بررسی ساختار عاملی و اعتباریابی فرم الکترونیکی پرسشنامه ترس از زایمان سی‌ای‌کیو در زنان باردار

نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری بهداشت باروری، کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی شاهرود، شاهرود، ایران.

2 استادیار، گروه پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی جیرفت، جیرفت، ایران

3 استادیار، گروه روانشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس، بندرعباس، ایران

4 استادیار، گروه روانشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان، ایران.

5 گروه روانشناسی دانشکده علوم انسانی دانشگاه ازاد اسلامی واحد سیرجان

10.30473/hpj.2021.53031.4830

چکیده

مقدمه: اعتبار سنجی مقیاس ترس از زایمان می‌تواند به شناسایی زنان با ترس زیاد از بارداری کمک نماید؛ بنابراین هدف از پژوهش حاضر بررسی ساختار عاملی و اعتباریابی فرم الکترونیکی پرسشنامه ترس از زایمان سی‌ای‌کیو در زنان باردار است. روش: این پژوهش از نوع روان‌سنجی ابزار است که جامعه آماری شامل کلیه زنان باردار شهر جیرفت بود که تعداد نمونه‌ها بر اساس معیارهای روان‌سنجی به تعداد 100 نفر برای بخش روایی پیش‌بین و 251 نفر برای بخش روایی همگرایی تعیین شد نمونه‌ها به‌وسیله نمونه‌گیری خوشه‌ای انتخاب شدند اطلاعات پژوهش از طریق دو پرسشنامه ترس از زایمان (سی‌ای‌کیو) و ترس از زایمان ویژما به‌صورت الکترونیکی با ارسال لینک پرسشنامه به موبایل شرکت‌کنندگان جمع‌آوری گردید. برای بررسی روایی مقیاس از روش‌های روایی محتوا، همگرا و تحلیل عوامل استفاده شد. پایایی مقیاس به به‌وسیله روش‌های همسانی درونی و پایایی تصنیفی بررسی گردید. یافته‌ها: نتایج تحلیل عاملی اکتشافی نشان داد که پرسشنامه محقق ساخته از سه عامل تشکیل‌شده و از روایی و پایایی مناسبی برخوردار است. تحلیل عاملی تأییدی مرتبه دوم نیز مدل سه عاملی را تائید کرد. این پرسشنامه به همراه فرم کوتاه مقیاس ترس از زایمان سی‌ای‌کیو اجرا شد که با 13 آیتم از پایایی و روایی مناسبی برخوردار بود. نتیجه‌گیری: از پرسشنامه مقیاس ترس از زایمان سی‌ای‌کیو در زنان باردار می‌توان برای ارزیابی ترس از زایمان در زنان باردار استفاده کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of Factor Structure and Validation of Electronic form of CAQ Fear of Delivery Questionnaire in Pregnant Women

نویسندگان [English]

  • Shahrzad Sanjari 1
  • Foozieh Rafati 2
  • Azita Amirfakhraei 3
  • mohamad reza mohamade solymane 4
  • Eshrat Karimi Afshar 5
1 Ph.D Student in Reproductive Health, Student Research Committee of School of Nursing and Midwifery, Shahroud University of Medical Sciences, Shahroud, Iran.
2 Assistant Professor, Department of Nursing, Jiroft University of Medical Sciences, Jiroft, Iran
3 Assistant Professor, Department of Psychology, Islamic Azad University of Bandar Abbas, Bandar Abbas, Iran.
4 Assistant Professor, Department of Psychology, Islamic Azad University of Kerman
5 Department of Natural Resources, Sirjan Branch, Islamic Azad University, Sirjan,Iran
چکیده [English]

Objective: Validation of the Maternity Fear Scale can help identify women with high fears of pregnancy. Therefore, the aim of the present study was to investigate the factor structure and validation of the electronic form of the CAQ fear of childbirth questionnaire in pregnant women. Method: This study is a psychometric tool that the statistical population included all pregnant women in Jiroft. The number of samples was determined based on psychometric criteria of 100 people for the predictive narrative section and 251 people for the convergence narrative section. The samples were selected by cluster sampling. The research information was collected electronically through two questionnaires of childbirth fear (CAQ) and fear of postpartum delivery by sending a questionnaire link to the participants' mobile phones. Content validation methods, convergence and factor analysis were used to evaluate the validity of the scale. The reliability of the scale was assessed by internal consistency and purity reliability methods. Findings: The results of exploratory factor analysis showed that the researcher-made questionnaire consists of three factors and has good validity and reliability. The second-order confirmatory factor analysis also confirmed the three-factor model. The questionnaire was implemented along with a short form of CAQ fear of childbirth, which had a good reliability and validity with 13 items. Conclusion: A researcher-made questionnaire on the prevalence of CAQ scares in pregnant women can be used to assess the fear of childbirth in pregnant women.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Fear
  • childbirth
  • Factor Analysis
  • validation
حیدری، ص. و اسفندیاری نژاد، پ. (1398). بررسی ویژگی‌های روان‌سنجی پرسشنامه ترس از زایمان قبل از بارداری و رابطه مدت‌زمان ازدواج با آن در بین زوجین. سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران، 37 (1)، 185-192.
خرسند، م؛ غفرانی پور، ف؛ حیدریان، ا. و وفایی، م. (1388). اثر کلاس‌های آمادگی آرامی بر ترس از زایمان و زایمان طبیعی در زنان نخست زا. مجله دانشگاه علوم پزشکی اراک، 11(3)، 36-29.
سنجری، ش؛ رفعتی، ف؛ کمالی، ع. و محمدی سلیمانی، م. (2018). ساخت و هنجاریابی آزمون توانایی پیشگیری از اچ آی وی. روان‌سنجی. 6(24)، 107-118.
شابختی، ل؛ روحانی، ک؛ مطبوعی، م. و جعفری، ن. (1399). توکوفوبیا ترس پاتولوژیک از زایمان: یک مطالعه مرور سیستماتیک. فصلنامه حیات، 26(1)، 84-104.
شقاقی شهری و. و کریم، ا. (1399). ارزیابی وضعیت اجرای سیاست‌های کلی جمعیت (دوره 98-1390). سیاست‌های راهبردی و کلان. 31 (4)، 23-37.
ظهور، ع؛ ترابی، م. و پسنده، ح. (1380). اپیدمیولوژی خودکشی در مراجعه‌کنندگان به اورژانس جیرفت – کرمان. مجله افق دانش.7(1)، 49-58
علی‌اکبری دهکردی، م؛ محتشمی، ط و تدریس تبریزی، م. (1399). ساخت، اعتباریابی و رواسازی مقیاس سبک زندگی در زمان همه‌گیری ابتلا به ویروس کووید-19. فصلنامه علمی- پژوهشی روانشناسی سلامت، 9(33)، 161-177.
علی پور، ا؛ قدمی، ا؛ علیپور، ز. و عبداله‌زاده، ح. (1398). اعتباریابی مقدماتی مقیاس اضطراب بیماری کرونا (CDAS) در نمونه ایرانی. فصلنامه علمی - پژوهشی روانشناسی سلامت. 8(32)، 163-175.
قضایی، م؛ داوودی، ا؛ نیسی، ع؛ مهرابی زاده هنرمند، م و بساک‌نژاد، س. (1395). اثربخشی درمان شناختی رفتاری بر ترس از زایمان، ترس از درد، خودکارآمدی زایمان و تمایل به سزارین زنان نخست زا. مجله زنان مامایی و نازایی. 19(31).
نوحی، ش؛ جان بزرگی، م؛ آگاه هریس، م. و نجیمی، آ. (1399). هنجاریابی پرسشنامه رفتار غذا خوردن کودکان (CEBQ). فصلنامه علمی- پژوهشی روانشناسی سلامت، 9(34)، 41-56.
Adams, S., Eberhard‐Gran, M. & Eskild, A (2012) Fear of childbirth and duration of labour: a study of 2206 women with intended vaginal delivery. Gynaecology. 119(10), 1238-1246.
Areskog, B., Kjessler, B. & Uddenberg, N. (1982). Identification of women with significant fear of childbirth during late pregnancy. Gynecol Obstet Invest, 13(2), 98-107.
Capuzzi, E., DiBrita, C., Caldiroli, A., Colmegna, F., Nava, R., Buoli, M. & Clerici, M. (2020). Psychiatric emergency care during Coronavirus 2019 (COVID 19) pandemic lockdown: results from a Department of Mental Health and Addiction of northern Italy. Psychiatry Res, 293.
Dai, L., Zhang, N., Rong, L. & Ouyang, Y. (2020). Worldwide research on fear of childbirth: A bibliometric analysis. PLoS One, 15(7).
Gelaw, T., Ketema, T G., Beyene, K., Gurara, M K. & Ukke, G G. (2020). Fear of childbirth among pregnant women attending antenatal care in Arba Minch town, southern Ethiopia: a cross-sectional study. BMC Pregnancy and Childbirth, (20)1.
Gourounti, K., Kouklaki, E. & Lykeridou, K. (2015). Validation of the Childbirth Attitudes Questionnaire in Greek and psychosocial characteristics of pregnant women with fear of childbirth. Women Birth, 28(3), 44-51.
Hall, D E., Lynn, J M., Altieri, J., Segers, V D. & Conti, D. (1987). Inter-intrajudge reliability of the stuttering severity instrument. Journal of Fluency Disorders, 12(3). 167-173.
Harman, P. (1988). Fear of Childbirth and Related Incidence of Complications in Labor and Delivery. Paper presented at the The 33rd Annual Meeting of the American College Nurse-Midwives, Detroit.
Hildingsson, I., Haines, H., Karlström, A. & Nystedt, A. (2017). Presence and process of fear of birth during pregnancy-Findings from a longitudinal cohort study. Women Birth, 30(5), 242-247.
Lawshe, C. H. (2006). A Quantitative Approach to Content Validity. Personnel Psychology, 28(4), 563-575.
Lowe, N K. (2000). Self-efficacy for labor and childbirth fears in nulliparous pregnant women. J Psychosom Obstet Gynaecol, 21(4), 219-224.
Mazúchová, L., Škodová, Z., Kelčíková, S. & Rabárová, A. (2017). Factors Associated With Childbirth-Related Fear Among Slovak Women. Central European Journal of Nursing, 8(4), 742-748.
Nelson, C I, (2020). Effects of Appalachian Culture and Pregnancy Status on Pain-Related Fear. Graduate Theses, West Virginia University.
Onchonga, D., MoghaddamHosseini, V. & Keraka, M, Várnagy, Á. (2020). Prevalence of fear of childbirth in a sample of gravida women in Kenya. Sexual & Reproductive Healthcare, 24.
Poggi, L., Goutaudier, N., Séjourné, N & Chabrol, H (2018). When Fear of Childbirth is Pathological: The Fear Continuum. Matern Child Health J, 22(50, 772-778.
Räisänen, S., Lehto, S M., Nielsen, H S., Gissler, M., Kramer, M R. & Heinonen, S. (2014). Fear of childbirth in nulliparous and multiparous women: a population‐based analysis of all singleton births in Finland in 1997-2010. BJOG. 121(8), 965-970.
Saisto, T. & Halmesmäki, E. (2003). Fear of childbirth: A neglected dilemma. Acta obstetricia et gynecologica Scandinavica, 82, 201-208.
Stoll, K., Swift, E M., Fairbrother, N., Nethery, E. & Janssen, P. (2018). A systematic review of nonpharmacological prenatal interventions for pregnancy‐specific anxiety and fear of childbirth. Birth, 45(1), 7-18.
Striebich, S., Mattern, E. & Ayerle, G M. (2018). Support for pregnant women identified with fear of childbirth (FOC)/tokophobia - A systematic review of approaches and interventions. Midwifery, 61, 97-115.
Tanglakmankhong, K., Perrin, N A. & Lowe, N K. (2011). Childbirth Self-Efficacy Inventory and Childbirth Attitudes Questionnaire: psychometric properties of Thai language versions. J Adv Nurs, 67(1), 193-203.
Unicef. Coronavirus disease (COVID-19): What parents should know. (2020). Available at: https://www.unicef.org/stories /novel-coronavirus-outbreak-what-parents-should-know, 03/09/2020.
Wei, J., Liu, F., Zhang, L., Wu, Y. & Fu, B. (2016). Reliability and validity test of the Chinese version of the Childbirth Attitude Questionnaire. J Nurs, 31(2), 81083.
Wijma, K., Wijma, B. & Zar, M. (1998). Psychometric aspects of the W-DEQ; a new questionnaire for the measurement of fear of childbirth. J Psychos Obstet & Gyneco, 19(2), 84-97.
World Health Organization (WHO). Questions and answers about the new Corona virus (Covid-19). (2020). Available at:http://www.emro .who.int/health-topics/corona-virus/ questions-and-answers.html, 03/31/2020.