ارزیابی عملکرد شناختی کودکان دارای مشکل اضافه وزن و چاق در آزمون برج لندن و آزمون استروپ در مقایسه با کودکان دارای وزن نرمال

نوع مقاله: علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترا روانشناسی شناختی پژوهشکده علوم شناختی

2 استاد گروه روانشناسی دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

3 دانشجوی دکترا شناخت اجتماعی پژوهشکده علوم شناختی

چکیده

مقدمه: مطالعات نشان داده است که چاقی و اضافه وزن با افت کارکردها و تواناییهای شناختی همراه است. که می تواند به دلیل تغییرات ایجاد شده در ساختار و کارکردهای مغز باشد، این مطالعه  با هدف ارزیابی چگونگی عملکرد کارکردهای اجرایی به ویژه عملکرد سیستم بازداری و کنترل و حل مساله در دو گروه کودکان و نوجوانان دارای اضافه وزن و چاق و کودکان نرمال انجام شده است.  روش: طرح مطالعه حاضر از نوع علی- ­مقایسه­ ای می باشد. در این مطالعه 41 دانش آموز در محدوده سنی 7 تا 12 سال،21 دانش آموز دارای اضافه وزن و چاق و 20 دانش آموز دارای وزن نرمال، از جمعیت دانش آموزان دبستانهای تهران در سال 95 به شیوه­ نمونه­ گیری در دسترس به عنوان نمونه­های این پژوهش انتخاب شدند و دو آزمون استروپ و برج لندن ارزیابی شدند.  یافته­ ها: نتاییج حاصل از مقایسه میانگین عملکرد دانش آموزان در آزمونها نشان می دهد، که در عملکرد سیستم بازداری و کنترل بین دو گروه تفاوت معنادار وجود دارد، عملکرد کودکان چاق پایین تر است. نتیجه­ گیری: : یافته ها نشان می دهد عملکرد شناختی کودکان چاق و دارای اضافه وزن نسبت به کودکان دارای وزن نرمال پایین تر است، که این افت عملکرد می تواند به مرور سایر تواناییهای شناختی آنها را نیز متاثر سازد و در موفقیت های تحصیلی و اجتماعی آنها تاثیر گذار باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Assessment of Cognitive Function in obese & overweight children compared with children of normal weight in the Tower of London & Stroop test

نویسندگان [English]

  • Asiyeh Rezaei Niyasr 1
  • Hossein Zare 2
  • Farzaneh Barjesteh 3
1 PHD Student in Cognitive Psychology, Institute for Cognitive Sciences Studies
2 Professor in Department of Psychology, Payam Noor University, Tehran, Iran
3 PHD Student in Cognitive Psychology, Institute for Cognitive Sciences Studies.
چکیده [English]

Introduction: Studies have shown that overweight and obesity are associated with poor executive function and cognitive abilities. This can be due to changes in the structure and function of the brain, the aim of the study was to investigate executive functions, particularly inhibition control system and problem - solving in groups of overweight and obese children compared with normal weight children. Method: design study is causal- comparative.  41 primary school students, in 7 to 12 year age, Of the population of primary school of Tehran were selected as samples available in 1395. 21 students with excess weight and 20 students with normal weight were measured in Strop test, the Tower of London tools and BMI. Results: The results of T-test showed significant differences in the ability in inhibitory system function between two groups Conclusion: According to the findings, it seems the obese children and adolescents have poorer inhibition control system than normal weight peers.  This deficiency can reduce the other cognitive abilities in long term and have an impact on children's academic and social success.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cognitive Function
  • Strop test
  • The Tower of London
  • children
  • Obesity

- اقتداری، اصغر؛ شریعت، سید وحید؛ فراهانی، حجت اله (1390). کارکردهای شناختی در بیماران مبتلا به سایکوز ناشی از مصرف  مت آمفتامین در مقایسه با گروه شاهد. فصلنامه تازه های علوم شناختی، شماره 4، 26-20.

- پرشکوه ، نسترن؛ حسن دوست، فاطمه؛ مودب، فاطمه؛ رضایی، عاطفه (1394). شیوع چاقی در کودکان ایرانی و عوامل مرتبط با آن. کتابچه کنگره بین المللی چاقی مادر و کودک، 26-24 اردیبهشت ماه 94، ارومیه.

- تهرانی دوست، مهدی؛ رادگودرزی رضا، سپاسی میترا؛ علاقبندار جواد (1382). نقایص کارکردهای اجرایی در کودکان مبتلا به نقص توجه – بیش فعالی. تازه های علوم شناختی، دوره 5، شماره 7 ، 1-9.

- دامادنژاد، شهرزاد؛ علیپور، احمد؛ زارع، حسین (1392). مقایسه میزان دلبستگی والدین و مهارگری عاطفی در نوجوانان 11 تا 18 سال با توجه به سطوح شاخص توده بدنی در شهر اصفهان. فصلنامه روانشناسی سلامت، سال دوم، شماره چهار، 21-5.

- سلیمانی، اسماعیل (1394). مقایسه ی عملکرد دانش آموزان با و بدون اختلال یادگیری ریاضی درآزمون برج لندن و مقیاس عملکرد پیوسته. مجله ناتوانایی های یادگیری، دوره 4، شماره 3، 73-56.

- علیپور، احمد؛ دوستی، رضا؛ زارع، حسین؛ آقایوسفی، علیرضا (1393). بررسی اثرات سایکوفیزیولوژی استرس آزمون استروپ بر مقادیر کورتیزول بزاقی، نبض و فشار خون دانشجویان، فصلنامه روانشناسی سلامت، سال سوم، شماره سوم، 17-5

-  میر سلیمانی، حسین؛ مختاری لاکه، نسرین؛ میرهادیان، لیلا؛ کاظم نژاد لیلی، احسان (1394). بررسی پیش بینی کننده های اضافه وزن و چاقی در کودکان بدو ورود به دبستانهای شهر رشت. مجله پرستاری و مامایی جامع نگر، سال 25 ، شماره 77، 62-55

-  نوح جاه، صدیقه؛ کار اندیش، مجید؛ ملیحی رضا، تمدن فخری (1390). بررسی شیوع اضافه وزن و پاقی در کودکان 5- 2 ساله تحت پوشش مراکز بهداشتی شهر اوهاز با استفاده از معیارهای جدید سازمان بهداشت جهانی سال 1388-1387. فصلنامه دانشجویی جنتا شاپور، دوره دوم، شماره 2، 68-62. 

-  Alison E. Field CN, Matthew W.( 2005). “Weight status in childhood as a predictor of becoming overweight or hypertensive in early adulthood”. Obes ResJanuary 13(1): 163-169.

-  Batterink,  L. Yokum, S & Stice, E.(2010). “Body mass correlates inversely with inhibitory control in response to food among adolescent girls: an fMRI study”. NeuroImage, vol. 52, no. 4, pp. 1696–1703.

-  Baron,I.S.(2004). Neuropsychological evaluation of the child. New York: Oxford.

-  Boeka, AG & Lokken, KL.(2008). “Neuropsychological performance of a clinical sample of extremely obese individuals”. Arch Clin Neuropsychol. ;23(4):467.

-  Carelli, R.M. Ijames, S.G. Crumling, A.J.(2000). “Evidence that separate neural circuits in the nucleus accumbens encode cocaine versus “natural” (water and food) reward”. J Neurosci ,20:4255–66.

-  Cattaneo,A. Monasta,LStamatakis,ELioret,S. Castetbon,K. Frenken,F.    Manios,Y. Moschonis,G. Savva,S. Zaborskis, ARito, A.INanu, M. Vignerová, JCaroli, MLudvigsson, JKoch, F.SSerra-Majem, LSzponar, Lvan Lenthe, FBrug, J.(2010). Overweight and obesity in infants and pre-school children in the European Union: a review of existing data. Obes Rev. May;11(5):389-98. 

-  Chen, J.L & Kennedy, C.(2005). “Factors associated with obesity in Chinese – American children”. Pediatr Nurs  Mar-Apr; 31(2): 110-5. 

-  Cserj´esi, R. Moln´ar, D. Luminet, O & L´en´ard, L.(2007).  “Is there any relationshipbetweenobesity andmental flexibility inchildren? ” Appetite, vol. 49, no. 3, pp. 675–678. 

-  Davison, K.K & Birch L.L (2007). “Childhood overweight: a contextual model and recommendations for future research. ” Obes Rev. August; 2(3): 159-171.

-  Delgado-Rico, E. Rio-Valle, J.S &  Albein-Urios, N.(2012). “Effects        of a multicomponent behavioral intervention on impulsivity and cognitive deficits in adolescents with excessweight”, Behavioural Pharmacology. vol. 23, no. 5-6, pp.  609– 615, 2012. 

-  Delgado-Rico, E. Rio-Valle, J. S. Gonzalez-Jimenez,  . E. Campoy, C      & Verdejo-Garcia, A.(2012) “BMI predicts emotion-driven impulsivity and cognitive inflexibility in adolescents with excess weight,” Obesity, vol. 20, no. 8, pp. 1604–1610.

-  Diamond A.(2013). Executive functions. Annu Rev Psychol ,64:135–68.

-  Dorosty Motlagh, A.R. Houshiar rad, A. Mohammad pour Ahranjani, B. Siassi, F. (2009). “Determination of the most relevant body mass index standard references to define obese Iranian school-age children Iranian.” Journal of Nutrition Sciences & Food Technology,; 4 (2) :71-80. 

-  Ebrahimi Qavam, S. Anisan, A. Fathi ,M & Pourabbasi, A.(2015). “Study of relationship between obesity and executive functions among high school students in Bushehr, Iran” Journal of Diabetes & Metabolic Disorders, 2-5. 

-  Epstein, L. H. Lin, H. Carr, K. A        & Fletcher, K. D.(2012).  “Food reinforcement and obesity. Psychological moderators,” Appetite, vol. 58, no. 1, pp. 157–162. 

-  Fu, W.P.C. Lee, H.C. Ng, C.J. Tay, K.D. Kau C.Y.(2003). “Screening for childhood obesity International VS Population Specific definitions- which is more appropriate? ” International Journal of obesity.; 27:1121-1126. 

-  Francis, L. A & Susman, .  E. J. (2009). “Self-regulation and rapidweight gain in children fromage 3 to 12 years,” Archives of Pediatrics and Adolescent Medicine, vol. 163, no. 4, pp. 297–302.

-  Fergenbaum, J.H. Bruce, S. Lou, W. Hanley, A.J. Greenwood, C & Young T.K. (2009). “Obesity and lowered cognitive performance in a Canadian”. First Nations population. Obesity (Silver Spring),17(10):1957–63.

-  Golden C. J.(1978). Stroop Color and Word Test: a manual for clinical and experimental uses. Chicago, IL: Stoelting. 

-  Graziano, P. A. Calkins, .  S. D & Keane, S. P(2010). “Toddler selfregulation skills predict risk for pediatric obesity,” International Journal of Obesity, vol. 34, no. 4, pp. 633–641. 

-  Gunstad, J.  Paul, R. H. Cohen, R.A. Tate, D. F. Spitznagel, M & B Gordon, E.(2007).  “Elevated body mass index is associated with executive dysfunction in otherwise healthy adults,” Comprehensive Psychiatry, vol. 48, no. 1, pp. 57–61. 

-  Hongwanishkul, D. Happaney, K. R.  Lee, W. S. C.  & Zelazo, P. D.(2005).  “Assessment of hot and cool executive function in young children: age-related changes and individual differences,” Developmental Neuropsychology, vol. 28, no. 2, pp. 617–644.

-  Kamijo, K.  Khan, .  N. A.. Pontifex, M. B. (2012). “The relation of adiposity to cognitive control and scholastic achievement in preadolescent children,” Obesity, vol. 20, no. 12, pp. 2406–2411. 

-  Katherine J (1990). “Child Problem Solving Competence, Behavioral Adjustment and Adherence to Lipid-Lowering Diet”. Patient Education and Counseling, 16 ,  119-131.

-  Liang,J . Matheson,B.E. Kaye,W.H & Boutelle ,K.N .(2014).” Neurocognitive correlates of obesity and obesity-related behaviors in children and adolescents”. Int. J.Obes. 38, 494–506.

-  Locascio, G .(2010). “Executive dysfunction among children with reading comprehension deficits”. J Learn Disabil ;43(5):441–54.

-  Lokken,  K. L . Boeka, A. G. Austin, H. M. Gunstad, J & Harmon, C. M.(2009). “Evidence of executive dysfunction in extremely obese adolescents: a pilot study,” Surgery forObesity andRelated Diseases, vol. 5, no. 5, pp. 547–552.

-  Martin,A.  Booth,J.N. Young ,D. Revie,M. Boyter,A.C. Johnston,B. (2016).”Associations between obesity and cognition in thepre-school years”. Obesity 24, 207–214.

-  Nederkoorn, C. Braet, C. van Eijs, Y. Tanghe, A & Jansen, A.(2006). “Why obese children cannot resist food: the role of  impulsivity,” Eating Behaviors, vol. 7, no. 4, pp. 315–322. 

-  Nilsson, LG. Nilsson, E.(2009).  “Overweight and cognition. ” Scand J Psychol.;50(6):660–7.

- Maayan, L. Hoogendoom, C. Sweat,V & Convit, A. (2011). “Disinhibited eating in obese adolescents is associated with orbitofrontal volume reductions and executive dysfunction” Obesity, vol. 19, no. 7, pp. 1382–1387.

- Ogden, C. L.  Carroll, M. D. Kit, .  B. K & Flegal, K. M.(2012). “Prevalence of obesity and trends in bodymass index amongUS children and adolescents, 1999–2010,” Journal of the American Medical Association, vol. 307, no. 5, pp. 483–490.

- Pauli-Pott, U. Albayrak, O. Hebebrand, J. & Pott, W.(2010). “Association between inhibitory control capacity and body weight in overweight and obese children and adolescents: dependence on age and inhibitory contro component,” Child Neuropsychology, vol. 16, no. 6, pp. 592–603.

- Schertz, M. Adesman, A.R. Alfieri, N.E. Bienkowski, R.S.( 1996) “ Predictors of weight loss in children with attention deficit hyperactivity disorder treated with stimulant medication”. Pediatrics, 98:763–769.

- Janssen, I. Katzmarzyk, P.T. Srinivasan, S.R. Chen, W. Malina, R.M. Bouchard, C.(2005). “Utility of childhood BMI in the prediction of adulthood disease: comparison of national and international references”. Obs Res, 13: 1106–1115.

- Sabia, M. Kivimaki, M. J. Shipley, M. G. Marmot, and A. Singh-Manoux, (2009). “Body mass index over the adult life course and cognition in late midlife: the Whitehall II cohort study,” American Journal of Clinical Nutrition, vol. 89, no. 2, pp. 601– 607.

- Schur, E.A. Kleinhans, N.M. Goldberg, J. Buchwald, D.Schwartz, M.W. Maravilla, K.(2009) Activation in brain energy regulation and reward centers by food cues varies with choice of visual stimulus. Int J Obes (Lond);33:653–661.

- Stoeckel, L.E. Weller, R.E. Cook, E.W. III, Twieg, D.B. Knowlton, R.C. Cox JE.(2008). “Widespread reward-system activation in obese women in response to pictures of high-calorie foods”. Neuroimage ,41:636–47.

- Reinert, K. Po e, E& Barkin, S. (2013). “The Relationship between Executive Function and Obesity in Children and Adolescents: A Systematic Literature Review”. Journal of Obesity , Volume 2013, Article ID 820956, 1-10.

-Trento, M. Passera, P. Borgo, E. Tomalino, MBajardi, M. Cavallo, F. Porta, M.(2004). A 5-year randomized controlled study of learning, problem solving ability, and quality of life modifications in people with type 2 diabetes managed by group care . Diabetes Care. Mar;27(3):670-5.

- Tsai, C.L. Chen, F. Pan, C.Y. Tseng, Y.T.(2016). “The nourocognitive perforamnce of visualsptial attention ib childeran with obesity”, Frontier in Psychology, July, vol 7, 1-10.

- Verdejo-Garc´ıa, A. P´erez-Exp´osito, M. Schmidt-R´ıo-Valle J.(2010) “Selective alterations within executive functions in adolescents with excess weight,” Obesity, vol. 18, no. 8, pp. 1572–1578.

- Wang, Y & Lobstein T.(2006).  “Worldwide trends in childhood overweight and obesity”. Int J Pediatr Obes.;1:11-25.

- Willeumier, K. C. Taylor, D. V.  & Amen, D. G.(2011). “Elevated BMI is associated with decreased blood flow in the prefrontal cortex using SPECT imaging in healthy adults,” Obesity, vol. 19, no. 5, pp. 1095–1097.

- Wille, N & Erhart, M.(2008). “The impact of overweight and obesity on health-related quality of life in childhood : results from an intervention study. ” MC Public Health ; 8: 421.

- Whitmer, R.A. Gunderson, E.P. Barrett-Connor, E. Quesenberry, C.P. Jr & Yaffe, K.(2005). “Obesity in middle age and future risk of dementia: a 27 year longitudinal population based study. ” BMJ,330(7504):1360.

- Wirt,T. Schreiber,A. ,Kesztyüs, D. & Steinacker,J.M.(2015). “Early life cognitive abilities and body weight : cross-sectional study of the association of inhibitory control, cognitive flexibility,and sustained attention with BMI percentiles in primary schoolchildren”. J. Obes. 534651