بررسی تجارب زیسته مرتبط با فشارهای روانی کودکان سرطانی و خانواده آن‌ها در مراحل مختلف بیماری

نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد مشاوره خانواده، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران

2 استادیار گروه مشاوره، دنشگاه علامه طباطبایی، تهران،

3 دانشیار گروه مشاوره، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران

10.30473/hpj.2019.41705.4094

چکیده

مقدمه: افزایش سرطان به‌ویژه در کودکان نظام روان‌شناختی خانواده را تحت تأثیر قرار می‌دهد. هدف این تحقیق بررسی تجارب زیسته مرتبط با فشارهای روانی کودکان سرطانی و خانواده آن‌ها در مراحل مختلف بیماری بود. روش: رویکرد تحقیق کیفی و از نوع پدیدارشناسی توصیفی بود. جمع‌آوری اطلاعات از طریق مصاحبه نیمه ساختاریافته صورت گرفت. نمونه‌گیری به‌صورت هدفمند و مصاحبه‌ها تا اشباع داده‌ها ادامه یافت. تعداد شرکت‌کنندگان ۳۳ نفر از ۱۴ خانواده بود که از این تعداد ۱۲ نفر پدران و ۱۴ نفر مادران و ۷ نفر همشیرها بودند. در تجزیه‌وتحلیل اطلاعات از روش‌کلایزی استفاده شد. یافته‌ها: فشارهای روانی کودکان سرطانی و خانواده آن‌ها در ۷ مقوله دسته‌بندی شد که شامل فشارهای روانی مربوط به قبل از زمان تشخیص، دوره تشخیص، زمان تشخیص نهایی، بعد از تشخیص، هنگام پیشرفت بیماری، زمان فوت کودک و فشارهای روانی اعم از مراحل مختلف (نگرانی‌های والدین برای همشیرهای سالم، نگرانی آن‌ها از تأثیرات بیماری کودک بر روی روابط زوجی والدین، فشارهای روانی تأثیرگذار بر سیستم کلی خانواده و فشارهای روانی وارد بر کودک سرطانی) بود. نتیجه‌گیری: با شناسایی فشارهای روانی کودکان سرطانی و خانواده آن‌ها در مراحل مختلف بیماری و دادن پیش‌آگهی‌های لازم به والدین می‌توان از تأثیرات منفی این فشارهای روانی بر کودکان مبتلا و سیستم خانواده آن‌ها کاست.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigating lived experiences of psychological stresses of cancerous children and their families at different stages of the disease

نویسندگان [English]

  • Fatemeh Shafiee 1
  • Asieh Shariatmadar 2
  • Kiiumars Farahbakhsh 3
1 M.A in Family Counselling, Allameh Tabataba’i University, Tehran
2 Assistant Professor, Department of Cunselling, Allameh Tabataba’i University, Tehran
3 Associate Professor, Department of Counselling, Allameh Tabataba’I University, Tehran
چکیده [English]

Objective: Increasing the prevalence of cancer, especially in children, affects the family’s psychological system.Objective this study was to investigate the lived experiences associated with psychological stresses of cancerous children and their families in different stages of the disease. Method: A qualitative research approach and descriptive of phenomenological type. Data was collected through semi-structured interviews. Targeted sampling and interviews continued until data saturation. The number of participants was 33 from 14 families, of which 12 were fathers and 14 were mothers and 7 were siblings. The data analysis was done using a clayey method. Results: The psychological stresses of cancer children and their families were categorized into 7 categories, including psychological stresses before diagnosis, during diagnosis, ultimate diagnosis, after that, disease progression, child's death, and The psychological stresses of different stages (parents' concerns for healthy siblings, their concern about the effects of the disease on their marriage, the psychological pressures affecting the overall family system, and the psychological pressures on cancerous kid).Conclusion: By identifying the psychological pressures of cancerous children and their families at different stages of the disease, and acknowledging the parents can reduce the negative effects of these psychological stresses on the affected children and their family system

کلیدواژه‌ها [English]

  • psychological stresses
  • children
  • cancer
  • family
  • lived experiences
امامی سیگارودی، عبدالحسین، دهقان نیری، ناهید، رهنورد، زهرا، نوری سعید، علی. (۱۳۹۱). روش‌شناسی تحقیق کیفی: پدیدارشناسی. مجله علمی پرستاری و مامایی جامع‌نگر. ۲۲(۶۸)، ۶۳-۵۶
اثنی‌عشری، خدیجه، بابایی، محمد و ابراهیم نظری، مونا. (۱۳۹۲). راهنمای والدین کودکان مبتلا به سرطان. تهران: نشر تیمورزاده.
برقی ایرانی، زیبا، بگیان کوله مرز، محمدجواد و فولادوند، شاپور. (۱۳۹۲). اثربخشی آموزش گروهی درمان متمرکز بر هیجان بر بهبود کیفیت زندگی و رضایت زناشویی مادران دارای فرزند سرطانی. فصلنامه علمی_ پژوهشی روانشناسی سلامت. ۲(۲)، ۹۴-۷۹
برجعلی لو، سمیه، شهیدی، شهریار، فتح‌آبادی، جلیل و مظاهری، محمدعلی. (۱۳۹۳). مسائل و چالش‌های معنوی کودکان مبتلابه سرطان: تجربه والدین. فصلنامه علمی- پژوهشی روانشناسی سلامت. ۳(۳)، ۵۴-۳۷
حسینی قمی، طاهره و سلیمی بجستانی، حسین. (۱۳۹۱). اثربخشی آموزش تاب‌آوری بر استرس مادران دارای فرزندان مبتلابه سرطان در بیمارستان امام خمینی تهران. فصلنامه علمی- پژوهشی روانشناسی سلامت. ۱(۴)، ۱۰۹-۹۷
حاجی حسینلو، رقیه. (۱۳۹۰). بررسی رابطه بیماری سرطان با سلامت خانواده بیماران سرطانی بیمارستان طالقانی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، تهران: دانشگاه علامه طباطبائی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی.
رجبی، سنا. (۱۳۹۲). تدوین و ارزیابی اثربخشی برنامه‌ی شناختی و رفتاری بر پذیرش تصویر بدنی کودکان سرطانی. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، تهران: دانشگاه علامه طباطبائی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی.
علیلو، مجید محمود، هاشمی نصرت‌آبادی، تورج و فرشباف مانی صفت، فرناز. (۱۳۹۴). اثربخشی بازی‌درمانی بر اساس رویکرد لویدر کاهش اضطراب کودکان سرطانی. مجله پرستاری و مامایی جامع‌نگر. ۲۵(۷۵)، ۶۲-۵۴
فهیمی فر، آمنه. (۱۳۹۰). اثربخشی درمان مرور زندگی با رویکرد معنوی برافزایش کیفیت زندگی و  رضایت از زندگی در بین بیماران مبتلا بر سرطان بیمارستان شهید بهشتی کاشان. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، تهران: دانشگاه علامه طباطبائی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی.
گلدنبرگ، هربرت و گلدنبرگ، آیرین. (۱۳۹۲). خانواده‌درمانی. (ترجمه حمیدرضا حسین شاهی برواتی، سیامک نقش‌بندی، الهام ارجمند). تهران: نشر روان تاریخ انتشار به زبان‌اصلی ۲۰۰۰).
منظومه، شیوا، خانزاد، عباسعلی حسین و شاکرنیا، ایرج. (۱۳۹۵). تأثیر آموزش اداره تنش بر بهبود چگونگی زندگی مادران دارای فرزند دچار بدخیمی خون. مجله دانشگاه علوم پزشکی گیلان. ۲۵(۹۷)، ۸۸-۷۹
-Carroll,W.L. & Finlay, J.L. (2010). Cancer in children and adolescents. Sudbury, Massachusetts: Jones & Bartlett.
-Cousino, M.K. & Hazen, R.A.(2013). Parenting Stress Among Caregivers of Children With Chronic Illness: A Systematic Review. Journal of Pediatric Psychology, 38(3), 809-828.
-Dood, M.J., Miaskowski, C., & Paul, S. M. (2001). Symptom clusters and theirbeffect on the functional status of patients with cancer. Paper presented at the oncology nursing forum.
-Grant, M., Sun, M., Fujinami, R., Sidhu, R., Otis-Green, Sh., &  Juares, G. (2013). Family caregiver burden, skill preparedness and guality of life in non-small-cell lung care. Journal of cancer Nursing,40(4), 337-346
- Grassi, L., Gritti, P., Rigatelli, m., & Gala, C. (2000). Psychosocial problems secondary cancer: an Italian multicenter survey of consultation-liaison  Psychiatry in oncology. European Journal of cancer,36(5), 579-585.
-Grootenhuis, M. A., & Last, B. F., (1997). Adjustment and coping by parents of children with cancer: a review of the literature. Journal supportive care in cancer, 5(6), 466-484
-Kangas, M., Henry, J. L., & Bryant, R. A. (2002). Posttraumatic stress disorder following cancer: conceptual and empirical review.Journal of consuling andclinical psychology,48(3), 356-365
-Milbury, K., Badr, H., Fossella, F., Pisters, K.m., & Carmak, C.L. (2013). Longitudinal associations between caregiver burden and patient a spouse distress in couples coping with lung cancer. Journal supportive care in cancer, 18(21), 1-9.
-Rosenberg, A.R., Baker, S., Syrjala,K.L., Back, A.L. & Wolf, J.(2013). Promoting Resilience among parents and caregivers of children with cancer. Journal of Palliative Medicine,16(6), 1-8.
- Rouland, C. M., Hamilton, G. A., & Schjodt- Osmo, B.(2009). The comlexity  of symptoms and problems experienced in children with cancer: a review of the literature.  Journal of pain and symptom management. 37(3), 403-418.
-Woodgate, R. L., Degner, L. F., & Ynofsky, R. (2003). A different perspective to approaching cancer symptom in children Journal of pain and symptom management, 26(3), 800-871.
-Yun, Y. H., Lee, M. K., Chang, Y.J., &  You, C. H. (2010). The life – sustanining treatmens among cancer patients at end of life and the caregivers’ experience and perspectives. Journal of Supportive care of cancer,18(21), 89-96.