بررسی اثربخشی آموزش گروهی درمان متمرکز بر هیجان بر بهبود کیفیت زندگی و رضایت زناشویی مادران دارای فرزند سرطانی

نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 مربی و دانشجوی دکتری روانشناسی، دانشگاه پیام‌نور، تهران

2 کارشناس ارشد، روانشناسی بالینی، دانشگاه محقق

3 دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی، دانشگاه آزاد اراک، واحد علوم و تحقیقات

چکیده

هدف: سرطان یکی از مهم­ترین بیماری­های قرن حاضر و دومین علت مرگ و میر بعد از بیماری­های قلب و عروق است. تأثیر منفی این بیماری بر جنبه­های مختلف زندگی و روابط بین فردی سبب کاهش کیفیت زندگی و رضایت زناشویی در خانواده­های درگیر این بیماری می­شود بنابراین هدف این پژوهش بررسی اثربخشی آموزش گروهی درمان متمرکز بر هیجان بر بهبود کیفیت زندگی و رضایت زناشویی مادران دارای فرزند سرطانی بود.
روش: این پژوهش به شیوۀ آزمایشی و با طرح پیش­آزمون و پس­آزمون با گروه کنترل اجرا شد. جامعه آماری این پژوهش را کلیه مادران دارای فرزند سرطانی مراجعه­کننده به مراکز درمانی (متخصص خون) شهر کرمانشاه درسال 1391 تشکیل می­دهند. آزمودنی­های پژوهش شامل 30 نفر از مادران دارای فرزند سرطانی بود که به روش نمونه­گیری در دسترس از بین مراکز درمانی انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه 15 نفری آزمایش و گواه قرار گرفتند. برای جمع­آوری داده‌ها از پرسشنامه کیفیت زندگی و رضایت زناشویی استفاده شد.
یافته­ها: نتایج تحلیل واریانس چند متغیری(MANOVA) نشان داد که آموزش گروهی درمان متمرکز بر هیجان بر افزایش کیفیت زندگی و رضایت زناشویی  مؤثر بوده است (001/0>P).
نتیجه­گیری: با توجه به تأثیر آموزش درمانی متمرکز بر هیجان بر بهبود کیفیت زندگی و رضایت زناشویی خانواده­های دارای فرزند سرطانی از این روش درمانی می­توان در جهت بهبود کیفیت زندگی و انسجام بیشتر ساختار خانواده در بعد روحی، روانی و اجتماعی بهره­مند شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Study of the Efficacy of "Focused On Emotion Therapy" Group Training on Quality of Life Improvement and Marital Satisfaction of Mothers of Children with Cancer

نویسندگان [English]

  • . . 1
  • . . 2
  • . . 3
چکیده [English]

Objective: Cancer is one of the most important diseases in present century, and the second cause of death after cardiovascular diseases. The negative impact of the disease on various aspects of life and interpersonal relations cause the reduction of quality of life and marital satisfaction in families deal with this illness. Thus, the purpose of this research was the study of the efficacy of "focused on emotion ‎therapy" group training on quality of life improvement ‎and marital satisfaction of mothers of children with ‎cancer.
Method: This research was conducted experimentally, designing pre-test and post-test with the control group. The statistical universe of this study included all mothers of children with cancer referred to treatment centers (Blood Specialist) in Kermanshah city in 2013, 1391(A.H.). The subjects consisted of 30 mothers of children with cancer selected from among the health centers using the convenience sampling method, and randomly divided into two 15-people test and control groups. To gather the data, the quality of life and marital satisfaction questionnaires were used.
Results: The results of Multivariate Analysis of Variance (MANOVA) showed that group training of "focused on emotion" ‎therapy ‎has been effective on enhancing the quality of life and marital satisfaction (P<0.001).
Conclusion: Considering the effect of "focused on emotion" therapy training on the improvement of life quality and marital satisfaction, we could make use of this treatment to improve the quality of life and greater solidarity in the family structure in terms of psychological, mental, and social aspects.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Focused On Emotion Therapy
  • Quality of Life
  • marital satisfaction
  • cancer
آسوده، محمدحسین (1389). «فاکتورهای ازدواج موفق از دیدگاه زوجین خوشبخت». پایان­نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد مشاوره خانواده. دانشگاه تهران، چاپ نشده.
تباری، فاطمه؛ ذاکری­مقدم، محمد؛ بحرانی، ناهید و منجمد، زهرا(1386). «بررسی کیفیت زندگی بیماران دچار سرطان تازه تشخیص داده شده». مجلۀ دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی تهران(حیات). 13(2). 12-5.
رسولی، روشن؛ اعتمادی، ا؛ شفیع­آبادی، عبدالله و دلاور، علی (1386). «مقایسه اثربخشی مداخله متمرکز بر هیجان به شیوه زوجی و فردی بر کاهش درماندگی رابطه زوجین دارای فرزند با بیماری مزمن». فصلنامه خانواده پژوهی. 3(11). 684-694.
سلیمانیان، علی­اکبر (1373). «بررسی تفکرات غیرمنطقی براساس رویکرد شناختی بر  رضایت زناشویی». پایان­نامه کارشناسی ارشد مشاوره. دانشکده علوم تربیتی تربیت معلم تهران.
مردانی حموله، مرجان و شهرکی واحد، عزیز (1388). «ارتباط سلامت روانی و کیفیت زندگی در بیماران سرطانی». مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد. 18(2). 117-111.
 
Ahmadi, K.; Nabipoor, S. M.; Kimiaee, S. A. & Afzali, M. H. (2010). "Effect of family problem solving on marital satisfaction". Journal of Applied Science, 10(8): 682-687.
Albert, U. S.; Koller, M.; Wagner, U. & Schulz, K. D. (2004). "Survival chances and psychological aspects of quality of life in patients with localized early stage breast cancer". Inflammation Research. 53 (Suppl. 2): 36–S141.
Ashwill, J. D. (2001). "Nursing care of children principles and practice". Philadelphia: W. B. Saunders Company.
Bamshad, Z.; Safikhani, F. (2006). "Assessment of mental health of women with breast cancer. Abstract Book of National congress of care in special diseases". Ahvaz; Ahvaz University of Medical Sciences. p.56. [Persian].
Cordova, J. V.; Gee, C. B. & Warren, L. Z. (2005). "Emotional skillfulness in marriage: Intimacy as a mediator of the relationship between emotional skillfulness and marital satisfaction". Journal of Social and Clinical Psychology. 24, 218 - 235.
Costanzo, E. S.; Ryff, C. D.; Singer, B. H. (2011). "Psychosocial adjustment among cancer survivors: findings from a national survey of health and well-being". Health Psychol. 28 (2):147-56.
Distefano, M.; Riccardi, S.; Capelli, G.; Costantini, B.; Petrillo, M. & Ricci, C. (2008). "Quality of life and psychological distress in locally advanced cervical cancer patients administered pre- operative chemo radiotherapy". Gynecol Oncol. 111 (1): 144 -50.
Dunham, S. (2008). "Emotional skillfulness in Africa American marriage. Intimate safety as a mediator of the relationship between emotional skillfulness and marital satisfaction". Unpulished Doctoral Dissertation. The univensity of akron.
Edalati, A. & Redzuan, M. (2010). "Perception of women towards familyvalue s and their marital satisfaction". Journal of American Science, 6(4): 132-137.
Eisenberg, N.; Fabes, R. A.; Guthrie, I. K. & Reiser, M. (2009). "Dispositional emotionality and regulation: their role in predicting quality of social functioning". Journal of Personality and Social Psychology. 78, 136-157.
Friðriksdóttir, N.; Saevarsdóttir, T.; Halfdánardóttir, SÍ. "Family members of cancer patients: Needs, quality of life and symptoms of anxiety and depression". Acta Oncol 2011; 50(2): 252-8.
Garratt, A. M. & etal. (1997). "SF36 health survey questionnaire: an outcome measuring suitable for routine use within the NHS". British Medical Journal. 4(1),25 -35.
Greenberg. L. S. & Watson, J. C. (2006). Emotion Focused Therapy for Depression. Washington: American Psychological Association.
Hassanpour, A.; Azari, E. (2006). "Quality of life and related factors in cancer patients". Abstract Book of National congress of care in special diseases. Ahvaz: Ahvaz University of Medical Sciences 2006. P: 42. [Persian]
Hauenstein. E. J. (1990). "The experience of distress in parents of Chronically ill children: Potential or likely outcome?" Journal of clinical child Psychology. 19, 356- 364.
Hopko, D. R. & Lejuez, C. W. (2008). A cancer patient’s guide to overcoming depression and anxiety: Getting through treatment and getting back to your life. NewYork: New Harbinger Press.
Hopko, R. D.; Bell, L. J.; Armento, M.; Robertson S.; Mullane, Ch.; Wolf, N. & Lejuez, W. C. (2008). "Cognitive-behavior therapy for depressed cancer patients in a medical care setting". Original Research Article Behavior Therapy. 39(2): 126-136.
Huber, C. H.; Navarro, R. L.; Womble, M. W. & Mumme, F. L. (2010). "Family resilience and midlife marital satisfaction". The Family Journal: Counseling and Therapy for Couples and Families. 6(1): 1-10.
Johnson. S.; M. (2004). The practice of emotioanlly focused couple therapy. [second Edition]. NewYork: Brunner poutledge.
Joshi, S. & Thingujam, N. S. (2009). "Perceived emotional intelligence and marital adjustment: examining the mediating role of personality and social desirability". Journal of the Indian Academy of Applied Psychology. 1. 79-86.
Kazak, A. (1989). "Families of chronically ill children: A systems and social-ecological model of adaptation and challenge". Journol of Consulting and Clinical Psychology. 57, 25-30.
Kissane, D. W.; Bloch, S.; Miach, P.; Smith, G. C.; Seddon, A. & Keks, N. (1997). "Cognitive-existtial group therapy for patients with primary breast cancer-techniques and themes". Psycho-0ncology. 6: 25-33.
Lechner, S. C.; Antoni, M. H.; Lydston, D.; LaPerriere, A.; Ishii, M.; Devieux, J.; Stanley H.; Ironson, G.; Schneiderman, N.; Brondolo, E.; Tobin, J. N. & Weis, S. (2003). "Cognitive–behavioral interventions improve quality of life in women with AIDS". Journal of Psychosomatic Research. 54: 253– 261.
Levy, M. (2008). Cancer fatigue: a review for psychiatrists. General Hospital Psychiatry, 30: 233–244.
Mac Horney, C. A.; Ware, J. E. (Jr) & Raczek, A. E. (1993). "The MOS 36-Item short form health survey (SF-36): II. Psychometric and clinical tests of validity in measuring physical and mental health constructs". Medical Care, 31 (3), 247-263.
Montazeri, A. & et al. (2005). "The short form of health survey (SF36): Translation and validation study of Iranian version". Quality of Life Research. 14,875-882.
Moons, P. & Norekvål, T. M. (2006). "Is sense of coherence a pathway for improving the quality of life of patients who grow up with chronic diseases? Ahypothesis". European Journal of Cardiovascular Nursing. 5(1), 16-20.
Olson, David, & others (1989). families whatmakes them work. New York: Hamilton.
Palmen, J. L. & Fish, M. J. (2005). "Association between symptom distress and survival in out- patients seen in a palliative care". Journal of Pain Symptom Manage. 29(6): 565-71.
Patrick, S.; Sells, J. N.; Giordano, F. G. and Tollerud, T. R. (2007). "Intimacy, differentiation, and personality variables as predictors of marital satisfaction". The Family Journal. 15: 359_367.
Perry, K. & Chang, Ch. (2007). Quality of life assessment in women with breast cancer. Health and Quality of life outcomes, 5(24): 1-14.
Safaee, A.; Moghimi-Dehkordi, B.; Zeighami, B.; Tabatabaee, H. & Pourhoseingholi, M. (2008). "Predictors of quality of life in breast cancer patients under chemotherapy". Indian Journal of Cancer. 45(3): 107–111.
Takahashi, T.; Hondo, M.; Nishimura, K.; Kitani, A.; Yamano, T. & Yanagita, H. (2011). "Evaluation of quality of life and psychological response in cancer patients treated with radiotherapy". Radiation Medicine. 26(7): 396–401.
Vanessa, C.; Bordwine, E.; Hubebner, S. E. (2010). "The Role of coping in mediating the relationship between positive affect and school satisfaction in adolescents". Child Individ Res. (3): 349-366.
Walker, J.; Johnson. S. M.; Manion, I. & Cloutier, P. (2003). "Emotionally Focused intervention for couples with chronically ill children: A two year follow- up". Journal of Marital and Family Therapy. 28, 391-399.
WHOQoL Group. (2007). Measuring Quality of Life: the development of the World Health Organization Quality of Life Instrument (WHOQoL). Geneva: World Health Organization.