ارتباط ابعاد پنج گانه شخصیت و آلکسی تایمیا با سلامت روان بیماران اسکلروز مولتیپل (MS)

نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه روانشناسی، دانشگاه پیام نور، تهران

2 کارشناسی ارشد روان شناسی عمومی، دانشگاه پیام نور، تهران

3 کارشناسی ارشد روان شناسی بالینی، دانشگاه پیام نور، تهران

4 کارشناسی ارشد روان شناسی کودکان استثنائی، دانشگاه پیام نور، تهران

چکیده

هدف: یکی از بیماری­های قرن حاضر که متأسفانه اکثر جوان ­ها بخصوص دختران و زنان جوان به این بیماری مبتلا می ­شوند، بیماری مولتیپل اسکلروزیس (MS) می­ باشد. با توجه به تعداد زیاد این بیماران و اهمیت شناسایی عوامل مؤثر بر ارتقای سلامت روان آنان، این مطالعه با هدف بررسی ارتباط بین پنج­گانه شخصیت و آلکسی تایمیا با سلامت روان بیماران اسکلروز مولتیپل (MS)  انجام گردید.
 روش: این مطالعه از نوع توصیفی با نمونه­ گیری تصادفی ساده در بین 218 نفر بیمار مبتلا به MS در استان لرستان (157نفر زن و 61 نفر مرد) انجام گردید. ابزارهای  اندازه­گیری مورد استفاده در این پژوهش عبارت بود از: 1) پرسشنامه اطلاعات دموگرافیک، 2) پرسشنامه شخصیت نئو، 3) پرسشنامه آلکسی تایمیا، 4) پرسشنامه سلامت عمومی. در پژوهش حاضر تحلیل رگرسیون چندگانه و آزمون همبستگی پیرسون برای تحلیل داده­ها مورد استفاده قرار گرفت.
 یافته­ ها: نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که متغیرهای روان­رنجوریی، وظیفه ­شناسی، دشواری در توصیف احساسات و دشواری در شناسایی احساسات ارتباط معناداری با سلامت روان کسانی که از ام­اس رنج می­ برند، دارد.
نتیجه­ گیری: این یافته ­ها بیان می­ کند که مؤلفه­ های شخصیت و آلکسی ­تایمیا ازمتغیرهای تقریباً تأثیرگذار بر سلامت روان مبتلایان ام­اس هستند. این نتایج تلویحات مهمی در زمینه آموزش و ارتقای بهداشت روانی بیماران ام­اس دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Relationship between the Five Factors of Personality and Alexithymia with Mental Health in MS Patients

نویسندگان [English]

  • Ziba Irani Barghi 1
  • Mojtaba Bakhti 2
  • Mohamad Javad Baghyan 3
  • Sojae Karami 4
چکیده [English]

Objective: Unfortunately one of the diseases in the present century, which affects the
youths particularly the young girls and women, is the multiple sclerosis (MS).
Given numerous numbers of MS patients and importance of identifying effective
acts to promote their Mental Health, this study accomplished to review the
association between the five factors of personality, Alexithymia and the Mental
Health of MS patients.
Method: This descriptive study selected 218 MS patients with simple random
sampling method (157 females and 61 males). In Lorestan Province, Iran. The
measurement tools were employed included: 1. Demographic Questionnaire; 2.
the NEO Five-Factor Inventory- Revised (NEO-FFI-R) 3. the alexithymia
Inventory, and 4. General Health Questionnaire (GHQ-28). In this study,
Multiple Regression Analysis and Pearson Correlation Test have been adapted
for data analysis.
Results: The results indicated that some variables such as neuroticism,
conscientiousness, difficulty describing feelings and difficulty identifying
feelings are significant predicators for Mental Health in those who suffered from
MS.
Conclusion: These findings indicate that, personality and Alexithymia are almost
influential factors on MS patients’ mental health. Findings also has important
implications on the education and mental health’s improvment of MS patients.

کلیدواژه‌ها [English]

  • The Relationship between the Five Factors of Personalityand Alexithymia with Mental Health in MS Patients
احدی، بتول. (1388). «نقش ویژگی­های شخصیتی ناگویی خلقی در پیش­بینی نشانه­های آسیب­شناسی روانی در بیماران مبتلا به افسردگی  اساسی». تحقیقات علوم رفتاری، دوره 7، شماره1، ص: 32 ـ 25.
امان الهی ­فرد، عباس. (1384). بررسی رابطه ویژگی­های شخصیتی و عوامل فردی و خانوادگی با رضایت زناشویی در کارکنان اداره­های دولتی شهر اهواز. پایان­نامه کارشناسی ارشد مشاوره خانواده، دانشگاه شهید چمران اهواز.
بخشانی، نورمحمد؛ خسروی، معصومه؛ رقیبی، مهوش. (1389)، وضعیت عملکرد شناختی بیماران مبتلا به ام اس. کنگره روان­شناسی ایران.
بشارت، محمدعلی. (1388). «سبک­های دلبستگی و  ناگویی خلقی. پژوهش­های روان­شناختی». دوره 12، شماره 3 و 4. 
 
75
داودی، ایران. (1386). بررسی عوامل شناختی، شخصیتی، فشارزاهای زندگی و سابقه­ی خانوادگی به عنوان پیش بین در شهرستان اهواز. پایان­نامه­ی دکتری روان­شناسی، دانشگاه چمران اهواز.
رشیدی، فرنگیس. (1386)، بررسی رابطه باورهای غیر منطقی و کمرویی با سلامت روان دانش آموزان دختر پایه سوم دوره دبیرستانی شهر تهران. کارشناسی ارشد مشاوره، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن.
رضایی، امید؛ میرزایی قمی، منصور؛ دولت شاهی، بهروز. (1389)، «الگوهای شخصیتی در بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس». کنگره روان­شناسی ایران.
زکی­یی، علی. (1391). «رابطه آلکسی تایمیا، باورهای غیرمنطقی، عاطفه مثبت و منفی با اختلال­های روانی». پایان­نامه کارشناسی ارشد روان­شناسی، دانشگاه رازی کرمانشاه.
شریفی، علی اکبر. (1386)، راهنمای ام.اس.ام.ای (میلیون3). مرکز نشر روان­سنجی، تهران.
عبدالله­زاده، بیانه. (1386). «مقایسه عوامل شخصیتی، سبک­های حل مسأله و میزان استرس تجربه شده در بهنجاران و معتادان». پایان­نامه کارشناسی ارشد دانشگاه تبریز.
 عیسی زادگان، علی؛ شیخی، سیامک و بشرپور، سجاد. (1390). «رابطه آلکسی تایمیا و تیپ شخصیتی D با سلامت عمومی». مجله پزشکی ارومیه، دوره 22، شماره 6. ص: 538 ـ 530.
فراهانی، محمدنقی؛ اعلمی، مهدی. (1384). «مقایسه پنج عامل بزرگ شخصیت و منبع کنترل در بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس و افراد سالم». علوم پزشکی بیرجند، دوره 12، شماره 1 و 2، ص: 47 ـ 41.
مظاهری، مینا. (1389). «ارتباط ابعاد آلکسی
تیمیا با افسردگی و اضطراب در مبتلایان به اختلالات گوارشی عملکردی». تحقیقات علوم رفتاری، دوره 8، شماره 2. ص: 102ـ92.
مکوندی، بهنام؛ شهنی، منیجه و نجاریا، بهمن. (1390). «مقایسه آلکسی تایمیا و هوش هیجانی بین دانشجویان دختر و پسر دانشگاه آزاد اسلامی اهواز». یافته­های نو در روان­شناسی، سال ششم، شماره 18، ص: 57 ـ 47.
میکاییلی، نیلوفر؛ کریم نژاد، فرزاد؛ ایرانی، فاطمه و  پیرنبی خواه، نسیم. (1391). «آلکسی تیمیا و شاخص­های روان­تنی در پیش­بینی سلامت عمومی در سوء مصرف کنندگان مواد مخدر». مجموعه مقالات چهارمین کنگره بین­المللی روان­تنی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان اصفهان.
نصیری، حبیب الله؛ هاشمی؛ لادن؛ حسینی، سیده مریم. (1385). «بررسی کیفیت زندگی دانشجویان دانشگاه شیراز براساس مقیاس کیفیت زندگی سازمان جهانی بهداشت». سومین سمینار سراسری بهداشت روانی دانشجویان. 365 ـ 368.
هاریسون (2005). اعصاب هاریسون 2005، ترجمه سید مصطفی میبدی (1384)، «چراغ دانش با همکاری شبنم دانش». تهران.
 
Benedict R.H.; Priore R.L.; Miller, C.; Munschauer, F. & Jacobs L. (2001i). “Personality in multiple sclerosis correlates with cognitive impairment”. Journal Neuropsy chiatry Clin Neurosc.; (13):70-6.
Blatt, H. (2007). “The personality structure of the multiple sclerosis patients as evaluated by the Rorschach psychotic technique”. Journal Multiple sclerosis ;( 121):293 -298.
Bodini, B.; Mandarelli, G.; Tomassini, V.; Tarsitani, L.; Pestalozza, I; Gasperini, C.; Lenzi, G.L.; Pancheri, P. & Pozzilli, C. (2007). “Alexithymia in multiple sclerosis: relationship with fatigue and depression”. Of Neurological Sciences; 52(3): 73-81.
Bruce, J.M. & Lynch, S.G. (2011). “Personality Traits in multiple Sclerosis: Association with mood and anxiety disorders”. J Psychosom Res; 70 (5): 479-485.
 Caspi, A.; Roberts, B.W. & Shiner, R.L. (2005). “Personality development: Stability and change”. Annu RevPsychol, 56(3): 453-484.
Chen, J.; Xu, T.; Jing, J. & Chan. R. (2011). “Alexithymia and emotional regulation”: A cluster analytical approach. BMC Psychiatry, (11)33.
Costa, P.T. & McCrae, R.R. (1992). “Revised NEO Personality Inventory (NEO-PR-I) and the Five Factor Inventory (NEO-FFI): Professional Manual”. Psychological Assessment Resources, Odessa, FL.
Cox, B.J.; Swinson, R.P.; Shulman, I.D. & Bourdeau, D. (1995). “Alexithymia in panic disorder and social phobia”. Compre hensive Psychiatry, 36, 195-198.
 Diamond, B.J.; Johnson, S.K.; Kaufman, M. & Graves, L. (2008), “Relationships between infor 9, mation processing, pepression, fatigue and Cognition in multiple sclerosis”. Arch clin Neuropsychology, 23, 189-199.
Dubey, A.; Pandey, R. & Mishra, K. (2010). “Role of emotion regulation difficulties and positive/negative affectivity in explaining alexithymia-health relationship an overview”. J Soc Sci Res; 7:20-31.
Neuropsy chiatry of multiple sclerosis, can psychiatry”, 40 (3): 157-163.
Gilberstadt, H. & Farkas, E. (1961). “Another look at MMPI profile types in Multiple sclerosis”. Journal consulting psychology ;( 25): 440-444.
Harder, R.K. (1993). “Personality in Multiple Sclerosis”. Journal clinical Psychology; (69): 890 - 902.
Hawkes C.H. (2002). “Psychological aspects of Multiple Sclerosis Personality” ;( 51): 791-806.
Honkalampi, K.; Hintikka, J.; Laukkanen, E.; Lehtonen, J. & Viinamäki, H. (2001), "Alexithymia & depression: a prospective study of patients with major depressive disorder", Psychosomatics, 42 (3): 229-34.
Jaroslaw, B.; Kurylek, A.; Wozniacka, A.; Sysa, A. & Arkuszewska, C. (2011). “Personality traits and demographic a variables influence on quality of life in systemic Sclerosis”. J Psychosom Res; 30(1): 2-16.
Liu, X.J.; Ye, H.X.; Li, W.P.; Dai, D. & Chen, M. (2009). “Relationship between psychological factors and onset of multiple Sclerosis”. Eur Neurol; 62(3):130-136.
Lounsbury, J.W.; Saudargas, R.A.; Gibson, L.W. & Leong, F.T. (2005). “An investigation of broad and narrow personality traits in relation to general and domain specific life satisfaction of college student”. Res High Educ; 46(13): 707-729.
Martin, B.A.S. (2003). “The influence of gender on Mood effects in advertising”. Psychology and Marketing, 20 (3), 249-273.
Matthews, G. & Deary, L.J. (1998). Personality Traits. 1st ed. London: Cambridge University Press.
Merkelbach, S.; Koing, J. & Sittinger, H. (2003). “Personality traits in Multiple Sclerosis (MS) patient with & without fatigue experience”. Act Neurolo Scand; 107(3): 195-201.
Muris, P.; Meesters, C. & Blijlevens, P. (2007). “Self reported reactive and regulative temperament in early adolescence. Relations to internalizing and externalizing problem behavior and ‘Big Three ‘Personality factors”. J Adolescence; 30(11): 1035-1049.
Nelson, E.G. (1995). “Relationship of Personality Problems to Onset and Progress of Multiple Sclerosis”. Arch Neurol Pttyehiai ;( 59): 13-28.
 Penely, J.A.; & Tomaka, J. (2002). “Associations among the Big five, Emotional responses, and coping with acut Stress”. Personality and individual differences; 32(7): 1215-1228.
Prochnow, D.;  Donell, J.;  Schäfer, R.;  Jörgens, S.;  Hartung, H.P.;  Franz, M. & Seitz. R.J. (2011). “Alexithymia and impaired facial affect recognition in multiple sclerosis”. Journal of Neurology; 258(9): 83-89.
Spindler, H.; Kruse, C.; Zwisler, A.D. & Pedersen S.S. (2009). “Increased anxiety and depression in Danish cardiac patients with a type D personality: Cross-validation of the type D scale (DS14)”. Behave Med; 16(2): 98-107.
Taylor, G.J. & Bagby, R.M. (2004). “New trends in alexithymia research”. Psychother Psychosom; 73(2): 68-77.
Trobst, K.K.; Herbst, J.H.; Masters, H.L. and Costa, P.T. (2002). “Personality pathways to unsafe sex: Personality, condom use, and HIV risk behaviors”. Journal of Research in
Personality, 36, 117-133.
Van Leeuwen, K.; Mervielde, I.; De Clercq, B. & De Fruyt, F. (2007). “Extending the spectrum idea: Child personality, parenting and psychopathology”. Eur J Personality; 21(2): 63-89.