کلیدواژه‌ها = روایی
تعداد مقالات: 3
1. بررسی روایی و پایایی مقیاس اضطراب ورزشی-2 در کودکان و نوجوانان ورزشکار

دوره 5، شماره 20، زمستان 1395، صفحه 68-87

علی مقدم زاده؛ رسول حمایت طلب؛ امیر حسین مهر صفر


2. اعتبار یابی پرسشنامه تاب آوری در برابر خودکشی

دوره 4، شماره 16، زمستان 1394، صفحه 97-108

منصوره مهدی یار؛ سیده فرشته نجاتی


3. اعتبار و روایی مقیاس خوداثربخشی ورزش کردن در افراد دارای اضافه وزن و چاق

دوره 2، شماره 5، بهار 1392، صفحه 34-47

مژگان آگاه هریس*؛ الهام موسوی؛ مسعود جان بزرگی؛ زیبا ایرانی