نقش پیش بین خردمندی در سلامت عمومی سالمندان

نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه روان شناسی، دانشگاه پیام نور

2 کارشناس ارشد روان‌شناسی دانشگاه پیام نور

چکیده

هدف: جمعیت رو به گسترش سالمندان در دهه­های اخیر، توجه خاص به مفهوم خردمندی به عنوان یک توانایی اثربخش را ضروری ساخته است. در پژوهش حاضر رابطه بین خردمندی و سلامت عمومی در افراد میان­سال و سالمند شهر تهران مورد بررسی قرار گرفت.
روش: در یک مطالعه توصیفی ـ تحلیلی 114 نفر(61 مرد و 53 زن) با میانگین سنی 23/66 و انحراف استاندارد 7/8 به روش نمونه ­گیری در دسترس انتخاب شدند و به مقیاس سه بعدی خردمندی (3D-WS) و پرسشنامه سلامت عمومی 28-GHQ پاسخ گفتند. داده ­ها با استفاده از آزمون همبستگی پیرسون و رگرسیون چند متغیره مورد تحلیل قرار گرفت.
یافته­ ها: هر سه مؤلفه خردمندی شامل ژرف­نگری، شناختی و عاطفی رابطه معنادار با زیر مقیاس­ های سلامت عمومی و نمره کل آن داشتند (05/0≥p).
نتیجه­ گیری: خردمندی به عنوان پیش ­بینی کننده­ای قابل اعتماد برای سلامت عمومی در سالمندان است و سالمندان خردمند در مقایسه با افرادی که از خردمندی کمتری برخوردارند پیری موفقیت آمیزتری داشته و از لحاظ شاخصه­ های سلامت عمومی در وضعیت بهتری به سر می ­برند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Prediction of Elderly’s General Health by their Wisdom

نویسندگان [English]

  • Mansore Niko Ghoftar 1
  • Mohammad Taghi Sayeedi 2
چکیده [English]

Objective: Since attention of the elderly is progressing rapidly in developing
countries in recent years, special attention to wisdom as an effective ability is
necessary. The relationships between wisdom and mental health in Iranian
elderly were examined in this study.
Method: In a descriptive-analytic study, 114 older adults (61 males and 53 females)
were selected by available sampling method and completed the Three-
Dimensional Wisdom Scale(3D-WS) and General Health Questionnaire (GHQ).
Data was analyzed through descriptive statistics, correlation coefficients and
regression analysis.
Findings: Results confirmed significant relationship between components of wisdom
and mental health in sample group.
Conclusions: Results indicate that Wisdom is a reliable predictor for mental health
in elderly population. Among the three wisdom dimensions (cognitive
dimension, Reflective dimension , affective dimension) were predictors of
general health.

کلیدواژه‌ها [English]

  • wisdom
  • Cognitive Dimension
  • Reflective Dimension
  • Affective Dimension
  • Mental Health
  • Older Adults
برک، لورا. (1387). روان­شناسی رشد. چاپ دهم. ترجمه یحیی سید محمدی. تهران: انتشارات ارسباران.
تاجور، مریم. (1383). بهداشت سالمندان و مروری بر جنبه­های زندگی آنان. تهران: انتشارات نسل فردا.
تقـوی، محمدرضا. (1380). «بررسی روایی و اعتبـار پرسشنامه سلامـت عمومی (GHQ)». مجله روان‌شناسی، 20، 98ـ81.
خمسه، اکرم. (1388). «سالمندی، احساس تنهایی و سازمان بندی هیجانی ـ سراشیبی تند؟» بازتاب دانش. دوره چهارم، شماره 14: 50ـ56.
دادستـان، پریرخ. (1377). تنیدگی یا استرس، بیماری جدید تـمدن. تهران: انتشارات رشد.
رفیعی، حسن. (1382). اریکسون، فرزند خود و معمار هویت. تهران: انتشارات دانژه.
کرین، ویلیام. (1388). نظریه­های رشد. ترجمه غلامرضا خوی­نژاد و علیرضا رجایی. تهران: انتشارات رشد.
مرکز آمار ایران، نتایج تفصیلی سرشماری عمومی نفوس و مسکن، کل کشور، سال1385.
منصور، محمود. (1390). روان­شناسی ژنتیک: تحول روانی از تولد تا پیری. تهران: انتشارات سمت.
نیکوگفتار، منصوره. (1388). «آموزش هوش هیجانی، ناگویی خلقی، سلامت عمومی و پیشرفت تحصیلی». فصلنامه روان­شناسان ایرانی، سال پنجم، 19 ،187ـ198.
 
Ardelt, M. )2000(. “Antecedents and Effects of Wisdom in Old Age: A Longitudinal Perspective on Aging Well.” Research on Aging, 22:360-94.
Ardelt, M. (2003). “Development and empirical assessment of a three-dimensional wisdom scale”. Research on Aging, 25, 275-324.
Assmann, A. (1994). “Wholesome Knowledge: Concepts of Wisdom in a Historical and Cross-Cultural Perspective.” Pp. 187-224 in Life-Span Development and Behavior, vol. 12, edited by D. L. Featherman, R. M. Lerner, and M. Perlmutter. Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum.
 Bailey, A. (2009). Cultivating wisdom through a service-learning experience. A dissertation submitted to the faculty of the graduate school. At the university of Minnesota, Twin cities.
Bianchi, E.C. (1994). ElderWisdom. Crafting Your Own Elderhood. New York: Crossroad.
Blazer, D. (1991). “Spirituality and Aging Well.” Generations 15:61-65.
Erikson, E.H. (1982). The life cycle completed. New York: W.W.Norton.
http//WWW2.irna.com/en/news/line-8. html. Accessed June 3,2007.