اعتبار یابی پرسشنامه تاب آوری در برابر خودکشی

نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای روانشناسی بالینی، دانشگاه شیراز، ایران.

2 دانشجوی ارشد روانشناسی بالینی، دانشگاه شیراز، ایران.

چکیده

 
مقدمه: خودکشی یکی از معضلات بهداشت روان است. شناسایی به‌موقع امکان خودکشی در پیشگیری از آن بسیار اهمیت دارد. هدف از پژوهش حاضر، اعتباریابی پرسشنامه تاب‌آوری در برابر خودکشی به‌عنوان یک ابزار شناسایی افراد در معرض خطر خودکشی بود. روش: بدین منظور 200 نفر از دانشجویان دانشگاه شیراز در سال 93-94 که از بین کل دانشجویان این دانشگاه به روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شده بودند، در بررسی خصوصیات روان‌سنجی این پرسشنامه شرکت نمودند. ابزار پژوهش پرسشنامه‌های تاب‌آوری در برابر خودکشی و افسردگی بک بود. یافته­ ها: پایایی مقیاس از دو طریق بازآزمایی و آلفای کرونباخ بررسی گردید که به ترتیب ضرایب پایایی 93/؛ و 83/. به دست آمد. برای مطالعه روایی این پرسشنامه از 4 روش استفاده شد. روایی سازه پرسشنامه تاب‌آوری در برابر خودکشی از طریق تعیین ضریب همبستگی بین این پرسشنامه با پرسشنامه افسردگی انجام شد که ضریب 60/.-  به دست آمد (001/0>P). تحلیل عامل اکتشافی به روش تحلیل مؤلفه‌های اصلی با چرخش واریماکس برای پرسشنامه تاب‌آوری در برابر خودکشی، سه عامل را به دست داد که به ترتیب ثبات هیجانی، عامل محافظ درونی و عامل محافظ بیرونی نام گرفت که درمجموع 74/72 درصد از واریانس کل را تبیین نمود. همچنین نتیجه مطالعه حاضر نشان داد تمام گویه‌های پرسشنامه تاب‌آوری با نمره کل و تمام خرده مقیاس‌های این پرسشنامه با یکدیگر و با نمره کل همبستگی معناداری دارند. نتیجه‌گیری: بنابراین می‌توان گفت پرسشنامه تاب‌آوری، می‌تواند واجد شرایط لازم برای استفاده در دانشجویان باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Validation of the Suicide Resilience Inventory

نویسندگان [English]

  • M. Mehdiyar 1
  • S.F Nejati 2
1 PhD student in clinical psychology, Shiraz University, Shiraz, Iran
2 M.A student in clinical psychology, Shiraz University, Shiraz, Iran.
چکیده [English]

 
Objective: Suicide is one of the mental health problems and the tendency to suicide is one of the most important indicators of the population's mental health. Since this phenomenon can be prevented, early detection is very important. The present research aimed at constructing and validating the Resilience to Suicide Questionnaire. Method: To this end, 200 students in Shiraz University participated in the analysis of the psychometric properties of this questionnaire. Results: The reliability of the questionnaire was investigated through test, retest and the Cronbach’s alpha and the reliability coefficients were calculated to be 0.93 and 0.83 respectively. To study the validity of this questionnaire, 4 methods were used. The construct validity of the Resilience to Suicide Questionnaire was investigated by determining the correlation coefficient between this questionnaire and the Beck Depression Inventory Π and the correlation coefficients were calculated to be of -0.60 (p

کلیدواژه‌ها [English]

  • Resilience to Suicide Questionnaire
  • Validity
  • Reliability
آیین پرست، ن؛ پدرام، م؛ محمدی، م و نظیری، ق (1389). «اثربخشی گروه‌درمانی شناختی ـ رفتاری بر درمان اختلال اضطراب و افسردگی و ایجاد امیدواری در زنان مبتلا به سرطان سینه». زن و جامعه، 1(4)، 75-61. باپیری، ا. ع؛ بهامین، ق و فیض‌اللهی، ع (1388). «بررسی تأثیر آموزش گروهی حل مسئله بر برخی ویژگی‌های روان‌شناختی نوجوانان اقدام کننده به خودکشی»، دانشگاه علوم پزشکی ایلام، 18 (1)، 16-22.بیانی، ع. ا؛ گودرزی، ح؛ بیانی، ع و محمد کوچکی، ع (1387). «بررسی رابطه جهت‌گیری مذهبی با اضطراب وافسردگی در دانشجویان». اصول بهداشت روانی، 10(3)، 214-209.
پناغی، ل؛ پیروی، ح؛ ابوالمعصومی، ف. ز و سهرابی، ف (1387). «بررسی فراوانی خودکشی دانشجویی و ارتباط آن با خصوصیت جمعیت شناختی در سال‌های 85-83 در پزشکی قانونی‌های سراسر کشور»، مجموعه مقالات چهارمین سمینار بهداشت روانی دانشجویان سراسر کشور.
تقی­زاده، م. ا و میرعلائی، م. ا (1392). «مطالعه اثربخشی معنویت درمانی گروهی بر تاب‌آوری زنان مبتلا به مالتیپل اسکلروزیس شهر اصفهان». روانشناسی سلامت، 2(2). 82-102.
خدابنده، ف؛ نوربالا، ا. ع؛ کاهانی، ص و باقری، ع (1391). «بررسی عوامل مرتبط با اقدام به خودکشی در افراد میان‌سال و سالمند». روانشناسی سلامت، 1(1)، 2-10.
عماد، ی (1391). «پیش‌بینی خودکشی در دانشجویان بر مبنای جنسیت، وضعیت تأهل، راهبردهای مقابله‌ای، جهت‌گیری مذهبی و میزان افسردگی». پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شیراز.
مرادی، س و خادمی، ع (1383). «بررسی خودکشی‌های منجر به مرگ در ایران و مقایسه آن با نرخ‌های جهانی»، پزشکی قانونی، (27)8، 21-16.
همتی، ن؛ دانش‌آموز، ب و پناغی، ل (1383). «فراوانی افکار خودکشی در دانش‌آموزان دبیرستان شهرستان آبدانان استان ایلام»، تازه‌های علوم شناختی، (1)6. 86-79
Bertolote, J. M. (2001). Suicide in the world: An epidemiological overview. In D. Wasserman (Ed.), Suicide: An unnecessary death (pp. 3-10). London: Dunitz.
Fang, Q., Freedental, S. & Osman, A. (2014). "Validation of the Suicide Resilience Inventory-25 with American and Chinese college students", Suicide and Life-threatening Behavior, 45 (1), 51-64.
Gutierrez, P. M., Freedenthal, S., Wong, J. L., Osman, A. & Norizuki, T. (2012). "Validation of the Suicide Resilience Inventory–25 (SRI–25) in Adolescent Psychiatric Inpatient Samples". Journal of Personality Assessment, 94 (1), 53-61.
Johnson, J., Gooding, P., Wood, A. M. & Tarrier, N. (2010). "Resilience as positive coping appraisals: Testing the schematic appraisals model of suicide (SAMS)". Behaviour Research and Therapy, 48, 179-186.
Kessler, R. C., Borges, G. & Walters, E. E. (1999). "Prevalence of and risk factors for life time suicide attemps in the national comorbidity survey", Archieve of General Psychiatry, 56, 617-629.
Linehan, M. M., Goodstein, L. J., Nielsen, S. L. & Chiles, J. A. (1983). "Reasons for saying alive when you are thinking of killing yourself: the Reasons for living Inventory". Journal of Consulting and Clinical Psychology, 51, 276-286.
Olson, C. A., Bond, L., Burns, J. M., Vella-Brodricks, D. A. & Sawyer, S. M. (2003). "Adolescent resilience: a concept resilience". Journal of Adolescents, 26. 1-11.
Orbach, I. & Mikulincer, M. (1998). "The body investment scale: construction and validation of body experience scale". Psychological Assessment, 10, 415-425.
Osman, A., Gutierrez, P. M., Muehlenkamp, J. J., DIX-Richardson, F., Barrios, F. X. & Kopper, B. A. (2004). "Suicide Resilience Inventory-25: development and preliminary psychometric properties", Psychological Reports, 94, 1349-1360.