پایایی و روایی نسخه فارسی مقیاس استرس مزمن (CSS) در میان بستگان درجه یک بیماران مبتلا به دیابت نوع دو1

نوع مقاله: علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای روان‌شناسی سلامت، دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران

2 استاد گروه روان‌شناسی، دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران

3 کارشناس ارشد روان‌شناسی، دانشگاه پیام نور

4 متخصص اطفال و دیابت، رئیس انجمن دیابت ایران

5 دانشیار، دکترای روان‌شناسی، رئیس دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران

چکیده

هدف: هدف اصلی این پژوهش بررسی پایایی و روایی نسخه فارسی مقیاس استرس مزمن (CSS) در نمونه‌ای از بستگان نَسبی درجه یک بیماران دچار دیابت نوع دو بود.[1]
روش: نسخه انگلیسی CSS پس از ترجمه و بازترجمه، به پرسشنامه فارسی تبدیل شد و سپس در میان 199 شرکت کننده‌ی پژوهش به کار گرفته شد. برای بررسی پایایی بازآزمایی، 30 نفر از شرکت کنندگان 8 تا 11 هفته پس از آزمون اول دوباره به پرسش‌ها پاسخ گفتند.[2]
یافته‌ها: همسانی درونی CSS با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ، برای کل مقیاس 87/0 به دست آمد. ضریب همبستگی CSS با مقیاس شخصیت نوع D، مؤلفه‌ی نوروزگراییِ EPQ-RS، مؤلفه‌ی افسردگی مقیاس‌های DAS، و مؤلفه‌ی خشم و خصومت SCL-90-R به ترتیب 36/0، 34/0، 38/0، و30/0 به دست آمد. پایایی بازآزمایی با فاصله 8 تا 11 هفته میان دو بار اجرا 73/0 به دست آمد.
نتیجه‌گیری:بر اساس نتایج پژوهش حاضر، نسخه فارسی مقیاس CSS شرایط لازم برای کاربرد در پژوهش‌های روان‌شناختی روی جمعیت‌های ایرانی در معرض خطر بیماری‌های مزمن را دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Reliability and validity of Persian version of Chronic Stress Scale (CSS) among first degree relatives of patients with type II diabetes

نویسندگان [English]

  • H Shamsipour 1
  • M. A. Besharat 2
  • H Jafaryazdi 3
  • A Rajab 4
  • H Bahrami Ehsan 5
چکیده [English]

Objective: The main aim of this study was to examine reliability and validity of Persian version of Chronic Stress Scale (CSS) among a sample of first degree relatives of patients with type II diabetes.
Method: English version of CSS was transformed into a Persian questionnaire after translation and back-translation and then was used among 199 participants of the research. In order to explore test-retest reliability of CSS, 30 subjects answered the questions again, 8 to 11 weeks after first testing.
Results: Internal consistency of CSS in terms of alpha coefficient was obtained 0.87. Correlation coefficients between CSS and type D personality scale, neuroticism subscale of EPQ-RS, depression subscale of DAS, and anger and hostility subscale of SCL-90-R was obtained 0.36, 0.34, 0.38, and 0.30 respectively. Test-retest reliability with 8- to 11-week distance between two testing periods was 0.73.
Conclusion: Based on results of our study, Persian version of CSS has the required psychometric properties for application in psychological studies on Iranian populations at risk of chronic diseases.

کلیدواژه‌ها [English]

  • chronic stress scale
  • Internal Consistency
  • test-retest reliability
  • convergent validity

اصغری مقدم، محمدعلی، ساعد، فواد، دیباج نیا، پروین، و زنگنه، جعفر (1387). بررسی مقدماتی اعتبار و پایایی مقیاس های افسردگی، اضطراب و استرس (DASS) در نمونه های غیر بالینی. دوماهنامه علمی-پژوهشی دانشگاه شاهد، 31، 38-23.

بخشی‌پور رودسری، عباس، بیرامی، منصور، محمودعلیلو، مجید، هاشمی، تورج، و اسماعیل پور، خلیل (1388). بررسی ویژگی های روانسنجی پرسشنامه استرس زندگی دانشجویی (SSI) در دانشجویان دانشگاه تبریز. فصلنامه علمی-پژوهشی روانشناسی دانشگاه تبریز، 14، 55-30.

بخشی‌پور رودسری، عباس، باقریان خسروشاهی، صنم (1385). ویژگی های روانسنجی پرسش نامه تجدید نظر شده شخصیت آیزنک- فرم کوتاه (EPQ-RS). روانشناسی معاصر، 1، 2، 12-3.

بشارت، محمد علی (1384). بررسی ویژگی های روانسنجی مقیاس افسردگی اضطراب استرس (DASS-21) در نمونه های بالینی و جمعیت عمومی. گزارش پژوهشی، دانشگاه تهران.

بشارت، محمد علی، شمسی پور، حمید، و براتی، نازنین(1385). پایایی و اعتبار مقیاس استرس زناشویی استکهلم-تهران (STMSS). مجله علوم روانشناختی، 5، 19، 225-217.

بشارت، محمد علی (1382). بررسی پایایی، روایی و تحلیل عاملی مقیاس شخصیت نوع D در نمونه ای از جمعیت عمومی. گزارش پژوهشی، دانشگاه تهران.

بشارت، محمد علی و پورنگ، پریسا (1386). بررسی ویژگیهای روانسنجی مقیاس شخصیت نوع D در نمونه ای از مبتلابان به بیماری عروق کرونر قلب. گزارش پژوهشی، دانشگاه تهران.

بشارت، محمد علی و شمسی پور، حمید (1383). بررسی پایایی و روایی مقیاس شخصیت نوع D در نمونه ای از مبتلابان به بیماری عروق کرونر قلب. گزارش پژوهشی، دانشگاه تهران.

بشارت، محمد علی (1387). بررسی ویژگیهای روانسنجی نسخه فارسی فهرست عواطف مثبت و منفی. گزارش پژوهشی، دانشگاه تهران.

حمیدی زاده، سعید، خلیلی، مزدک، رحیمی، محمد، مهرعلیان، حسینعلی، و مقدسی، جعفر (1386). سطح استرس ذهنی در بیماران مبتلا به انفارکتوس میوکارد. مجله دانشکده پزشکی اصفهان، 86، 61-54.

حسینی قدمگاهی، جواد (1376). کیفیت روابط اجتماعی، میزان استرس و راهبردهای مقابله با آن در بیماران کرونری قلب. پایان نامه کارشناسی ارشد روان شناسی بالینی. انستیتو روانپزشکی تهران.

سامانی، سیامک، جوکار، بهرام(1386). بررسی اعتبار و روایی فرم کوتاه مقیاس افسردگی، اضطراب و فشار روانی. مجله علوم اجتماعی و علوم انسانی دانشگاه شیراز، 55، 77-65.

شکری، امید، کرمی نوری، رضا، فراهانی، محمد نقی،و مرادی، علیرضا (1389). آزمون ساختار عاملی و ویژگی های روان سنجی نسخه فارسی پرسش نامه استرس تحصیلی. مجله علوم رفتاری، 4، 4، 283-277.

کیانی، سماواتیان، و پورعبدیان (1391). اثر تعاملی استرس مزمن کاریی و پریشانی روانی بر گزارش دهی علایم بیماری جسمی در میان کارکنان. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اراک، 1، 60، 94-86.

فدایی، زهرا، دهقانی، محسن، طهماسیان، کارینه، فرهادی، طهماسیان (1389). بررسی ساختار عاملی، اعتبار و پایایی فرم کوتاه-شاخص استرس فرزند پروری (PSI-SF) مادران کودکان عادی 12-7 سال. تحقیقات علوم رفتاری، 8، 2، 91-81.

میرزایی، ر (1359). ارزیابی پایایی و اعتبار آزمونSCL-90-R  در ایران.پایان نامه کارشناسی ارشد، تهران: انستیتو روانپزشکی تهران.

 

Allen, T. D., & Armstrong, J. (2006). Further Examination of the Link Between Work-Family Conflict and Physical Health: The Role of Health-related Behaviors. The American Behavioral Scientis, 49, 9, 1204-1221.

Antony, M. M., Bieling, P. J., Cox, B. J., Enns, M. W., & Swinson, R. P. (1998). Psychometric properties of the 42-item and 21-item versions of the Depression Anxiety Stress Scales (DASS) in clinical groups and a community sample. Psychological Assessment, 10, 176–181.

Boardman J. D., & Alexander, K. B. (2011). Stress trajectories, health behaviors, and the mental health of black and white young adults. Social Science & Medicine, 72, 1659-1666.

Brown, T. A., Chorpita, B. F., Korotitsch, W., & Barlow, D. H. (1997). Psychometric properties of the Depression Anxiety Stress Scales (DASS) in clinical samples. Behaviour Research and Therapy, 35, 79–89.

Cohen, S., Kamarck, T., & Mermelstein, T. (1983). A Global Measure of Perceived Stress. Journal of Health and Social Behavior, 24, 385-396.

Costa, P. T., & McCrae, R. R. (1985). The NEO Personality Inventory manual. Odessa (Fla): Psychology Assessment Resources.

Daza, P., Novy, D. M., Stanley, M. A., & Averill, P. (2002). The Depression Anxiety Stress Scale-21: Spanish translation and validation with a Hispanic sample. Journal of Psychopathology and Behavioral Assessment, 24, 195–205.

Denollet, J. (1998). DS14: Personality and coronary heart disease: The type D Scale-16 (DS16). Annual Behavioral Medicine, 20, 209-215.

Denollet, J. (2005). DS14: Standard assessment of negative affectivity, social inhibition, and Type D personality. Psychosomatic Medicine, 67, 89-97.

Deragotis, L. R. (1983). SCL-90-R administration, scoring & procedures: Manual-II. Printed in U.S.A.

Emons, W. H., Meijer, R. R., & Denollet, J. (2007). Negative affectivity and social inhibition in cardiovascular disease: Evaluating Type D personality and its assessment using item response theory. Journal of Psychosomatic Research, 63, 27-39.

Eysenck, H. J., & Eysenck, S. B. G. (1985). Eysenck Personality Questionnaire. London: Hodder & Stoughton.

Greenwood, D. C., Muir, K. R., Packham, C. J., & Madeley, R. J.(1996). Coronary heart disease: a review of the role of psychosocial stress and social support. J Public Health Med, 18, 221–231.

Holmes, T. H., Rahe, R. H.(1967). The Social Readjustment Rating Scale. J Psychosom Res, 11, 2, 213-218.

Lovibond, P. F. (1998). Long-term stability of depression, anxiety, and stress syndromes. Journal of Abnormal Psychology, 107, 520–526.

Lovibond, S. H., & Lovibond, P. F. (1995). Manual for the depression anxiety stress scales. Sydney: Psychological Foundation Monograph.

Norton, P. J. (2007). Depression Anxiety and Stress Scales (DASS-21): psychometric analysis across four racial groups. Anxiety, Stress & Coping, 20, 253–265.

Rod, N. H., Grønbæk, M., Schnohr, P., Prescott, E., & Kristensen, T. S. (2009). Perceived stress as a risk factor for changes in health behaviour and cardiac risk profile: a longitudinal study. Blackwell Publishing Ltd Journal of Internal Medicine, 266, 467–475.

Turner, R., J., Wheaton, B., Lloyd, D., A. (1995). The Epidemiology of Social Stress. American Sociological Review, 60, 1, 104-125.

van Praag, H. M. (2004). Can stress cause depression? Progress in Neuro-Psychopharmacology & Biological Psychiatry, 28, 891– 907.

Vitaliano, P. P., Scanlan, J. M., Zhang, J., Savage, M., Hirsch, I. B., & Siegler, I. C. (2002). A Path Model of Chronic Stress, the Metabolic Syndrome, and Coronary Heart Disease. Psychosomatic Medicine, 64, 418–435.

Watson, D., Clarke, L. A., & Tellegen, A. (1988). Development and validation of brief measures of positive and negative affect: The PANAS Scales. Journal of Personality and Social Psychology, 54, 1063-1070.

Wheaton, B. (1991). "The specification of chronic stress: models and measurement." Paper presented at an annual meeting of the Society for the Study of Social problems, Cincinnati, OH.

Wheaton, B. (1997). The nature of chronic stress. In B. Gottlieb (Ed.), Coping with chronic stress (pp. 43–74). New York: Plenum.

Wheaton, B. (1994). Sampling the stress universe. In W. Avison, & I. Gotlib (Eds.), Stress and mental health: Contemporary issues and prospects for the future (pp. 77–114). New York: Plenum.

Yu, X., Zhang J., & Liu, X. (2008). Application of the type-D scale (DS14) in Chinese coronary heart disease patients and healthy controls. Journal of Psychosomatic Research, 65, 6, 595-601.