نقش سیستم پاداش مغز در اضافه وزن و چاقی: بررسی نقش واسطه‌گری غذا خوردن هیجانی در رابطه‌ی بین حساسیت به پاداش و اضافه وزن

نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار روانشناسی دانشگاه خلیج فارس بوشهر.

2 کارشناس ارشد روانشناسی عمومی دانشگاه خلیج فارس بوشهر.

چکیده

مقدمه: شیوع چاقی در سطح جهانی در حال افزایش است. از میان عوامل مختلف تاثیر گذار، حساسیت به پاداش به عنوان یک ویژگی شخصیتی روان- بیولوژیکی که ریشه در مسیرهای دوپامینی دارد، می‌تواند عامل مهمی در زمینه عادات غذایی باشد. هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه‌ی حساسیت به پاداش با اضافه وزن و چاقی و بررسی نقش واسطه‌گری غذاخوردن هیجانی در این میان می‌باشد. روش: روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری پژوهش کلیه‌ی ‌دبیرستان‌های غیر انتفاعی شهر رشت بودند. اعضای نمونه شامل 650 دانش آموز  دختر و پسر ( 400 نفر دختر و 250 نفر پسر) بوده که به روش نمونه‌گیری خوشه‌ای انتخاب شدند. ابزار به کار گرفته شده در این پژوهش، ترازوی اندازه‌گیری وزن، مقیاس حساسیت به پاداش و مقیاس غذاخوردن هیجانی می‌باشد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از رگرسیون استفاده گردید. یافته‌ها: یافته‌ها نشان داد حساسیت بالا به پاداش با اضافه وزن رابطه‌ی مثبت و معنادار دارد و غذا خوردن هیجانی نقش میانجیگری در رابطه‌ی آن دو دارد. همچنین حساسیت پایین به پاداش رابطه‌ی مثبت و معناداری با چاقی داشت. نتیجه گیری: پژوهش تایید کننده‌ی نقش نظام پاداش مغز در میزان وزن می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The role of the brain's reward system in overweight and obesity: Investigating mediating role of emotional eating in relationship between sensivity to reward and overweight

نویسندگان [English]

  • Ali Pakize 1
  • Maryam Behzadfar 2
1 Associate Professor in Psychology, Persian Gulf University.
2 M.A. General Psychology, Persian Gulf University.
چکیده [English]

Objective: The prevalence of obesity in the world is rising. Among the various influential factors, sensitivity to rewards as a psycho-biological personality trait which is rooted in dopamine pathways can be a major contributor to food habits. The aim of this study was to examine the relationship between sensitivity to reward with overweight and obesity and also the mediating role of emotional eating in their relationship. Method: the research method is descriptive correlation type. The research Statistical Society have consisted of all high schools the city of Rasht. The sample have consisted of 650 students (400 girls and 250 boys) that selected with clustered sampling and were asked to complete sensitivity to reward and emotional eating scales and also used the balance for measurement of weight. To investigate the hypothesis, regression was used. Results: The results showed the relationship between high sensitivity to reward with overweight is significantly positive and emotional eating have a mediating role in their relationship. Also, the relation between low sensitivity to reward with obesity is significantly positive. Conclusion: The results of this research confirmed the role of the brain's reward system in the body weight

کلیدواژه‌ها [English]

  • Obesity
  • Overweight
  • Sensivity to reward
  • Emotional eating
آقا یوسفی، علیرضا؛ صفاری نیا، مجید؛ و ایمانی فر، حمید رضا. (1394). ارتباط چاقی و تکانشگری بر ادراک زمان.فصلنامه روانشناسی سلامت، 13، 89-99.
چوبدار، محمد. (1386). رابطه‌ی بین سیستن های بازدار/ فعال ساز رفتاری و سبک‌های دلبستگی  در بیماران قلبی. پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی. دانشگاه تبریز.
عبدی، رضا؛ بخشی پور، عباس؛ و محمود علیلو، مجید. (1390). میزان حساسیت سامانه های گرایش و بازداری رفتاری در افراد سوءمصرف کننده مواد، سیگاری و سالم. مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران، 17(3)، 241-247.
علی بخش، زهرا؛ علی پور، احمد؛ فرزاد، ولی اله؛ و علی اکبری، مهناز .(1394). نقش واسطه ای خوردن هیجانی، حرمت خود و خودمهارگری در مدلسازی چاقی دختران نوجوان. مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران، 134، 193-208. علی بخشی، زهرا؛ علی پور، احمد؛ فرزاد، ولی اله؛ و علی اکبری، مهناز .(1394). نقش واسطه ای افسردگی در رابطه بین دلبستگی و سبک فرزند پروری با چاقی و اضافه وزن دختران نوجوان. فصلنامه روانشناسی سلامت، 13،39-51.
Allison, D. B., Kaprio, J., Korkeila, M., Koskenvuo, M., Neale, M. C., & Hayakawa, K. (1996). The heritability of body mass index among an international sample of monozygotic twins reared apart. International Journal of Obesity and Related Metabolic Disorders, 20, 501–506.
Bassareo, V., De Luca, M. A., & Di Chiara, G. (2002). Differential expression of motivational stimulus properties by dopamine in nucleus accumbens shell versus core and prefrontal cortex. The Journal of Neuroscience, 22, 4709–4719.
Beaufour, C. C., Le Bihan, C., Hamon, M., & Thiebot, M.H. (2001). Extracellular dopamine in the rat prefrontal cortex during reward punishment and novelty associated behavior. Effects of diazepam Pharmacology.Biochemistry and Behavior, 69, 133–142.
Berridge, K. C. (2003). Pleasures of the brain. Brain and Cognition, 52, 106–128.
Blundell, J. E., Stubbs, R. J., Golding, C., Croden, F., Alam, R., Whybrow, S., et al. (2005). Resistance and susceptibility to weight gain: Individual variability in response to high-fat diet. Physiology & Behavior, 86, 614–622.
Blum, K., & Braverman, E. R. (2001). ‘‘Reward deficiency syndrome’’: An emerging concept. Molecular Psychiatry.
Bowirrat, A.,& Oscar-Berman, M. (2005). Relationship between dopaminergic neurotransmission, alcoholism, and reward deficiency syndrome. American Journal of Medical Genetics Part B-Neuropsychiatric Genetics, 132B, 29–37. Bragulat, V., Dzemidzic, M., Bruno, C., Cox, C.A., Talavage, T., Considine, R.V., and Kareken, D.A. (2010). Food-Related Odor Probes of Brain Reward Circuits during Hunger: A Pilot fMRI Study (Silver Spring, MD: Obesity).
Carver, C. S., & White, T. L. (1994). Behavioral inhibition, behavioral activation, and affective responses to impending reward and punishment: The BIS/BAS scales. Journal of Personality and Social Psychology, 67(2), 319-333.
Corwin, R. L. (2006). Bingeing rats: A model of intermittent excessive behavior? Appetite, 46, 11–15.
Cohen, M. X., Young, J., Baek, J-M., Kessler, C., & Ranganath, C. (2005). Individual differences in extraversion and dopamine genetics predict neural reward responses. Cognitive Brain Research, 25, 851–861.
Craeynest,M., Crombez,G., Koster,E.H.W., Haerens,L., & Bourdeaudhuij,I.D. (2008). Cognitive-motivational determinants of fat food consumption in overweight and obese youngsters. Journal of Behavior Therapy,39, 354-368.
Davis, C., & Fox, J.(2008). Sensitivity to reward and body mass index (BMI): Evidence for a non-linear relationship. Appetite ,50, 43-49.
Davis,C., Patte,K ., Levitan,R., Reid,C., Tweed,S., & Curtis,C. (2007). From motivation to behaviour: A model of reward sensitivity, overeating, and food preferences in the risk profile for obesity. Journal of Appetite, 48,12-19.
Davis, C., Strachan, S., & Berkson, M. (2004). Sensitivity to reward: Implications for overeating and overweight. Appetite, 42, 131–138. De Cock,N., Van Lippevelde, W., Vervoort ,L., Vangeel, J., Maes ,L., Eggermont, S., & et al.(2016). Sensitivity to reward is associated with snack and sugar sweetened beverage consumption in adolescents. Eur J Nutr,11,381-394.
Di Chiara, G., Bassareo, V., Fenu, S., De Luca, M. A., Spina, L., Cadoni, C., et al. (2004). DA and drug addiction: The nucleus accumbens shell connection. Neuropsychopharmacology, 47, 227–241.
Evans, A. H., Lawrence, A. D., Potts, J., MacGregor, L., Katzenschlager, R., Shaw, K., et al. (2006). Relationship between impulsive sensation seeking traits, smoking, alcohol and caffeine intake, and Parkinson’s disease. Journal of Neurology, Neurosurgery, and Psychiatry, 77, 317–321.
Franken, I. H. A., & Muris, P. (2005). Individual differences in reward sensitivity are related to food craving and relative body weight in healthy women. Appetite, 45, 198–201.
Hardin, M.G., & Ernst ,M. (2009). Functional Brain Imaging of Development-Related Risk and Vulnerability for Substance Use in Adolescents. J Addict Med,3(2),47–54.
Holden, C. (2001). Behavioral addictions: do they exist? Science Behavioral, 294, 980–982.
Gold, P. W., & Chrousos, G. P. (2002). Organization of the stress system and its dysregulation in melancholic and atypical depression: High vs low CRH/NE states. Molecular Psychiatry, 7, 254–275.
Geliebter, A., & Aversa, A. (2003). Emotional eating in overweight, normal weight, and underweight individuals. Eating Behaviors, 3, 341–347.
Grigson, P. S. (2002). Like drugs for chocolate: separate rewards modulated by common mechanisms. Physiology and Behavior, 76, 389–395.
Kelley, A. E., Baldo, B. A., Pratt, W. E., & Will, M. J. (2005). Corticostriatal-hypothalamic circuitry and food motivation: Integration of energy, action and reward. Physiology & Behavior, 86, 773–795.
Lasater,G., Piernas, C., & Popkin ,B.M. (2011). Beverage patterns and trends among school-aged children in the US, 1989-2008. Nutrition Journal,10,103-111.
Leshner, A. I., & Koob, G. F. (1999). Drugs of abuse and the brain. Proceedings of the Association of American Physicians, 111, 99–108.
Loxton, N. J., & Dawe, S. (2001). Alcohol abuse and dysfunctional eating in adolescent girls: the influence of individual differences in sensitivity to reward and punishment. International Journal of Eating Disorders, 29, 455–462.
Lutter, M., & Nestler, E.J. (2009). Homeostatic and hedonic signals interact in the regulation of food intake. J Nutr. 139, 629–632.
Maes, H. H., Neale, M. C., & Eaves, L. J. (1997). Genetic and environmental factors in relative body weight and human adiposity. Behavior Genetics, 27, 325–351.
Macht, M., & Mueller, J. (2007). Immediate effects of chocolate on experimentally induced mood states. Appetite 49, 667–674.
Noble, E. P., Fitch, R. J., Ritchie, T., Brunner, R. L., Zhang, Y., & et al. (1997). The D2 dopaine receptor gene: obesity, smoking, and mood. Obesity assessment, 12, 522–533. Nills,B.K., & Dana,M.S. (2016). Fuel not fun: Reinterpreting attenuated brain responses to reward in obesity.Journal of Physiology & Behavior, 162,37-45.
Pagoto, S. L., Spring, B., Cook, J. W., McChargue, D., & Schneider, K., & et al. (2006). High BMI and reduced engagement and enjoyment of pleasant events. Personality and Individual Differences, 40, 1421–1431.
Pappas, N. R.,& et al. (2002). Enhanced resting activity of the oral somatosensory cortex in obese subjects. Neuroreport, 13, 1151–1155.
Roitman, M.F., Wheeler, R.A., Wightman, R.M., & Carelli, R.M. (2008). Realtime chemical responses in the nucleus accumbens differentiate rewarding and aversive stimuli. Nat Neurosci. 11, 1376–1377.
Spitz, M. R., Detry, M. A., Pillow, P., Hu, Y., Amos, C. I., Hong, W. K., & Wu, X. (2000). Variant alleles of the D2 dopamine receptor gene and obesity. Nutrition Research, 20, 371–380.
Stice, E., Yokum, S., Blum, K., & Bohon, C. (2010a). Weight gain is associated with reduced striatal response to palatable food. Journal of Neurosci, 30, 13105–13109.
Story, M., Neumark-Sztainer, D., & French, S.(2002). Individual and environmental influences on adolescent eating behaviors. J Am Diet Assoc,102(3), 40–51.
Szczypka, M. S., Rainey, M. A., & Palmiter, R. D. (2000). Dopamine is required for hyperphagia in Lep0b/0b mice. Nature Genetics, 25, 102–104.
Telch, C.F., Agras, W.S., & Linehan, M.M. (2001). Dialectical behavior therapy for binge eating disorder. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 69(6), 1061-1065.
Turner, S.A., Luszczynska, A., Warner, L., & Schwazer, R. (2010). Emotional & uncontrolled eating styles and chocolate chip cookie consumption. A controlled trial of the effects of positive mood enhancement. Appetite, 54, 143-149.
Verbeken, S., Braet, C., Lammertyn, J., Goossens ,L., &  Moens, E.(2012). How is reward sensitivity related to bodyweight in children? Appetite, 58(2),478–83.
Volkow, N. D., Wang, G-J., Fowler, J. S., Logan, J., Gatley, S. J., Gifford, A., Hitzemann, R., Ding, Y.-S., & Pappas, N. (1999). Prediction of reinforcing responses to psychostimulants in humans by brain dopamine D2 receptor levels. American Journal of Psychiatry, 156, 1440–1443.
Volkow, N. D., Wang, G.-J., Fowler, J. S., Logan, J., Jayne, M.,  Francesschi, D., et al. (2002) . ‘‘Nonhedonic’’ food .