اثربخشی درمان مبتنی بر شفقت بر استرس ادراک شده و پریشانی روان شناختی زنان مبتلا به سرطان پستان

نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد روان شناسی بالینی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان(خوراسگان)، اصفهان، ایران

2 دانشیار گروه روان شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان(خوراسگان)، اصفهان، ایران

3 استادیار، متخصص روان‌پزشکی، مرکز تحقیقات روان‌تنی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و مرکز پیشگیری و کنترل سرطان آلا (مکسا)، اصفهان، ایران

10.30473/hpj.2019.35444.4050

چکیده

مقدمه:  رشد روزافزون سرطان پستان در دهه های اخیر،  ابعاد روانشناختی زندگی این بیماران را تحت تأثیر قرار داده است. این پژوهش با هدف اثربخشی درمان مبتنی بر شفقت بر استرس ادراک شده و پریشانی روان‌شناختی زنان مبتلا به سرطان پستان انجام شد. روش: روش این پژوهش نیمه‌آزمایشی از نوع پیش‌آزمون- پس‌آزمون با گروه کنترل و پیگیری 45 روزه بود. 26 زن مبتلا به سرطان با روش نمونه‌گیری دردسترس انتخاب و با گمارش تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل گمارده شدند (هر گروه 13 نفر). سپس گروه آزمایش در 8 جلسه‌ 90 دقیقه‌ای، درمان مبتنی بر شفقت را دریافت نمودند. اما گروه کنترل تا پایان مرحله پیگیری هیچ مداخله‌ای دریافت نکرد. شرکت‌کنندگان در سه مرحله پیش‌آزمون، پس‌آزمون و پیگیری به پرسشنامه‌های استرس ادراک شده (کوهن و همکاران، 2005) و پریشانی روان‌شناختی (کسلر و همکاران، 2003)، پاسخ دادند. یافته ها: داده‌های گردآوری شده با روش تحلیل واریانس با اندازه‌گیری مکرر نشان داد که این درمان بر استرس ادراک شده و پریشانی روان‌شناختی در زنان مبتلا به سرطان پستان در مراحل پس‌آزمون و پیگیری تاثیر معنادار دارد (001/0>p). نتیجه گیری: بر اساس یافته‌های پژوهش حاضر می توان در کنار درمان‌های پزشکی، از درمان مبتنی بر شفقت به عنوان یک روش کارآمد جهت کاهش استرس ادراک شده و پریشانی روان شناختی در زنان مبتلا به سرطان پستان سود جست.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Effectiveness of Compassion-Focused Therapy on Perceived Stress and Psychological Distress in the Women Suffering from Breast Cancer

نویسندگان [English]

  • Razieh poorhosseini Dehkordi 1
  • ilnaz sajjadian 2
  • mohammad raza sharbafchi 3
1 MA in Clinical Psychology, Islamic Azad University, Isfahan (Khorasgan) Branch, Isfahan, Iran.
2 Associate professor, Department of Psychology, Islamic Azad University, Isfahan (Khorasgan) Branch, Isfahan, Iran.
3 Assistant Professor, Psychosomatic Research Center, Isfahan University of Medical Sciences and ALA Cancer Prevention and Control Center (Macsa), Isfahan. Iran.
چکیده [English]

Objective: The increasing growth of breast cancer in recent decades has affected the psychological aspects of these patients' lives. The aim of this study was the effectiveness of compassion-focused therapy on perceived stress and psychological distress in the women suffering from breast cancer. Method: The statistical population of the present study included women with breast cancer referring to Ala' cancer prevention and control center in Isfahan in spring and summer of 2018. Research method was quasi-experimental. The sample size was 26 women with breast cancer who were selected from those referring to Ala' cancer prevention and control center through convenient method and were randomly replaced into experimental and control groups. The experimental group received eight sessions of compassion-focused therapy once a week while the control group didn't receive any intervention during the study. The instruments included perceived stress questionnaire (Cohen, et.al, 2005) and psychological distress questionnaire (Kesler, et.al. (2003). Results: The results of repeated measurement analysis showed that compassion-focused therapy has significantly influenced perceived stress and psychological distress in the women with breast cancer at the posttest and follow-up stage. Conclusion: Based on the findings of this study, compassion -focused therapy as an effective method for reducing perceived stress and psychological distress in women with breast cancer can be used along with medical treatments.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Perceived stress
  • Psychological distress
  • Compassion-focused therapy
  • breast cancer
دلاور، علی. (1391). روش پژوهش در روان‌شناسی و علوم تربیتی، تهران: نشر ویرایش.
عجم، علی‌اکبر.، فرزانفر، جواد و شکوهی فرد، حسین. (1393). بررسی نقش شفقت خود در سلامت عمومی و پیشرفت تحصیلی دانشجویان دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی مشهد، 5(5)، 16-9.
کبیری، مهسا.، بزازیان، سعیده.، امیری‌مجد، مجتبی و قمری، محمد. (1397). اثربخشی رویکرد شناختی رفتاری بر استحکام ایگو و الگوهای ارتباطی زنان متأهل مبتلا به سرطان پستان، فصلنامه روان‌شناسی سلامت، 7(3): 61-49.
کریمی افشار، عشرت.، شعبانیان، گلناز.، سعیدتالشی، لیلا و منظری توکلی، وحید. (1397). بررسی تأثیر مداخله تنظیم هیجان بر تاب‌آوری و اضطراب مرگ زنان مبتلا به سرطان پستان، فصلنامه روان‌شناسی سلامت، 7(1): 105-95.
یعقوبی جویباری، علی و آزاده، پیام. (1392). راهنمای بالینی بیماران و خانواده‌ها در سرطان پستان. تهران: انتشارات ارجمند.
یعقوبی، حمید. (1394). ویژگی‌های روان‌سنجی نسخه 10 سؤالی پرسشنامه پریشانی روان‌شناختی کسلر (10-K). فصلنامه پژوهش‌های کاربردی روان‌شناختی، 6(4)، 45 – 57.
 
Albertson, E.R., Neff, K.D., Dill-Shackleford, K.E. (2015). Self-compassion and body dissatisfaction in women: A randomized controlled trial of a brief meditation intervention. Mindfulness, 6(3), 444-54.
Anderson, L. S., Grimsrud, A., Myer, L., Williams, D. R., Stien, D. J., & Seedat S. (2011). The psychometric properties of the K10 and K6 scales in screening for mood and anxiety disorders in the South African Stress and Health study. International Journal Methods Psychiatry Research,20 (4), 215-223.
Andrews, G., Slade, T. (2001). Interpreting scores on the Kessler Psychological Distress Scale (k10). Australian and New Zealand Journal of Public Health, 25, 494-497.
Baker, L.R., McNulty, J.K. (2011). Self-compassion and relationship maintenance: the moderating roles of conscientiousness and gender. Journal of Personality and Social Psychology, 100(5), 853-873.
Batista, R., Cunha, M., Galhardo, A., Couto, M., Massano-Cardoso, I. (2015). Psychological Adjustment to Lung Cancer: the Role of Self-compassion and Social Support. European Psychiatry, 30, 28-32.
Bluth, K., Eisenlohr-Moul, T.A. (2017). Response to a mindful self-compassion intervention in teens: A within-person association of mindfulness, self-compassion, and emotional well-being outcomes. Journal of Adolescence, 57, 108-118.
Cohen, S., Kamarck, T., Mermelstein, R. (1983). A Global Measure of Perceived Stress. Journal of Health and Social Behavior, 24, 385-396.
Elaine, B.C.J., Hollins, M. (2016). Exploration of a training programmed for student therapists that employs Compassionate Mind Training (CMT) to develop compassion for self and others. The Arts in Psychotherapy, 22, 5-13.
Forment, J.V., O’Connor, M.J. (2018). Targeting the replication stress response in cancer. Pharmacology & Therapeutics, 188, 155-167.
Gilbert, P., Procter, S. (2006). compassionate mind training for people with high shame and self-criticism: overview and pilot study of a group therapy approach. Clinical Psychology Psychotherapy, 13, 353-79.
Green, K., Karraki, H. (2010). Life span developmental psychology: Prospective on stress and coping (pp. 151-174). Hillsdale, N. J: Lawrence Erlbaum Associates.
Hart, S.L., Hoyt, M.A., Dieffenbachia, M., Anderson, D.R., Kilbourn, K.M. (2012). Meta-analysis of efficacy of interventions for elevated depressive symptoms in adults diagnosed with cancer. Journal of the National Cancer Institute, 104(13), 990-1004.
Holland, J.C., Breitbart, W., Jacobsen, P.B., Lederberg, M.S., Loscalzo, M.J. (2010). Psycho-oncology. 2nd Edition. New York, Oxford University Press.
Kessler, R.C., Barker, P.R., Colpe, L.J., Epstein, J.F., Gfroerer, J.C., Hiripi, E., Howes, M.J., Normand, S-L.T., Manderscheid, R.W., Walters, E.E. & Zaslavsky, A.M. (2003). Screening for serious mental illness in the general population. Archives of General psychiatry, 60(2), 184-189.
Kyeong, L.W. (2013). Self-compassion as a moderator of the relationship between academic burn-out and psychological health in Korean cyber university students. Personality and Individual Differences, 54(8), 899–902.
Leary M.R., Tate E.B., Adams C. E., Allen A.B., & Hancock, J. (2007). Self-compassion and reactions to unpleasant self-relevant events: The implications of treating oneself kindly. Journal of Personality and Social Psychology, 92, 887- 904.
Martin, A.J., Marsh, H.W. (2008). Academic buoyancy: towards an understanding of students everyday academic resilience. Journal of school psychology, 46(1), 53-83.
Neff, K.D., Kirkpatrick, K., Rude, S.S. (2007). Self-compassion and its link to adaptive psychological functioning. Journal of Research in Personality, 41, 139-154.
Neipp, M.C., Lopez-Roig, S., & Pastor, M.A. (2007). Control beliefs in cancer: a literature review. Anuario de Psicologia, 35(3), 333-55.
Park, E.M., Gelber, S., Rosenberg, S.M., Seah, D.S.E., Schapira, L., Come, S.E., Partridge, A.H.(2018). Anxiety and Depression in Young Women with Metastatic Breast Cancer: A Cross-Sectional Study. Psychosomatics, 59(3), 251-258.
Park, J.H., Chun, M., Jung, Y.S., Bae, S.H. (2017). Predictors of Psychological Distress Trajectories in the First Year After a Breast Cancer Diagnosis. Asian Nursing Research, 11(4), 268-275.
Pintado, S., Andrade, S. (2017). Randomized controlled trial of mindfulness program to enhance body image in patients with breast cancer. European Journal of Integrative Medicine, 12, 147-152.
Ridner, S. H. (2004), Psychological distress: concept analysis. Journal of Advanced Nursing, 45, 536-545.
Sajjadinezhad, M., Asgari, K., Molavi, H., Adibi, P. (2016). Comparing the Effectiveness of Cognitive-Behavioral Stress Management, Optimism Training and Medical Therapy on Somatic Symptoms, Perceived Stress, Illness Perception and Quality of Life in Patients with Ulcerative Colitis. Arak Medical University Journal, 18(103), 40-54.
Slovacek, L., Slovackova, B., Slanska, I., Petera, J., Priester, P. (2010). Quality of life and depression among metastatic breast cancer Patients. Medical Oncology, 27 (3), 958-959.
Smeets, E., Neff, K., Alberts, H., Peters, M. (2014). Meeting suffering with kindness: effects of a brief selfcompassion intervention for female college students. Journal of Clinical Psychology, 70(9), 794-807.
Soysa, C.K., Wilcomb, C.J. (2015). Mindfulness, Self-compassion, Self-efficacy, and Genders Predictors of Depression, Anxiety, Stress, and Well-being. Mindfulness, 6(2), 217-226.
Tanenbaum, M.L., Adams, R.N., Gonzalez, J.S., Hanes, S.J., Hood, K.K. (2017). Adapting and validating a measure of diabetes-specific self-compassion. Journal of Diabetes and its Complications, 33(10), 1540-1541.
Tel, H., Dogan, S. (2011). Fatigue, anxiety and depression in cancer patients. Neurology, psychiatry and Brain Research, 17 (2), 42-45.
Tirch, D. (2012). The compassionate-mind approach to overcoming anxiety: Using the compassion focused therapy (CFT) to treat worry, panic, and fear. American institute for cognitive therapy, 38, 6-29.
Traeger, L., Greer, J.A., Fernandez-Robles, C., Temel, J.S., & Pirl, W.F. (2012). Evidence-based treatment of anxiety in patients with cancer. Journal of Clinical Oncology, 30(11), 1197-1205.
Vasiliadis, H.M.; Chudzinski, V.; Gontijo-Guerra, S.’ Préville, M. (2015). Screening instruments for a population of older adults: The 10-item Kessler Psychological Distress Scale (K10) and the 7-item Generalized Anxiety Disorder Scale (GAD-7).Psychiatry Research, 228 (1), 89-94.
Wang, X., Chen, Z., Poon, K., Teng, F., Jin, S. (2017). Self-compassion decreases acceptance of own immoral behaviors. Personality and Individual Differences, 106, 329-333.
Westhoff, C.L., Pike, M.C.(2018). Hormonal contraception and breast cancer. American Journal of Obstetrics and Gynecology, 2, 169-174.
Wheaton, B. (2007). The twain meets: distress, disorder and the continuing conundrum of categories (comment
on Horwitz). Health, 11, 303-319.
Wren, A., Somers, J., Melissa, AW., Goetz, MC., Leary, MR., Fras, AM., et al. (2012). Self-compassion in patients with persistent musculoskeletal pain: Relationship of self-compassion to adjustment to persistent. Journal of Pain Symptom Management, 43, 759-770.
Yarnell, L.M., Neff, K.D. (2013). Self-compassion, interpersonal conflict resolutions, and well-being. Self and Identity, 12(2), 146-59