale-11, Difficulties in Emotional Regulation Scale and Rosenberg Self-Esteem Scale .the Fitness of the proposed model was examined through structural equation modeling, using SPSS-22 and AMOS-21 software packages. The indirect effects were tested using the bootstrap procedure. Results: Findings indicated that the proposed model fits the data relatively. Direct paths from emotional dysregulation and impulsivity to food addiction, emotional dysregulation , and self-esteem to impulsivity and the indirect path from emotional dysregulation and self-esteem to food addiction with the mediating role of impulsivity were statistically significant, but the direct paths from emotional eating and self-esteem to food addiction were not significant. Conclusion: According to the results of this study, emotional dysregulation and impulsivity have a direct effect, and self-esteem has an indirect effect through impulsivity on food addiction.

کلیدواژه‌ها [English]

  • : Emotional Eating
  • Impulsivity
  • difficulties in emotion regulation
  • Self -Esteem
  • Food Addiction

جاوید، محبوبه؛ محمدی، نوراله و رحیمی، چنگیز (1391). ویژگی­های روانسنجی نسخه فارسی یازدهمین ویرایش مقیاس تکانشگری بارت. روش­ها و مدل­های روان­شناختی، 2 (8)، 23-34.

عزیزی، علیرضا؛ شمس، جمال و میرزایی، آزاده (1389). بررسی رابطه تحمل آشفتگی و تنظیم هیجانی با میزان وابستگی دانشجویان به سیگار. حکیم، 1(13)، 11-18.

بدری علی­کردی، علیرضا (1394). اثربخشی درمان کاهش استرس مبتنی بر ذهن­آگاهی بر تکانشگری و حساسیت اضطرابی دانشجویان مبتلا به زخم گوارشی دانشگاه شهید چمران اهواز. پایان­نامه کارشناسی ارشد روان­شناسی بالینی، دانشگاه شهید چمران اهواز.

 رجبی، غلامرضا و بهلول، نسرین (1386). سنجش پایایی و روایی مقیاس عزت نفس روزنبرگ در دانشجویان سال اول دانشگاه شهید چهران. پژوهش­های تربیتی و روانشناختی، 3 (2)، 33-48.

محمدی، نوراله و رحیمی، چنگیز (1384). بررسی مقدماتی اعتبار و قابلیت اعتماد مقیاس حرمت خود روزنبرگ. فصلنامه روانشناسان ایرانی، 1(4)، 313-320

Aldao, A., Nolen-Hoeksema, S., & Schweizer, S. (2010). Emotion-regulation strategies across psychopathology: A meta-analytic review. Clinical Psychology Review, 30, 217–237.

Anestis, M. D., Smith, A. R., Fink, E.L., & Joiner, T.E. (2009). Dysregulated eating and distress: Examining the specific role of negative urgency in a clinical sample. Cognitive Therapy and Research, 33(4), 390–397.

Arnow, B., Kenardy, J., & Agras, W. S. (1995). The Emotional Eating Scale: The development of a measure to assess coping with negative affect by eating. International Journal of Eating Disorders, 18(1), 79–90.

Auerbach, R. P., & Gardiner, C. K. (2012). Moving beyond the trait conceptualization of self-esteem: The prospective effect of impulsiveness, coping, and risky behavior engagement. Behaviour research and therapy, 50(10), 596-603.

Blyderveen, S. V., Lafrance, A., Emond, M., Kosmerly, S., O'Connor, M., & Chang, F. (2016). Personality differences in the susceptibility to stress-eating: The influence of emotional control and impulsivity. Eating Behaviors, 23, 76-81.

Bocarsly, M. E. (2016). Food Addiction: Applying Substance Use Disorder Criteria and Characteristics to Identify Instances of Addictive-Like Eating. Neuropathology of Drug Addictions and Substance Misuse, 1st Edition, ebook Academic Press.

Brunault, P., Courtois, R., Gearhardt, A. N., Gaillard, P., Journiac, K., Cathelain, S., & Ballon, N. (2016). Validation of the French version of the DSM-5 Yale Food Addiction Scale (YFAS 2.0) in a nonclinical sample. The Canadian Journal of Psychiatry, 62(3), 199- 210.

Cocores, J. A., & Gold, M. S. (2009). The salted food addiction hypothesis may explain overeating and the obesity epidemic. Medical Hypotheses, 73, 892–899.

Corsica, J. A., & Pelchat, M. L. (2010). Food addiction: true or false? Current opinion in gastroenterology, 26(2), 165-169.

Crockett, A. C., Myhre, S. K., & Rokke, P. D. (2015). Boredom proneness and emotion regulation predict emotional eating. Journal of Health Psychology, 20(5), 670-680.

Dogan, T., Gocet Tekin, E., & Katrancioglu, A. (2011). Feeding your feelings: A self-report measure of emotional eating. Procedia Social and Behavioral Sciences, 15, 2074-2077.

Evers, C., Stok, F. M., & Ridder, D. T. (2010). Feeding Your Feelings: Emotion Regulation Strategies and Emotional Eating. Personality and Social Psychology Bulletin, 36(6), 792-804.

Gearhardt, A. N., & Corbin, W. R. (2012). Food addiction and diagnostic criteria for dependence. In K. D. Brownell & M. S. Gold (Eds.), Food and Addiction (pp. 492): Oxford University Press.

Gearhardt, A. N., Corbin, W. R., & Brownell, K. D. (2016). Development of the Yale Food Addiction Scale Version 2.0. Psychology of Addictive Behaviors, 30(1),113-121.

Gibson, E. L. (2006). Emotional influences on food choice. Sensory, physiological and psychological pathways. Physiology & Behavior, 89, 53-61.

Granillo, T., Jones-Rodriguez, G., & Carvajal, S. C. (2005). Prevalence of Eating Disorders in Latina Adolescents: Associations with Substance Use and Other Correlates. Journal of Adolescent Health, 36(3), 214-220.

Levitan, R. D., & Davis, C. (2010). Emotions and eating behavior: Implications for the current obesity epidemic. University of Toronto Quarterly, 79(2), 783-799.

Meule, A, Kubler, A. (2012)Food cravings in food addiction: the distinct role of positive reinforcement. Eating Behaviors, 13(3), 252-255.

Meule, A., & Gearhardt, A. N. (2014b). Food addiction in the light of DSM-5. Nutrients, 6, 3653–3671.

Parylak, S. L., Koob G. F., Zorrilla, E. P. (2011). The dark side of food addiction. Physiology & behavior, 104,149-156.

Pivarunas, B., and Conner, B. T. (2015). Impulsivity and emotion dysregulation as predictors of food addiction. Eating Behaviors, 19, 9–14.

Pursey, K., Stanwell, P., Gearhardt, A., Collins, C., & Burrows, T. (2014). The prevalence of food addiction as assessed by the Yale Food Addiction Scale. A systematic review. Nutrients, 6, 4552–4590.

Smith, D. G, Robbins, T. W. (2012) the neurobiological underpinnings of obesity and binge eating: a rationale for adopting the food addiction model. Biological psychiatry, 73(9). 804–810.

Volkow, N. D., Wang, G. J., Tomasi, D., & Baler, R. D. (2013). Obesity and addiction: Neurobiological overlaps. Obesity Reviews, 14, 2–18.

Volkow, N., Wang, G., Fowler, J., & Telang, F. (2008). Overlapping neuronal circuits in addiction and obesity: evidence of systems pathology. Philosophical transactions of the Royal Society of London, 363(1507), 3191-3200.