مقایسه باورهای غیرمنطقی و سبک‌های دفاعی در بین بیماران کرونر قلب و افراد عادی

نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیارگروه روانشناسی، دانشگاه پیام نور

2 کارشناس ارشد روانشناسی

3 دانشیار گروه روانشناسی، دانشگاه پیام نور

چکیده

هدف: نظر به اهمیت نقش عوامل روان­شناختی در بروز بیماری­های جسمی، پژوهش حاضر با هدف مقایسه انواع باور‌های غیرمنطقی و سبک­های دفاعی در بین بیماران کرونر قلب  و افراد عادی، انجام شد.
روش:  پژوهش حاضر در چهارچوب یک بررسی زمینه­ای - مقایسه‌ای انجام شد. تعداد نمونه پژوهش حاضر شامل 238 نفر بیمار قلبی، از بیمارستان شهید مدنی تبریز بوده  که با روش نمونه­گیری مبتنی بر هدف جهت مطالعه انتخاب شدند. نمونه غیر بیمار نیز شامل 240 نفر بود که از بین همراهان و کارکنان این بیمارستان که فاقد بیماری قلبی بودند، به صورت تصادفی انتخاب شدند و با تکمیل پرسشنامه باورهای غیرمنطقی جونز و سبک‌های دفاعی (DSQ-40) در مطالعه شرکت کردند. داده‌های پژوهش به کمک آزمون تحلیل واریانس چندمتغیری تحلیل گردید.
یافته‌ها: دوگروه بیمار قلبی و غیر بیمار در باورهای غیرمنطقی تأیید و حمایت دیگران، واکنش به ناکامی، بی مسئولیتی عاطفی، کمال­گرایی و انواع سبک­های دفاعی تفاوت معنی­داری دارند. (05/0>p)
نتیجه‌گیری: با توجه به نتایج پژوهش که بیانگر نقش سبک­های دفاعی و انواع باورهای غیر منطقی به عنوان عوامل روان­شناختی در سلامت جسمی، به ویژه  بیماری‌های قلبی است، پیشنهاد می­شود علاوه بر مداخلات پزشکی، از مداخلات روان­شناختی هم برای بیماران قلبی و هم افراد سالم به منظور پیشگیری از بیماری­های قلبی- عروقی استفاده شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The comparison of the relationship between irrational beliefs and defense styles among cardiac patients and ordinary people

نویسندگان [English]

  • . . 1
  • . . 2
  • . . 3
چکیده [English]

Objective: According to the signification of psychological factors causing  physical diseases ,the current study has been accomplished with aim of  comparison between different irrational beliefs and defense styles among the cardiac patients.
Method: Current study has been accomplished in the frame of field independence-comparison approach.238 samples of patients by the age of  20 - 70 who have taken in part in this study were all in Tabriz Shahid Madani Hospital. Those mentioned patients were chosen through with sampling methodology in order to be studied in this field.240 healthy people were chosen  randomly among the patients' companions and the  hospital staffs. These healthy people have taken part in this study by filling out the irrational beliefs{IBT} and defense styles(DSQ) questionnaires. The data of this study was analyzed frequently using the multi-changeable variations and the analyzing of variations tests.
Results: Two groups of cardiac patients and healthy people in relation to irrational beliefs demand for approval,frustration reactive, emotional irresponsibility, perfectionism , immature defense styles, mature defensive styles and  neurotic defense styles are significantly different.(pConclusion: According to the result of this study which is the indication of different sorts of the functions of irrational beliefs, specially in cardiac patients, it is suggested that in  some fields such as: prevention, remedy and physiotherapy not only medical intervention is required but also psychological intervention would be necessary for both cardiac patients and healthy people.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Irrational beliefs
  • Defense styles
  • Coronary Heart Disease
ابوالقاسمی، عباس؛ تقی­پور، مریم؛ نریمانی، محمد (1391). «ارتباط تیپ شخصیتی D، خود - دلسوزی و حمایت اجتماعی با رفتارهای بهداشتی در بیماران کرونر قلبی». فصلنامه روانشناسی سلامت، (1). 20-5.
اقتداری، آ (1384). سازمان و مدیریت. تهران: انتشارات مولوی.
 بشارت، محمدعلی؛ شریفی، ماندانا؛ ایروانی، محمد (1380). «بررسی رابطه سبک‌های دلبستگی و مکانیزم‌های دفاعی». مجله روانشناسی، 5(3). 289-277.
 پروچسکا، جیمز او؛ نورکراس، جان‌سی (1999). نظریه‌های روان ‌درمانی. ترجمه یحیی سیدمحمدی. (1383). تهران: انتشارات رشد.
 تقی­پور، م (1377). «باورهای غیرمنطقی و آشفتگی­های روانی»، بهداشت جهان، 3 (12).
 جزایری، رضوان­السادات، فاتحی­زاده، مریم؛ عابدی، محمدرضا و همکاران (1386). «مقایسه رابطه باورهای ارتباط زناشویی و سلامت عمومی بین دو استان اصفهان و آذربایجان غربی». فصلنامه روان­شناسی کاربردی، 1 (5 و 4). 459- 445.
 رشیدی، فرنگیس؛ قدسی، اختر؛ شفیع‌آبادی، عبدالله (1389). «نقش باورهای غیرمنطقی بر سلامت روان دانش‌آموزان دختر دوره متوسطه شهر تهران». فصلنامه اندیشه‌های تازه در علوم تربیتی، 5 (2). 65-49.
 زارع، مهدی؛ شفیع‌آبادی، عبدالله (1386). «مقایسه اثربخشی مشاوره گروهی، عقلانی، عاطفی، رفتاری، و روش مشاوره روان نمایشگری در افزایش سلامت عمومی ‌و ابرازگری هیجانی مراجعان زن». مجله علمی‌ پژوهشی مطالعات زنان، 1 (2).
 زارعی دوست، الهام؛ عاطف وحید، کاظم؛ بیان­زاده، اکبر؛ بیرشک، بهروز (1386). «مقایسه منبع کنترل، شیوه­های مقابله و باورهای غیرمنطقی در زنان عادی و روسپی شهر تهران» .مجله روان­پزشکی و روانشناسی بالینی ایران، (3). 279-272.
ساراسون، ای‌. جی؛ ساراسون، بی‌. آر (1381). روانشناسی مرضی. ترجمه:  بهمن نجاریان و همکاران. تهران: انتشارات رشد.
 سارافینو و ادوارد (1387). روانشناسی سلامت. ترجمه: شفیعی و گروهی از مترجمان. تهران: انتشارات رشد.
 سماوات، طاهره؛ حجت­زاده، عالیه (1384). دانستنی‌هایی دربارۀ حمله قلبی و سکته مغزی. وزارت درمان و آموزش پزشکی، معاونت سلامت، مدیریت بیماری‌ها، تهران: نشر صدا.
 شاملو، سعید (1381). آسیب­شناسی روانی. تهران: انتشارات رشد.
 صادق، یعقوب (1383). «بررسی رابطۀ باور‌های غیر منطقی با بهداشت روانی و عملکرد تحصیلی دانش­آموزان دورۀ متوسطه (دختر و پسر) مشکین شهر». پایان‌نامۀ دوره کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات.
 علی­زاده صحرایی، ام‌هانی؛ خسروی، زهرا؛ بشارت، محمدعلی (1388). «رابطه باور‌های غیرمنطقی با کمال‌گرایی مثبت و منفی در دانش‌آموزان شهرستان نوشهر». مطالعات روان شناختی، دانشکده علوم تربیتی و روان­شناسی دانشگاه الزهراء. 6 (1).
هیودی، بهروز؛ میرزمانی، سیدمحمود؛ بهرامی، ‌هادی؛ صالحی، مسعود (1386). «مقایسه باورهای غیرمنطقی مادران دارای فرزند معلول ذهنی شدید یا عمیق با مادران دارای فرزند عادی». توانبخشی، 8 (4). 80-75.
 
Andrews, G., Singh, M., and Bond, M. (1993). "The defense style questionnaire". Journal of Nervous and mental Disease. 181(4): 246-56.
Calvete,  E.; Lolga, C. (2002). "Self-Talk in Adolescents: Dimensions, States of Mind, and Psychological Maladjustment".  Journal of cognitive therapy and research, (4): 473-492.
 Chales, S. T.; Gatz, M.; Kato, K.; Pederson,  N. L. ( 2008). "Physical health 25 year later: The predictive ability of neuroticism". Journal of Health Psychology. 27(3): 369-378.
 Cooper, A. (1998). Further developments in the clinical diagnosis of narcissistic personality  disorder. In E. Ronningstam (Ed). Washington, DC: American psychiatricpress. Inc. pp.53-74.
 Day. R. C.; Freedland, K. E.; Carney, R. M. (2005). "Effects  of anxiety and depression on heart diseaseattributions". International journal of behavioral. Medicine, 12 (1). 24-29.
 Denollet, J.; Pederson, S. S.; Vrints, C. J.; Conraads, V. M. (2006). "Usefulness of Type-D personality in predicting five-year cardiac events above and beyond concurrent symptoms of stress in patients with coronary heart disease". Am J cardiol, (97).
 Dilorenzo, T. A.; David, D. & Montgomery. (2007). "The interrelations between irrational cognitive processes and distress in stressful academic settings". Personality and Individual differences. (42): 766-776.
Domino, G.; Short, J.; Evans, A. & Romano, P. (2002). "Creativity and ego defense mechanis: some exploratory empirical evidence". Creativity Research Journal. (14):17-25.
 
 Ellis, A. (1995). "Changing rational-emotive Therapy (RET) to rational emotive behavior Theray (REBT)". Journal of Rational-Emotive and cognitive behavioral Therapy psychotherapy. (13): 85-89.
 Ellis, Albert. (1970). Rational-Emotive Therapy in Four Psychotherapies. edited by R. Corsini. PP. 167-206. Itasea, III: peacock.
 Frasure-smith, N.; Lesperance, F.; Gravel, G.; Masson, A.; Juneau, M.; Talajic, M. et al. (2000). "Social support ,depression and morality during the first year after my ocardial infarction". Circulation. 101 (7):1919-24.
Grossarth-Maticek, R. (1980). "Psychosocial  predictors of cancer and internal diseases: an overview". Psychotherapy and Psychosomatics, 33: 122–128.
 Hamid, N. (2006). The study of correlation between personality trait and coronary heart diseases. Ahvaz Jondy Univ. 6(2): 41-35.
Hamidi, F.; Shirazi Motlagh. (2010). "Comparison of Irrational Beliefs and Defense Mechanisms in Patients with Obsessive Compulsive Disorder and Normal Individuals". procedia social and behavioral sciences. (5): 1520-1524.
 Harris, S.; Dryden, W. (2006). "An Experimental Test Up a Core REBT Hypothesis"Journal of Rational-Emotive and Cognitive Behavioral Therapy. 24(2).
 Kaplan H. I.; Sadock. B. J.; Grebb, J. A. (1994). Kaplan and Sadock's synopsis of psychiatry. 7th ed. Baltimore: Williams &Wilkins.
Khillan, R.; Sidhu, G. S.; Axiotis, C. (2009). "Role of fine needle aspiration (FNA) cytology in assessment of cervical lymphadenopathy". J Clin Oncol, 27(15): e19525.
Kubzansky, L. D.; Kawachi, I.; Weiss, S.; Sparrow, D. (2002). "Anxiety and coronary death among woman". .American Journal of Epidemiology,135 (8):854-864.
 Macgregor, M. W.; Davidson, K. W.; Barksdale, C.; Black, S.; Maclean, D. (2003). "Adaptive defense use and resting blood pressure in a population-based sample". Journal of Psychosomatic Research. 55:531-541.
Malone, J. C.; Cohen, Sh.; Liu, S. R.; Vaillant, G. E.; Waldinger, R. J. (2013). "Adaptive midlife  defense mechanisms and late-life health". Personality and Individual Differences.
  Moller, A.; Rabe, H. M.; Nortje, C. (2000). "Dysfunctional Beliefs and Marital Conflict in Distressed and Nondistressed Married Individuals". Journal of Rational Emotive & Cognitive Behavior Therapy. 19(4).
Nabi, H. Hall, M.; Koskenvuo, M.; Singh-Manoux, A.; Oksanen, T.; Suominen, S.; et al. (2010). "Psychological and somatic symptoms of anxiety and risk of coronary heart disease: the health and social support prospective cohort study". Biol Psychiatry. 67,4, 378-385.
 Robinson, M. D. & Clore, G. L. (2002). "Belief and Feeling: Evidence for an Accebility Model of Emotional Self Report". Psychological bulltin. 128:934-960.
 Rozanski, A.; Blumenthal, J. A.; Davidson, K. W.; Saab, P. G.; Kubzansky, L. (2005). "The epidemiology, pathophysiology and management of psychosocial risk factors in cardiac practice". J Am Coll, 45(4): 637-51.
Sava, F. A. (2009). "Maladaptive Schemas, Irrational Beliefs, And Their Relationship With The Five-Factor Personality Model". Journal of Cognitive and Behavioral Psychotherapies. 9(2): 135-147.
 Sinha, B. K.; Watson, D. C. (2004). "Personality disorder clusters and the defense style Questionnaire". psychology and psychotherapy. 77:55-66.
 Takashi, H.; Fukunishi, I. (1997). "Development of a “Type C” inventory: cross-cultural applications". J Psychiatr Behav Sci. 42(2):73-6.
 Vaillant, G. (2000). "Adaptive  mental mechanisms: The role in a positive psychology". American psychologist. 5(1): 89-98.
 Vaillant, G. E. (2003). "Mental health". American Journal of  Psychiatry, 160:1373–84.
Wild, J .( 2004). "Relationship between Cognitive Distortions and Anger". The Rational Emotive Behavioral Therapists. 11(1).